Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Distribuire sume rezultate din executarea silită


Distribuire sume rezultate din executarea silită. Distribuirea, cu preferinţă, a cheltuielilor de executare către executorii judecătoreşti la care s-au deschis dosare de executare şi care şi-au depus creanţa în dosarul de executare în care are loc distribuirea sumelor înaintea creanţei creditorului ipotecar.
Numai debitoarea poate contesta onorariul perceput de executorul judecătoresc și care este în sarcina sa, creditoarea având posibilitatea să aleagă un alt executor în cazul în care este nemulțumită de prețul contractului de prestări servicii pe care urmează să-l încheie cu executorul.
 
Sentinţa civilă nr. 208/15.01.2016   

Prin Sentinţa civilă nr. 208/15.01.2016, pronunțată de Judecătoria Galați, instanţa a respins contestaţia la executare formulată de contestatoare în contradictoriu cu intimaţii S.C., B.I. și B.T.D.
Pentru a pronunța această hotărâre, instanța a reținut următoarele:
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 25.08.2015, contestatoarea, în contradictoriu cu intimații, a criticat actele de executare silită imobiliară întocmite de executor în dosarul execuțional nr. xxxx/2012, solicitând anularea Procesului-verbal de distribuire sume din data de 20.08.2015 și repunerea părților în situația anterioară, nemulțumită de faptul că executorul a distribuit cu preferință cheltuielile de executare a altor executori înaintea creanței ipotecare. A solicitat și obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată.
Instanța a reținut că, în dosarul execuțional nr. xxxxx/CMC/2012 al BEJ CMC, având ca obiect executarea silită a debitorilor B.I. și B.T.D. pentru obligaţiile ce decurg din titlurile executorii reprezentate de contracte de credit și contracte de ipotecă, executare declanșată la cererea băncii contestatoare și în care a avut loc vânzarea la licitație publică a imobilului ipotecat, și-au depus creanțele și următorii executori judecătorești:
– prin adresa din data de 18.03.2013, emisă în dosarul execuțional nr. xxxx/CDC/2011, BEJ CDC s-a înscris cu o creanță de 95.113,50 lei reprezentând 86.465,56 lei creanță în favoarea unei bănci și 8.489,94 lei cheltuieli executare cu TVA inclus și 160 lei taxă notare somație plată.
– prin adresa din data de 24.09.2013, emisă în dosarele execuționale nr. xxxxx/2013 și nr. xxxx/2013, BEJA MCBF s-a înscris cu o creanță de 4.954,60 lei, reprezentând 9.815,04 lei creanță, 462,72 lei onorariu executor și 670,84 lei cheltuieli de executare
– la data de 07.08.2015, în dosarul execuțional nr. xxxxx/2013, BEJA MCBF a încheiat Actul adițional la procesul-verbal din data de 23.04.2013, prin care a stabilit cheltuieli de executare suplimentare în sumă de 361,05 lei, la data de 07.08.2015, în dosarul execuțional nr. 151/2013, același executor a încheiat Actul adițional la procesul-verbal din data de 21.03.2013, prin care a stabilit cheltuieli de executare suplimentare în sumă de 323,25 lei și, prin adresa din data de 07.08.2015, emisă în dosarele execuționale nr. xxxx/2013 și nr. xxxx/2013, BEJA MCBF l-a încunoștințat pe BEJ CMC, pentru dosarul execuțional nr. xxxx/CMC/2012, despre creanța sa.
Prin Procesul-verbal distribuire sumă rezultată din executare din data de 20.08.2015, în dosarul execuțional nr. xxxx/CMC/2012, BEJ CMC a stabilit următoarea ordine de preferință:
– suma de 6.658,80 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli de executare, se va vira în contul BEJ CMC
– suma de 8.489,94 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli de executare, se va vira în contul BEJ CDC
– suma de 1.852,76 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli de executare, se va vira în contul BEJA MCBF
– suma de 115.498,50 lei reprezentând creanță se va vira în contul indicat de creditoarea ipotecară.
Prin Procesul – verbal de îndreptare eroare materială din data de 31.08.2015, în dosarul execuțional nr. xxxxx/CMC/2012, reținând că BEJ CMC și-a recuperat integral cheltuielile de executare prin poprire, a fost stabilită următoarea ordine de preferință:
– suma de 8.489,94 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli de executare, se va vira în contul BEJ CDC
– suma de 1.852,76 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli de executare, se va vira în contul BEJA MCBF
– suma de 122.157,30 lei reprezentând creanță se va vira în contul indicat de banca creditoare.
În drept, instanţa a reţinut că, potrivit art. 570 C.proc.civ. de la 1865, despre eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, executorul va întocmi un proces-verbal, cel nemulțumit de modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare putând formula contestație în termen de 3 zile, contestație care suspendă de drept eliberarea sau distribuirea sumelor.
Conform art. 562 din același act normativ, suma de bani realizată prin executarea silită se eliberează creditorului urmăritor până la acoperirea integrală a drepturilor sale.
În baza art. 563 alin. 1 din cod, în cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulți creditori sau când, până la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus și alți creditori titlurile lor, executorul judecătoresc procedează la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferință, dacă legea nu prevede altfel:
– a) creanțele reprezentând cheltuieli de judecată, pentru măsuri asigurătorii sau de executare silită, pentru conservarea bunurilor al cărui preț se distribuie, precum și orice alte cheltuieli făcute în interesul comun al creditorilor
– …
– g) creanțele rezultând din împrumuturi bancare.
Potrivit art. 564 C.proc.civ. de la 1865, dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferință conservate, în condițiile prevăzute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului creanțele vor fi plătite înaintea creanțelor prevăzute de art. 563 alin. 1 lit. b).
Față de ordinea de preferință instituită de art. 536 alin. 1 coroborat cu art. 564 C.proc.civ. de la 1865, instanța a reținut că în mod legal executorul a procedat la distribuirea cu preferință a cheltuielilor de executare către executorii judecătorești care au depus creanța în dosarul de executare înaintea creanței contestatoarei care este creditor ipotecar.
Instanța a apreciat că numai debitoarea ar putea contesta onorariul perceput de executorul judecătoresc și care este în sarcina sa, creditoarea având posibilitatea să aleagă un alt executor în cazul în care este nemulțumită de prețul contractului de prestări servicii pe care urmează să-l încheie cu executorul.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatoarea, solicitând modificarea ei în tot, în sensul admiterii contestaţiei la executare, precum şi obligarea intimaţilor, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată.
Prin Decizia civilă nr. 146/26.04.2016, examinând hotărârea recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Tribunalul a constatat că recursul este nefondat.
Instanţa de recurs a remarcat în primul rând că recurenta a invocat prin recurs critici pe care nu le-a formulat în faţa instanţei de fond în privinţa nelegalităţii cuantumului onorariului executorului judecătoresc, arătând că depăşeşte onorariul prevăzut de art. 4 lit. a pct. 3 din Ordinul MJ nr. 2550/2006.
Instanţa de recurs a constatat că susţinerea recurentei în sensul că organul de executare a încălcat art. 563 alin.1 C.proc.civ. deoarece nu a solicitat executorului să justifice cheltuielile de executare este nefondată, textul de lege mai sus citat reglementând cum se face eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită, fără a stabili vreo obligaţie a organului de executare în sensul invocat de recurentă.
De asemenea, instanţa de control a constatat că distribuirea sumelor de executorul judecătoresc nici nu încalcă art. 2345 alin.2 Cod civil, care se referă la un drept de prioritate, în condiţiile legii, adică şi ale art. 563 alin.1 lit. a C.proc.civ., care prevede că o creanță reprezentând cheltuieli de executare silită se distribuie cu prioritate. Mai mult, potrivit art. 564 C.proc.civ. de la 1865, dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferință conservate, în condițiile prevăzute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului creanțele vor fi plătite înaintea creanțelor prevăzute de art. 563 alin. 1 lit. b). C.pr.civ.