Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Dobândire teren prin uzucapiune. Cerere de chemare în judecata a altei persoane care ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul. Neîntrunire conditii prevazute de lege. Excep?ia autorita?ii de lucru judecat


 
Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. (…)5977/212/2012 la data de 26.09.2013 reclamanta I.A. a chemat în judecata pe pârâtii ORA?UL NAVODARI prin Primar si CONSILIUL LOCAL AL ORA?ULUI NAVODARI pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate ca a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafata de 458 mp situat în localitatea Navodari, strada Stadionului, nr. (…), pe calea uzucapiunii lungi de 30 de ani.
În motivarea în fapt a cererii reclamanta a aratat ca împreuna cu defunctul sau so?, I.I., ?i parin?ii acestuia, I.M. ?i I.M., au început sa locuiasca în imobilul casa de locuit situat în Navodari, strada Stadionului, nr. (…).
Din 1973 ?i pâna în prezent configura?ia terenului nu a fost modificata. Posesia a fost continua, neîntrerupta, netulburata, publica ?i sub nume de proprietar, fiind conforma art. 1847 ?i urmatoarele Cod civil ?i având o durata de peste 30 de ani.
În drept reclamanta a invocat prevederile art. 1846, 1847, 1890 Cod civil, art. 1050, 1051 din noul Cod de procedura civila.     
În dovedirea cererii reclamanta a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri, expertiza tehnico-imobiliara si martori.
Pârâ?ii Ora?ul Navodari ?i Consiliul Local Navodari au depus întâmpinare prin care au invocat excep?ia autorita?ii de lucru judecat având în vedere ca prin sentin?a civila nr. 8871/11.10.2005 pronun?ata de Judecatoria Constan?a în dosarul nr. 5184/2005 reclamanta ?i I.I. au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafa?a de 500,92 mp situat în Navodari, strada Stadionului, nr. (…) ca efect al prescrip?iei achizitive. Prin cererea formulata în acel dosar reclamanta ?i so?ul sau au aratat ca au intrat în stapânirea terenului în 1962, terenul având o suprafa?a de 800 mp.  Acest teren a facut obiectul unui partaj voluntar încheiat între I.I. ?i fratele sau, fiecaruia revenindu-i câte 400 mp.
Pe fondul cauzei pârâ?ii au solicitat respingerea cererii ca nefondata, din înscrisurile depuse rezultând ca reclamanta nu face dovada îndeplinirii condi?iilor prevazute de lege pentru suprafa?a de teren solicitata, facând dovada îndeplinirii condi?iilor doar pentru 500,92 mp.
În drept pârâ?ii au invocat art. 205 Cod procedura civila.
La data de 07.02.2015 reclamanta a depus cerere de chemare în judecata a numitei M.M. în calitate de persoana care ar putea pretinde acelea?i drepturi ca ?i reclamanta.
În motivarea cererii reclamanta a aratat ca la data de 31.05.2013 I.I. a decedat, ramânând în calitate de mo?tenitori reclamanta, în calitate de so?ie supravie?uitoare, ?i M.M., C.M. ?i I.G. în calitate de descenden?i. Potrivit certificatului de mo?tenitor nr. (…)8/04.09.2013 mo?tenitorii defunctului sunt I.A. ?i M.M., numi?ii C.C., C.M. ?i I.G. fiind renun?atori la succesiune.
În drept reclamanta a invocat art. 68 alin.1 ?i 2 Cod procedura civila.
La dosarul cauzei a fost ata?at dosarul nr. 5184/2005 al Judecatoriei Constan?a.
Prin încheierea din 21.08.2014 instan?a a unit excep?ia autorita?ii de lucru judecat cu fondul cauzei.
În cauza au fost administrate proba cu înscrisuri, proba cu expertiza tehnica topografica, fiind depus raportul de expertiza topografica întocmit de expertul … ?i proba testimoniala, fiind audia?i martorii …..
  Prin încheierea din data de 13.01.2015 instan?a a respins cererea reclamantei de suplimentare a probei testimoniale având în vedere ca în cauza au fost audia?i trei martori, doi dintre ei fiind propu?i de reclamanta.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
În ceea ce prive?te excep?ia autorita?ii de lucru judecat invocata de pârâ?i instan?a re?ine urmatoarele:
Prin sentin?a civila din data de 11.10.2005 pronun?ata de Judecatoria Constan?a în dosarul nr. 5184/2005 instan?a a admis cererea formulata de reclaman?ii I.I. ?i I.A. în contradictoriu cu pârâ?ii Consiliul Local Navodari ?i Ora?ul Navodari ?i a constatat ca reclaman?ii au dobândit ca efect al prescrip?iei achizitive dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafa?a de 500,92 mp situat în Navodari, strada Stadionului, nr. (…).
Pe calea prezentei cereri reclamanta a solicitat sa se constate dobândirea unui drept de proprietate asupra imobilului teren în suprafa?a de 458 mp situat în Navodari, strada Stadionului, nr. (…).
Potrivit art. 431 alin.1 din Codul de procedura civila: „Nimeni nu poate fi chemat în judecata de doua ori în aceeasi calitate, în temeiul aceleiasi cauze si pentru acelasi obiect.”
 Astfel, elementele autoritatii de lucru judecat sunt: partile, obiectul si cauza, care trebuie sa fie aceleasi în ambele cereri.
În ceea ce priveste partile instanta constata ca în ambele cereri au figurat aceleasi parti: reclamanta I.A. si pârâtii Ora?ul Navodari ?i Consiliul Local Navodari.
Cauza este fundamentul raportului juridic dedus judecatii. Instanta retine ca ambele cereri au fost fundamentate pe prevederile Codului civil privind prescrip?ia achizitiva.
Obiectul cererii de chemare în judecata reprezinta pretentia formulata prin cerere. Din probele administrate în prezenta cauza rezulta ca obiectul este diferit în cele doua cauze. Potrivit raportului de expertiza topografica întocmit de expertul I.I. imobilul teren ce face obiectul prezentei cauze este situat în Navodari în continuarea proprieta?ii reclaman?ilor din strada Stadionului, nr. (…), având o suprafa?a de 426 mp. Astfel, suprafa?a de teren pentru care se solicita sa se constate dobândirea dreptului de proprietate este distincta de suprafa?a de teren ce a facut obiectul dosarului nr. 5184/2005.
Având în vedere ca obiectul celor doua cauze este diferit, nefiind astfel întrunite elementele autorita?ii de lucru judecat, instan?a va respinge ca neîntemeiata excep?ia autorita?ii de lucru judecat.
Pe fondul cauzei instan?a re?ine urmatoarele:
Martora A.E. a aratat ca locuie?te pe strada Stadionului din anul 1999, iar din acel an a cunoscut-o pe reclamanta. Terenul stapânit de reclamanta este compus din curte ?i gradina ?i în prezent are acelea?i dimensiuni ca în anul 1999. Martorul P.K. a aratat ca locuie?te pe strada Stadionului de 15 ani ?i a cunoscut-o pe reclamanta când s-a mutat acolo. Terenul pe care îl stapâne?te reclamanta are acelea?i dimensiuni ca la momentul la care martorul s-a mutat la adresa respectiva. Martorul R.A. a aratat ca locuie?te pe aceea?i strada cu reclamanta din anul 1995, iar din anul 1995 ?i pâna în prezent grani?ele nu s-au schimbat.
Potrivit raportului de expertiza topografica întocmit de expertul I.I. imobilul teren ce face obiectul prezentei cauze este situat în Navodari în continuarea proprieta?ii reclaman?ilor din strada Stadionului, nr. (…), determinat de limite distinct împrejmuite ?i necontestate de vecini având o suprafa?a de 426 mp, descris prin perimetrul marcat 1-2-3-4-5-6-1, având categoria de folosin?a arabil (gradina), fara construc?ii sau utilita?i.    
Reclamanta ?i-a întemeiat cererea pe dispozi?iile art. 1846, 1847, 1890 Cod civil.
Instanta retine ca uzucapiunea este acel mod de dobândire a dreptului de proprietate sau unui alt drept real asupra unui lucru, prin exercitarea unei posesii neîntrerupte, în termenul si în conditiile prevazute de lege.
Potrivit art. 1890 din Codul civil: „Toate actiunile atât reale cât si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a defipt un termen de prescriptie, se vor prescrie prin 30 ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu, si fara sa i se poata opune reaua-credinta.”
 Potrivit art.1837 Cod civil prescriptia este un mijloc de a dobândi proprietatea, iar potrivit art.1846 alin.1 Cod civil orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii.
Pentru a se putea dobândi proprietatea bunului prin uzucapiunea de 30 de ani sau de lunga durata, posesorul trebuie sa îndeplineasca doua conditii: sa posede în tot timpul prevazut de lege, respectiv 30 de ani, iar posesia sa fie utila, neafectata de vreun viciu.
Prin cererea formulata reclamanta a sustinut ca a început sa posede terenul începând cu anul 1973.
Din probele administrate în prezenta cauza nu rezulta ca reclamanta a stapânit terenul pe o perioada de 30 de ani. Martorul R.A. a aratat ca a început sa locuiasca pe aceea?i strada cu reclamanta începând din anul 1995, iar martora A.E. a aratat ca locuie?te pe strada Stadionului din anul 1999. Martorul P.J. a aratat ca locuie?te pe strada Stadionului de 15 ani. Astfel, s-a facut dovada faptului ca reclamanta a stapânit terenul pe o perioada de 20 de ani. A?a cum s-a re?inut mai sus una din condi?iile cerute de lege pentru dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii este exercitarea posesiei în tot timpul prevazut de lege, respectiv 30 de ani.
Având în vedere ca în cauza nu s-a facut dovada faptului ca reclamanta a exercitat o posesie asupra terenului pe o perioada de 30 ani, nefiind astfel îndeplinite condi?iile prevazute de lege pentru dobândirea dreptului de proprietate, instan?a va respinge ca neîntemeiata cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta I.A..
În ceea ce prive?te cererea reclamantei de chemare în judecata a numitei M.M. în calitate de persoana care ar putea pretinde acelea?i drepturi ca ?i reclamanta, având în vedere ca a?a cum s-a re?inut mai sus în cauza s-a facut dovada exercitarii unei posesii pe o perioada de doar 20 de ani, ?i nu pe o perioada de 30 de ani, a?a cum cer dispozi?iile legale sus men?ionate instan?a va respinge ca neîntemeiata cererea reclamantei de chemare în judecata a numitei M.M. în calitate de persoana care ar putea pretinde acelea?i drepturi ca ?i reclamanta.