Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

DREPT CIVIL – PLÎNGERE CONTRAVENŢIONALĂ


JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI
DREPT CIVIL – PLÎNGERE CONTRAVENŢIONALĂ
SENTINŢA CIVILĂ Nr.2909/17.10.2014

Prin plângerea introdusă la această instanţă la data de 27.08.2013 şi înregistrată sub nr.5271/202,contravenientul Z. A. a solicitat ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria CP nr. 4688428, dresat de  I.G.P.R.- Biroul A 2, la data de  14.08.2013, ca fiind nelegal şi netemeinic.
În motivarea plângerii sale contravenientul a arătat că prin procesul verbal de contravenţie seria C.P. nr. 4688428,dresat de I.G.P.R.-Biroul A 2 , la data de 14.08.2013,  a fost sancţionat cu o amendă în cuantum de 720 lei şi suspendarea dreptului  de a conduce  pe o durată de 90 de zile , pe motiv că , aflându-se la volanul autoturismului înmatriculat sub nr.,pe A 2 în sensul către Constanţa,a fost înregistrat de aparatul radar,având o viteză de 191 km/h, depăşind viteza legală cu 61 km/h.
A mai menţionat că nu a circulat cu viteza reţinută de agentul constatator în procesul verbal, formulând şi obiecţiuni  în acest sens  .
A mai precizat că procesul verbal de contravenţie este lovit de nulitate faţă de faptul că un agent constatator a constatat contravenţia ,iar altul  a dresat procesul verbal,ceea ce este incorect întrucât persoana care aplică sancţiunea trebuie să fie aceeaşi persoană care a constatat contravenţia , respectiv care a operat aparatul radar.
Contravenientul a mai adăugat că  în procesul verbal se precizează că nu erau alte persoane în autoturism, deşi pe bancheta din spate mai erau două persoane, care nu putea fi observate datorită geamurilor fumurii.
 A solicitat anularea procesului verbal de contravenţie ca fiind nelegal şi netemeinic .
În dovedirea plângerii sale contravenientul a depus la dosarul cauzei copia procesului verbal de contravenţie, dovada de circulaţie solicitând audierea martorilor aflaţi în maşină.
Plângerea  a fost motivată în drept  pe dispoz. art.15 din OG 2/2001 şi art. 118 din OUG 195/2002.
Plângerea este legal timbrată.
Procedând la verificarea cererii în conformitate cu dispoz. art. 200 C.p.c, instanţa a constata că aceasta îndeplineşte cerinţele prev. de art. 194 C.p.c. şi a dispus comunicarea acesteia către agentul constatator cu adresa emisă la data de 28.08.2013.
Agentul constatator a depus întâmpinare solicitând  respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal  ca fiind legal şi temeinic întocmit.
În motivare a arătat că susţinerile petentului sunt lipsite de relevanţă, întrucât procesul verbal îndeplineşte condiţiile de fond şi de formă,prevăzute de art. 16 şi 17 din OG 2/2001.A mai adăugat că  fapta a fost înregistrată cu aparatul radar , omologat şi verificat metrologic, că înregistrarea a fost interpretată de operatorul N. M.,care deţine atestat ,iar procesul verbal a fost dresat într-adevăr de un alt poliţist ,care însă nu are nevoie de certificare , pentru că  el nu a operat cu aparatul radar. A mai menţionat că aparatul radar utilizat în cauză permite măsurarea vitezelor atât în staţionare , cât şi în mişcare , iar în modulul staţionar este permisă selectarea sensului de mers pe care se efectuează filmarea , prin apăsarea butonului „ acelaşi /opus” în fapt separându-se cele două sensuri de circulaţie , dar şi a modulului fastest ,care afişează vitezele a două vehicule ce vin din sens opus,apropiate unul de celălalt,cu indicarea vitezei celui mai rapid . A mai adăugat că  este indubitabilă viteza avută de contravenient .
În drept a invocat prev. ar. 205 C. civ
În dovedire a depus la dosar înregistrarea pe suport CD a contravenţiei, buletinul de verificare metrologică al aparatului radar  din care rezultă că  acesta  este omologat ,atestatul de operator radar al agentului constatator, un raport întocmit de agentul care a dresat procesul verbal, precum şi  fotografii .
În termen legal  contravenientul a depus răspuns la întâmpinare, prin care şi-a menţinut punctul de vedere exprimat în plângere , învederând suplimentar că în stânga fotografiei apare litera „T” ceea ce înseamnă că aparatul radar nu şi-a finalizat autotestarea,iar potrivit normelor de metodologie  pozele efectuate în acest interval  nu pot fi utilizate pentru că aparatul încă îşi calibrează frecvenţele.
          Instanţa a încuviinţat  conf. art. 258 C.p.c. proba cu înscrisuri propusă de contravenient, respectiv atât cele depuse la dosar, cât şi cele solicitate de la agentul constatator , respingând proba testimonială , solicită de contravenient, apreciind că aceasta este neconcludentă în cauză. Astfel,prin derogare de la dreptul comun (O.G. nr. 2/2001) , potrivit căruia faptele contravenţionale se constată prin propriile simţuri de agenţii constatatori, art. 121 alin. 2 al H.G. 1391/2006  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice ,prevede că nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de poliţiştii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. În acelaşi sens sunt  şi dispoziţiile art. 109 alin. 2 şi 3 din O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, conform cărora constatarea contravenţiilor prevăzute de acest act normativ se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. În aceste situaţii procesul – verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului , fără a mai fi necesară confirmarea faptelor de către martori. Această derogare are consecinţe în ceea ce priveşte forţa probantă a procesului verbal de constatare a contravenţiei, în sensul că  odată ce  există  o înregistrare făcută cu mijloace tehnice certificate ,audierea martorului  devine inutilă, câtă vreme  afirmaţiile acestuia nu au posibilitatea să o combată , cu aceiaşi eficienţă.
Instanţa analizând actele şi lucrările dosarului a reţinut următoarea situaţie de fapt:  prin procesul verbal de contravenţie seria C.P. nr. 4688428,dresat de I.G.P.R.-Biroul A 2 , la data de 14.08.2013, contravenientul  a fost sancţionat cu o amendă în cuantum de 720 lei şi suspendarea dreptului  de a conduce  pe o durată de 90 de zile , pe motiv că , aflându-se la volanul autoturismului înmatriculat sub nr.,pe A 2 în sensul către Constanţa,a fost înregistrat de aparatul radar,având o viteză de 191 km/h, depăşind viteza legală cu 61 km/h, faptă ce constituie contravenţie conform art. 121 al.1 din HG 1391/2006 .
  Împotriva acestui proces verbal contravenientul a formulat plângere, învederând că, cele reţinute în sarcina sa  nu corespund realităţii , întrucât aparatul radar  ar fi înregistrat  o viteză  mai mare decât cea  cu care a circulat, dar şi că  procesul verbal ar fi lovit de nulitate, întrucât a fost dresat de un agent constatator ,iar contravenţia a fost constatată de un altul.  
Analizând procesul verbal sub aspectul legalităţii, instanţa reţine că acesta a fost dresat în mod corect neexistând nici un motiv de nulitate care să poată fi invocat din oficiu .
Instanţa a apreciat că susţinerile contravenientului sunt neîntemeiate şi  că nu au fost încălcate  nici un fel de dispoziţii legale atunci când  el a fost dresat de un agent constatator ,iar contravenţia a fost constatată de un altul.
Potrivit textelor de lege mai sus menţionate nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de poliţiştii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic ,ori în cauză contravenţia  a fost înregistrată cu aparatul radar Autovision 335, verificat metrologic, conform buletinului depus la fila 22,ea fiind constatată de operatorul radar N. M. , cel care avea obligaţia manevrării aparatului radar,dar şi a interpretării imaginilor surprinse de acesta.Este adevărat că procesul verbl de contravenţie a fost dresat , conform raportului depus la filele 24-25, de agentul S. A.,însă nu se poate reţine că s-a produs o ilegalitate, câtă vreme cei doi agenţi formau o echipă,în cadrul căreia atribuţiunile  le erau împărţite,  în sensul că unul constata fapta, iar celălalt aplica contravenţia. În caz contrar,s-ar ajunge la concluzia că numai agenţii care au şi calitatea de operatori radar pot dresa procesele verbale, care nu poate fi în niciun caz corectă.
Nu s-au reţinut nici susţinerile contravenientului referitoare la faptul că aparatul radar  afişa în momentul înregistrării litera „T” , ceea ce înseamnă că nu îşi finalizase autotestarea, ci îşi calibra frecvenţele ,câtă vreme această literă semnifică „ ŢINTA”  şi nu are legătură cu funcţia de autotestare, care se face automat înaintea fiecărei înregistrări .
Ca atare, urmează a respinge excepţia nulităţii procesului verbal invocată de contravenient, ca fiind neîntemeiată.
De asemenea, instanţa  a apreciat că nu a fost nicidecum  încălcat dreptul la apărare al contravenientului prin faptul că  nu i s-ar fi comunicat acuzaţia şi probele ce o susţin, câtă vreme în procesul verbal a fost descrisă fapta contravenţională reţinută în sarcina lui, iar acesta a semnat procesul verbal cu obiecţiuni, iar în faţa instanţei au fost depuse de agentul constatator şi toate probele în susţinerea acesteia, respectiv înregistrarea pe suport CD a contravenţiei , buletinul de verificare metrologică al aparatului radar  din care rezultă că  acesta  este omologat ,iar verificarea metrologică este valabilă până la data de 1.03.2014 şi atestatul de operator radar al agentului constatator .
Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că în momentul înregistrării de către aparatul radar , contravenientul circula pe A2 , cu o viteză de 191 km/h,faptă ce constituie contravenţie ,conform art. 121  din HG 1391/2006  rap. la art. 102 al. 3 lit. e din OUG 195/2002 R, care prevede că viteza maximă cu care se poate circula pe autostradă este de doar 130 km /h .Acest aspect, rezultă din înregistrarea pe suport CD , depusă la dosar , efectuată  cu aparatul montat pe autovehiculul  MAI-34398, aparat omologat şi verificat metrologic la data de 1.03.2013 , verificare valabilă timp de 1 an .
În plus,  sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce un autovehicul,pentru 90 de zile a fost aplicată în mod corect ,având în vedere  contravenţia reţinută în sarcina contravenientului , prevăzută  la art. 102 al. 3 lit. e din OUG 195/2002 R , dar şi prev. art. 111 al. 1  lit. c din  acelaşi act normativ, care stipulează că în cazul  comiterii acestei fapte se aplică şi această sancţiune .
Pentru a se pronunţa astfel instanţa a avut în vedere că în cauză au fost respectate dispoz. art.121 alin.2 din H.G.1361/2006, care prevăd faptul că poliţistul rutier constată nerespectarea regimului legal de viteză stabilit conform legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. Ca atare , odată ce mijlocul tehnic cu care se face înregistrarea este omologat şi verificat metrologic,  viteza măsurată  de el, este viteza legală stabilită, fără a se aplica nici un fel de marjă de eroare, având în vedere că cinemometrul este prevăzut cu o funcţie de autotestare, activată automat la fiecare punere în funcţiune, astfel  că dereglările sau eventualele defecte sunt imediat sesizate, iar el este oprit.
În plus ,cele menţionate în procesul verbal de contravenţie se bucură de prezumţia de veridicitate şi legalitate, până la proba contrară , pe care contravenientul nu a făcut-o în prezenta cauză ,deşi avea această obligaţie conform art.249 C.pr.civ, astfel că instanţa văzând înscrisurile depuse de agentul constatator urmează a respinge plângerea formulată de acesta, ca fiind neîntemeiată , în conformitate cu disp. art. 34 din OG 2/2001 .

– definitivă prin respingerea apelului