Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Drept procesual civil. Lipsa calităţii procesuale pasive  a Consiliului Local în litigiul  privind contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare. Art. 30 alin. 3 din Legea nr. 51/2006; art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001


Drept procesual civil
Lipsa calităţii procesuale pasive  a Consiliului Local în litigiul  privind contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare.
Art. 30 alin. 3 din Legea nr. 51/2006; art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001

Prin sentinţa civilă nr. 424/2014 pronunţată de Tribunalul Călăpraşi în dosarul nr.  7450/202/2013 a fost admisă excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, invocată de debitorul Consiliul Local al comunei F., jud. Călăraşi şi în consecinţă a fost respinsă cererea formulată pe calea ordonanţei de plată, de creditoarea S.C. R. G. S.A. împotriva debitoarei Consiliul Local al comunei F. ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.
Pentru a pronunţa această soluţie , instanţa a reţinut că , contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare al com. F., jud. Călăraşi  prin concesionare, înregistrat sub nr. 3380/20.07.2010, pe care creditoarea îşi întemeiază pretenţiile, a fost încheiat între părţi în temeiul Legii nr. 51/2006 a OUG nr. 34/2006 şi a Legii nr. 215/2011, urmare adoptării HCL F., nr. 21/21.05.2010 de aprobare a delegării serviciului de salubritate în com. F., jud. Călăraşi.
Potrivit art. 30 alin. 3 din Legea nr. 51/2006, contractul de delegare de gestiune se aprobă prin hotărârea de atribuire adoptată de autorităţile deliberative ale UAT, respectiv de consiliile locale şi se semnează de primar, în numele şi pe seama UAT, în baza mandatului acestora.
Conform art. 30 alin. 6 din acelaşi act normativ, contractul de delegare a gestiunii se încheie între UAT, în calitate de delegatar şi un operator licenţiat, în calitate de delegat.
În cazul în speţă, se poate observa că acest contract  de delegare a gestiunii, de care se prevalează creditoarea a fost încheiat între consiliul local, reprezentat prin primar şi creditoare.
Potrivit dispoziţiilor art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 primarul reprezintă UAT în relaţiile cu alte autorităţii publice, cu persoane fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie şi nu Consiliul Local.
Calitatea procesuală a Primarului de a reprezenta în justiţie, în nume propriu, UAT este consacrată de legea specială, decurge ope legis, astfel că orice acţiune în pretenţii trebuie formulată în contradictoriu cu acesta în calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale.
În acelaşi sens, stipulează şi art. 30 din Legea nr. 51/2006, aşa cum s-a arătat mai sus.
Astfel, chiar dacă în contractul de delegare a gestiunii semnat de Primar este indicat faptul că acesta reprezintă Consiliul Local al com. F., jud. Călăraşi, în realitate Primarul a semnat în numele UAT, care este Com. F. , jud. Călăraşi, deoarece, conform art. 30 alin. 6 din Legea nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii se încheie între UAT şi un operator licenţiat.
Pe de altă parte, primarul reprezintă UAT şi nu Consiliul Local, în relaţiile cu alte persoane juridice, conform art. 21 alin. 2 şi art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001.
Ca atare, calitate procesuală pasivă în cauză o are UAT Com. F., jud. Călăraşi şi nu Consiliul Local al com. F., jud. Călăraşi.
Pentru considerentele arătate şi dispoziţiile legale mai sus analizate, tribunalul urmează a admite excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, invocată de debitorul Consiliul Local al comunei F., jud. Călăraşi şi în consecinţă a respinge cererea formulată pe calea ordonanţei de plată, de creditoarea S.C. R.l Grup S.A.  împotriva debitoarei Consiliul Local al comunei F., ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.