Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Drept procesual civil. Cale de atac împotriva încheierii  de admitere a cererii de ajutor public judiciar.


Drept procesual civil. Cale de atac împotriva încheierii  de admitere a cererii de ajutor public judiciar.

Potrivit art. 15 din O.U.G. nr.51/2008, încheierea prin care se admite cererea de ajutor public judiciar nu poate fi atacată. Însă, conform  art.17 din aceeaşi ordonanţă, orice persoană interesată va putea sesiza oricând instanţa care a încuviinţat ajutorul public judiciar, prezentând dovezi cu privire la situaţia reală a celui căruia i s-a încuviinţat cererea. Dacă instanţa constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar, la restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care a fost scutit şi la o amendă. Împotriva încheierii prin care a fost soluţionată sesizarea se poate face numai cerere de reexaminare, care se soluţionează de un alt complet, prin hotărâre irevocabilă.

Secţia I civilă – Decizia nr.304/04  septembrie 2014

Prin sentinţa civilă nr. 2409/2013, pronunţată de Judecătoria Deva  în dosar nr. 6599/221/2012, s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul C.C.M., în contradictoriu cu pârâtul Ş.M.I. şi în consecinţă s-a constatat că între reclamant în calitate de promitent cumpărător şi pârât, în calitate de promitent vânzător, s-a încheiat la data de 01.11.2006 antecontractul de vânzare cumpărare cu garanţie imobiliară în formă atestată de avocat K.I., cu privire la imobilele terenuri înscrise în prezent în CF nr. 81952 Alba Iulia, provenită din conversia de pe hârtie a CF 2339 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 296 mp, cu profil curţi construcţii, nr. cadastral 7985, nr. topo 2011/2/1/1, 2011/2/3/1/1 şi 2011/2/4/1/1. şi în CF nr. 81960 Alba Iulia, provenită din conversia de pe hârtie a CF 2339 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 351 mp, nr. cadastral 7986, nr. topo 2011/2/1/2, 2011/2/3/1/2 şi 2011/2/4/1/2.
S-a dispus că hotărârea să ţină loc de act autentic de înstrăinare din patrimoniul pârâtului în cel al reclamantului a imobilelor terenuri înscrise  în CF nr. 81952 Alba Iulia, provenită din conversia de pe hârtie a CF 2339 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 296 mp, cu profil curţi construcţii, nr. cadastral 7985, nr. topo 2011/2/1/1, 2011/2/3/1/1 şi 2011/2/4/1/1 şi în CF nr. 81960 Alba Iulia, provenită din conversia de pe hârtie a CF 2339 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 351 mp, nr. cadastral 7986, nr. topo 2011/2/1/2, 2011/2/3/1/2 şi 2011/2/4/1/2.
S-a dispus efectuarea cuvenitelor menţiuni în cărţile funciare ale imobilelor.
În temeiul art. 18 din O.U.G. nr.51/2008 a fost obligat pârâtul să restituie suma de 5016 lei acordată reclamantului cu titlul de ajutor public judiciar, după rămânerea irevocabilă a hotărârii. 
Apelul declarat de pârâtul Ş.M.I. împotriva sentinţei civile nr. 2409/2013, pronunţată de Judecătoria Deva a fost respins prin decizia civilă nr. 59/A/2014 pronunţată de Tribunalul Hunedoara-secţia I civilă.
S-au reţinut în considerentele deciziei următoarele:
În şedinţa publică din data de 10.02.2014, reprezentantul apelantului a învederat instanţei că nu mai susţine excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Deva de a soluţiona cauza, astfel încât acest motiv de apel nu a mai fost analizat.
Criticile apelantului vizând modul de soluţionare a cererii de ajutor public formulată de reclamantul C.C.M.  în prima instanţă, nu au fost analizate în apel, întrucât din interpretarea dispoziţiilor art.15 din O.U.G. nr.51/2008, rezultă că încheierea prin care se admite cererea de acordare a ajutorului public judiciar nu este supusă niciunei căi de atac.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul, solicitând casarea deciziei atacate în sensul admiterii apelului declarat împotriva sentinţei civile nr. 2409/2013 a Judecătoriei Deva şi pe fond, respingerea cererii introductive. Cu cheltuieli de judecată.
Prin decizia civilă nr. 304/4.09.2014, Curtea de Apel Alba Iulia a respins recursul reclamantului.
În considerentele deciziei s-au reţinut următoarele:
Cu privire la temeiul de drept invocat în recurs, instanţa a clarificat acest aspect în şedinţa publică, stabilind aplicabilitatea vechiului cod de procedură civilă.
Cu privire la cererea de ajutor public judiciar acordată de Judecătoria Deva reclamantului, s-a constatat că, aşa cum corect a motivat instanţa de apel, potrivit art. 15 din O.U.G. nr.51/2008, încheierea prin care se admite cererea de ajutor public judiciar nu poate fi atacată. Însă, conform art.17 din aceeaşi ordonanţă, orice persoană interesată va putea sesiza oricând instanţa care a încuviinţat ajutorul public judiciar, prezentând dovezi cu privire la situaţia reală a celui căruia i s-a încuviinţat cererea. Dacă instanţa constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar, la restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care a fost scutit şi la o amendă. Împotriva încheierii prin care a fost soluţionată sesizarea se poate face numai cerere de reexaminare, care se soluţionează de un alt complet, prin hotărâre irevocabilă.
Aşadar, această ordonanţă de urgenţă nr.51/2008 stabileşte un cadru şi o procedură specială de soluţionare, respectiv de contestare a ajutorului public judiciar, de orice parte interesată, nu numai de cel obligat la plată, cum greşit a susţinut recurentul. Aceste aspecte au fost reţinute şi de tribunal.
Pârâtul recurent avea posibilitatea, în faţa instanţei de fond de a contesta acordarea ajutorului public judiciar reclamantului, probând o altă situaţie materială a acestuia, însă nu a uzat de această procedură. În aceste condiţii, de fapt şi de drept, nu are deschisă calea apelului pentru a ataca o încheiere pentru care legea stabileşte o cale specială de contestare, exclusivă.