Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Faliment anulare acte frauduloase


R O M Â N I A
TRIBUNALUL BOTOŞANI
Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. XXXXX/40/2011/a2                           anulare acte frauduloase

                  Şedinţa publică din xx.xx.xxxx
 PREŞEDINTE – judecător-sindic
Grefier
SENTINŢA NR. XX

Pe rol, pronunţarea asupra cererii de anulare acte frauduloase, formulată de reclamanta Cabinet individual de insolvenţă M. P., cu sediul în Botoşani, str. X, nr. Y, sc. Z, ap. T, judeţul Botoşani, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC „X” SRL Botoşani, cu sediul social în Botoşani, X, nr. Y, judeţul Botoşani, cod de identificare fiscală XXXXXXX, nr. de ordine în registrul comerţului JXX/XXX/XXXX, în contradictoriu cu pârâţii M. P. C., domiciliat în Botoşani, str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, A. E., domiciliată în oraşul Hîrlău, str. X, nr. Y, judeţul Iaşi, I. A. M., domiciliată în Iaşi, str. X, nr. Y, bl. Z, sc. Z, ap. T, judeţul Iaşi, SC „X” SRL Botoşani, prin curator special Cabinet individual de insolvenţă – L. D., cu sediul în Dorohoi, str. X, nr. Y, bl. Z, ap. T, judeţul Botoşani, G. I.-D., domiciliat în Iaşi, str. X, nr. Y, judeţul Iaşi, G. IL.-DA., domiciliată în Iaşi, str. X, nr. Y, bl. Z, sc. T, et. U, ap. V, judeţul Iaşi, SC „Y” SRL Iaşi, cu sediul în Iaşi, Bd. X, nr. X, bl. Y, sc. Z, judeţul Iaşi.
Dezbaterile în fond asupra contestaţiilor  au avut loc în şedinţa publică din xx.xx.xxxx, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea pentru astăzi xx.xx.xxxx, când,

JUDECĂTORUL-SINDIC:
Prin cererea înregistrată la data de xx.xx.xxxx, reclamantul Cabinet individual de insolvenţă P. M., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC „X” SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâţii: societatea debitoare şi M. C., A. E. şi I. A.-M. anularea transferurilor patrimoniale  evidenţiate prin:
1) factura fiscală nr. X din xx.xx.xxxx aferentă înstrăinării autoturismului marca Volkswagen, auto 1601, 2000 cmc, capacitate cilindrică 1896, serie motor XXXXXX, serie saşiu XXXXXX achiziţionat la xx.xx.xxxx, înstrăinat la xx.xx.xxxx, cumpărător M. C., fost administrator al debitoarei;
2) factura fiscală nr. X din xx.xx.xxxx, aferentă înstrăinării autoturismului marca Hyundai Tucson, auto 1601, 2000 cmc, capacitate cilindrică 1991, serie motor XXXXXXX, serie saşiu XXXXXXXXXXXXXXXXX, achiziţionat la xx.xx.xxxx, înstrăinat la xx.xx.xxxx, cumpărător A. E., fost administrator al debitoarei;
3) factura fiscală nr. X din xx.xx.xxxx, aferentă înstrăinării autoturismului marca Peugeot 207, capacitate cilindrică 1398, serie saşiu XXXXXXXXXXXXXXXXX, achiziţionat la xx.xx.xxxx, înstrăinat la xx.xx.xxxx, cumpărător I. A.-M..
În motivarea cererii se arată că aceste transferuri se impun a fi anulate, dispunându-se restituirea acestor bunuri în patrimoniul societăţii debitoare, întrucât sunt incidente prevederile art. 79 şi 80 alin. c) deoarece înstrăinarea s-a făcut la preţuri derizorii şi cu intenţia pârâţilor de a sustrage bunurile de urmărirea eventualilor creditori. Tranzacţiile s-au încheiat în cei trei ani înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă, cumpărătorii fiind în cazul a două auto chiar administratorii debitoarei iar pentru al treilea auto, o terţă persoană, I. A.-M..
Se poate observa din facturi că preţurile facturate pentru vânzarea-cumpărarea autoturismelor sunt derizorii, iar la înstrăinare nu s-a stabilit un preţ rezultat din evaluare.
Actele astfel încheiate îndeplinesc condiţiile de anulare prevăzute de art. 80 lit. c) din Legea nr. 85/2006 fiind încheiate cu intenţia de a sustrage bunuri în interes propriu.
Odată cu cererea, reclamantul a depus la dosar copii după: adresa nr. XXXXX din xx.xx.xxxx, emisă de Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Botoşani şi facturile care evidenţiază transferurile patrimoniale (filele 6 – 8).
La data de xx.xx.xxxx, reclamantul-lichidator a depus la dosar precizări şi completări la acţiune, solicitând chemarea în judecată în calitate de pârâţi şi a terţilor subdobânditori ai autoturismelor înstrăinate de societatea debitoare, respectiv: G. I.-S., G. IL.-DA. şi SC „Y” SRL Iaşi.
În motivarea cererii completatoare se arată că pârâtul G. I.-S. a achiziţionat la data de xx.xx.xxxx autoturismul VW Passat cu seria saşiu XXXXXXXXXXXXXXXXX, serie motor XXXXXX de la M. C., la preţul de 1.000 lei.
Autoturismul a fost înmatriculat la data de xx.xx.xxxx cu numărul XX XX XXX.
M. C. la data de xx.xx.xxxx a cumpărat de la SC „X” SRL autoturismul VW Passat la preţul de 992 lei.
Pârâta G. IL.-DA. a achiziţionat la data de xx.xx.xxxx autoturismul Hyndai Tucson cu seria sasiu XXXXXXXXXXXXXXXXX, serie motor XXXXXXX, de la A. E., la preţul de 1.000 lei.
Autoturismul a fost înmatriculat la data de xx.xx.xxxx cu numărul de XX XX XXX.
A. E. la data de xx.xx.xxxx a cumpărat de la SC „X” SRL autoturismul Hyundai Tucson la preţul 2.000 lei.
Pârâta SC „Y” SRL prin delegat T. M.-M. a achiziţionat la data de xx.xx.xxxx autoturismul marca Peugeot 207, de la I. A.-M. la preţul de 29.500 lei.
Autoturismul a fost înmatriculat la data de xx.xx.xxxx cu numărul XX XX XXX.
I. A.-M. la data de xx.xx.xxxx a cumpărat de la SC „X” SRL autoturismul Peugeot 207 la preţul de 992 lei.
Toate autoturismele au fost înstrăinate către aceşti noi proprietari după deschiderea procedurii de faliment.
Prin cererea depusă la dosar în data de xx.xx.xxxx (filele 160 – 161) reclamantul arată că temeiul juridic al cererii îl constituie art. 80 alin. 1 lit. b) şi c)  şi art. 80 alin. 2 lit. a), d) şi e) din Legea nr. 85/2006.
Din patrimoniul debitoarei SC „X” SRL au fost înstrăinate cele 3 autoturisme către administratorii debitoarei M. C. şi A. E. şi fiica lui M. C. – I. A.- M..
Ulterior, după deschiderea la xx.xx.xxxx autoturismele au fost înstrăinate la puţin timp către terţii subdobânditori G. I., G. IL.-DA. şi SC „Y” SRL Iaşi.
Reclamantul-lichidator arată în precizări că se impune constatarea  relei credinţei atât a dobânditorilor iniţiali, care au plătit un preţ subevaluat, cât şi a terţilor subdobânditori care au acceptat să achiziţioneze autoturismele, în condiţiile în care SC „X” SRL este în procedura falimentului.
Aceştia nu au plătit valoarea corespunzătoare a bunurilor şi trebuiau să cunoască faptul  că aceste transferuri ar putea fi anulate.
Preţul vânzării autoturismului Peugeot de la X la pârâta I. A. M. a fost de 992 lei (TVA – 192), iar la dobânditoare la subdobânditoarea SC „Y” SRL a fost de 29.500 lei.
Pârâţilor le-a fost comunicată prin scrisoare recomandată precizările depuse de reclamant (adrese de comunicare – filele 171 – 176).
Odată cu cererea completatoare reclamantul-lichidator a depus la dosar înscrisuri (filele 122 – 153).
Pârâţii M. C. şi A. C. au depus la dosar întâmpinare la acţiunea iniţială (filele 19-20), prin care au solicitat respingerea cererii ca nefondată.
Astfel, arată pârâţii, societatea debitoare a înstrăinat cele trei autoturisme în perioada anului 2010 deoarece societatea avea o situaţie financiară precară iar acestea reprezentau un consum disproporţional ce îngreuna activitatea societăţii prin cheltuieli cu asigurarea autoturismelor, precum şi întreţinerea lor (piese de schimb, consumabile) şi combustibilul necesar funcţionării, ce odată cu modificarea legislaţiei fiscale nu mai erau deductibile şi o nevoie acută de lichidităţi. Societatea SC „X” srl  a fost împrumutată în perioada anului 2011, datorită lipsei de lichidităţi de la cei doi asociaţi cu suma de 140835,85 lei. Suma împrumutată a fost obţinută parţial de către asociaţii societăţii debitoare în baza unui contract de credit nr. XXXX/xx.xx.xxxx de la BRD- GSG, credit în valoare de 25.000 lei, contract de credit nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx în cuantum de 20.000 lei şi un alt contract de credit nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx pentru un credit în sumă de 33.000 lei.
În perioada 2008 – 2010 cei doi asociaţi au împrumutat societatea de nenumărate ori cu sume considerabile de bani din dorinţa de a acoperi deficitul financiar, decalajul dintre încasări şi plăţi şi dorinţa de a salva societatea de la faliment.
Din cele menţionate rezultă în mod indubitabil buna credinţă a celor doi asociaţi şi nici într-un caz nu sunt îndeplinite condiţiile unor fraude.
Odată cu întâmpinarea, pârâţii M. C. şi A. E. au depus la dosar copii după contractele de credit nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx, nr. XXXXXXX şi nr. XXXXXX/XX/XXXXXX (filele 21 – 62).
Având în vedere că asociaţii societăţii debitoare nu şi-au desemnat administrator special, prin încheierea din xx.xx.xxxx a fost desemnat în calitate de curator special al societăţii debitoare-pârâta  SC „X” SRL, Cabinet individual de insolvenţă L. D., care a fost legal citat şi a depus întâmpinare (fila 109) prin care a arătat că lasă la aprecierea instanţei soluţia dată în dosar.
Pârâta I. A.-M. a depus întâmpinare (filele 180-181), prin care a solicitat respingerea cererii de anulare a actelor frauduloase.
Arată pârâta în întâmpinare că atât în cererea iniţială cât şi în precizările depuse ulterior, lichidatorul judiciar şi-a motivat cererea printr-o singură propoziţie în care susţine că „preţurile  facturate sunt derizorii, iar la înstrăinare nu s-a stabilit un preţ rezultat din evaluare”.
Reclamanta omite să precizeze că preţul a fost stabilit în funcţie de starea tehnică a autoturismului Peugeot 207, iar maşina nu se afla în stare de funcţiune şi a necesitat reparaţii capitale pentru a putea fi utilizate.
Reparaţiile au fost suportate integral de pârâtă, fiind necesare pentru ca autoturismul să poată fi înmatriculat. A ataşat la dosar dovada reparaţiilor din care se poate lesne observa că maşina a fost vopsită, i-a fost schimbat farul stânga, capotă motor, uşa reparată, etc. Doar pentru reparaţiile de vopsitorie s-au achitat 9.055,31 lei.
Pe lângă aceste costuri, au fost şi alte reparaţii suportate de I. A.-M. ex: bară faţă în cuantum de 1588,76 lei şi care se transpun în preţul final al autoturismului.
În materia insolvenţei, care este o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, judecătorul-sindic are în principal atribuţii jurisdicţionale, limitate la controlul judecătoresc, astfel cum sunt precizate în mod expres, în teza finală a alin. 2 al art. 11 din Legea nr. 85/2006.
Ca urmare, legiuitorul a prevăzut pentru admisibilitatea acţiunii revocatorii speciale reglementate de art. 80 alin. 1 lit. c) următoarele condiţii: 1) actul juridic a cărui anulare se solicită să fie unul fraudulos în sensul de a se urmări fraudarea intereselor creditorilor; 2) actul juridic să aibă ca efect prejudicierea creditorilor; 3) complicitatea terţului dobânditor la fraudă; 4) actul să fi fost încheiat în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.
La data perfectării vânzării SC „X” SRL nu se afla în stare de insolvenţă, nu exista cererea de deschidere a procedurii şi nu se poate vorbi de o eventuală înţelegere frauduloasă, cât timp nu exista nici măcar la nivel teoretic riscul fraudării creditorilor.
Pârâţii M. C. şi A. E. au depus la dosar întâmpinare (filele 183 – 184) şi faţă de completarea acţiunii prin chemarea în judecată a subdobânditorilor G. I.-S. şi G. IL.-DA. şi SC „Y” SRL arătând că în raport de dispoziţiile art. 84 din Legea nr. 85/2006, nici una dintre condiţiile cumulative prevăzute de lege nu este îndeplinită în speţă, pentru a putea conferi legitimitate cererii neîntemeiate a reclamantei.
Astfel,  pârâta SC „Y” SRL a depus la dosar,  anexate întâmpinării, înscrisuri prin care a dovedit că au achitat vânzătoarei un preţ corect, în valoare de 29.500 lei, echitabil din punct de vedere al vânzătorului şi chiar generos faţă de preţurile practicate pe piaţa auto.
De asemenea, în ce priveşte autoturismele achiziţionate de cumpărătorii G. I.-S. şi G. IL.-DA., având în vedere gradul de uzură al acestor autoturisme şi preţurile practicate  pe piaţa auto.
De asemenea, în ce priveşte autoturismele achiziţionate de cumpărătorii G. I.-S. şi G. IL.-DA., având în vedere gradul de uzură al acestor autoturisme şi preţurile practicate pe piaţa auto, nu se poate pune în discuţie condiţia caracterului fictiv al tranzacţiei sub aspectul preţului şi plăţii acestuia.
Pârâţii subdobânditori G. IL.-DA. şi G. I.-S. au depus la dosar întâmpinare  (fila 117) în care au arătat că au cumpărat două automobile defecte de la două persoane fizice: A. E. şi M. C., care se pare că aveau mari probleme financiare, confruntându-se cu o gravă lipsă de lichidităţi.
Automobilele în cauză nu erau supuse unui sechestru sau altor motive pentru a nu putea fi vândute  sau cumpărate, astfel încât pârâţii consideră că sunt cumpărători de bună-credinţă şi nu pot fi acuzaţi de fapte nelegale.
Bunurile în cauză sunt VW Passat cu o vechime de peste 12 ani, distrus parţial prin incendiere, procurat ca şi piese de schimb şi Hyundai Tucson mai vechi de 7 ani, maşină de serviciu la firmă, condus de mai multe persoane cu peste 300.000 KM la bord, în stare avansată de uzură.
Pârâta SC „Y” SRL Iaşi, prin avocat B. I. E. a depus la dosar întâmpinare (filele 156 – 159), solicitând respingerea acţiunii reclamantei ca neîntemeiată.
În întâmpinare se arată că, raportat la art. 84 din Legea nr. 85/2006 nici una dintre condiţiile cumulative prevăzute de lege nu este îndeplinită în speţă.
Astfel, în ce priveşte prima condiţie cumulativă legală, respectiv condiţia caracterului fictiv al tranzacţiei sub aspectul preţului şi al plăţii acestuia, să se constate că în mod neechivoc această condiţie nu este îndeplinită, deoarece:
– potrivit Contractului de vânzare-cumpărare legal încheiat la data de xx.xx.xxxx, subdobânditoarea a achiziţionat de la pârâta I. A.-M. autoturismul marca Peugeot 207, având serie saşiu XXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru un preţ convenit de comun acord la valoarea de 29.500 LEI;
– conform declaraţiei fiscale/deciziei de impunere înregistrate la Primăria municipiului Iaşi – D.E.F.P.L. sub nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx, subdobânditoarea a declarat la autorităţile fiscale locale mijlocul de transport dobândit, în vederea impunerii şi achitării impozitelor şi taxelor legale;
– în aceeaşi măsură, conform documentelor anexate întâmpinării se dovedeşte că a achitat vânzătoarei preţul integral pentru autoturismul cumpărat în valoare de 29.500 lei, reprezentând în echivalent circa 6700 Euro la cursul BNR de la data tranzacţiei, un preţ vădit corect, echitabil din punct de vedere al vânzătorului şi chiar generos faţă de preţurile practicate pe piaţa auto folosite de tipul autoturismului în cauză, având o vechime de 6 ani şi o stare tehnică satisfăcătoare (s-a constatat că fusese anterior accidentat).
În ce priveşte a doua condiţie cumulativă prevăzută de art. 84, respectiv dacă pârâta-subdobânditoare cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că transferul iniţial este susceptibil de a fi anulat, să se aprecieze  în mod obiectiv atât buna-credinţă vădită a societăţii, cât şi diligenţa manifestată în scopul oficializării unei tranzacţii legale şi în realizarea intereselor legitime ale celor două părţi (vânzător şi cumpărător), ceea ce exclude orice suspiciune cu privire la imposibilitatea evidentă ca cunoştea ori ar fi putut bănui măcar că actul de dobândire a autoturismului în cauză ar putea fi susceptibil de anulare.
În acest sens, se depune o copie certificată după cartea de identitate a autovehiculului emisă de Registrul Auto Român, în care este menţionat istoricul proprietarilor autoturismului de la prima înmatriculare în circulaţie şi până în prezent, după cum urmează:
– Motoractive IFN SA – perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx;
– I. A.-M. – perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx;
– SC „Y” SRL – perioada xx.xx.xxxx – prezent.
Din moment ce terţa debitoare SC „X” SRL Botoşani nici măcar nu apare menţionată ca şi fost proprietar în actele oficiale de identificate ale autovehiculului, în mod obiectiv pârâta-subdobânditoare nu a avut cum să cunoască ori măcar intui existenţa vreunei legături anterioare între autoturismul în cauză şi societatea debitoare falită SC „X” SR:
Subdobânditoarea nu a avut şi nici nu avea în prezent nici un fel de legătură juridică la nivel de asociaţi, administratori ori de altă natură organizatorică cu societatea debitoare falită şi de asemenea, nici unul dintre reprezentanţii societăţii nu se plasează în relaţii de rudenie ori de afinitate de nici un grad cu persoane din cadrul societăţii falite, ceea ce in mod evident demonstrează că nici cea de a treia condiţie prevăzută de alin. 2 al art. 84 din Legea nr. 85/2006 nu poate subzista în speţă ca şi temei legal de anulare a actului de dobândire a autoturismului în cauză de la proprietarul I. A.-M..
Faţă de data deschiderii procedurii de faliment – xx.xx.xxxx, cel puţin în cazul autoturismului achiziţionat legal  de subdobânditoare, aceasta a fost cumpărat liber de orice sarcini, supus verificărilor şi înscris în circulaţie şi în evidenţe cu respectarea tuturor formalităţilor prealabile cerute de lege, de la un proprietar oficial care îl deţinea în proprietate şi în circuitul civil încă din xx.xx.xxxx.
Odată cu întâmpinarea, pârâta SC „Y” SRL a depus la dosar copii după cartea de identitate a autovehiculului Peugeot, contractul de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit, registrul de casă din xx.xx.xxxx şi Declaraţia fiscală (filele 165 – 168).
În cauză a fost solicitată şi încuviinţată proba cu expertiza tehnică de evaluare a celor trei autovehicule, având ca obiect: stabilirea valorii bunurilor la data transferului efectuat de către debitor (raport de expertiză – filele 329-344).
Judecătorul-sindic, examinând actele şi lucrările aflate la dosarul de fond nr. XXXXX/40/2011 şi dosarul asociat nr. XXXXX/40/2011/a2, asupra acţiunii în anulare de faţă, reţine următoarele:
Procedura insolvenţei privind pe debitoarea SC „X” SRL a fost deschisă prin încheierea nr. XX din data de xx.xx.xxxx, pronunţată la data de Tribunalul Botoşani – Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. XXXXX/40/2011.
Prin aceeaşi sentinţă a fost desemnat în calitate de administrator judiciar, practicianul în insolvenţă Cabinet individual de insolvenţă P. M..
În tabelul definitiv depus la dosarul cauzei în data de xx.xx.xxxx au fost înscrişi un număr de trei creditori, cu o valoare totală a creanţelor de 12.000 Euro şi 17.689,56 lei.
Din Rapoartele de activitate depuse la dosar de administratorul judiciar şi lichidatorul societăţii debitoare, rezultă că debitoarea nu figurează înregistrată în evidenţele fiscale cu bunuri impozabile declarate iar administratorii statutari ai societăţii nu au predat nici un bun aparţinând debitoarei, astfel încât întregul pasiv al debitoarei a rămas neacoperit.
Se mai reţine că, potrivit înregistrărilor de la ORC (filele 69-71), pârâţii M. C. şi A. E. figurează ca asociaţi ai societăţii debitoare, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 40% – pârâtul M. C. şi 60% – pârâta A. E..
De asemenea, cei doi pârâţi au fost înregistraţi ca administratori statutari ai societăţii debitoarei.
Se reţine de asemeni că:
1) prin factura fiscală nr. X din xx.xx.xxxx (copie – fila 7), pârâta debitoare a vândut pârâtului M. C. autoturismul VW Passat – seria şasiu XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  serie motor XXXXXX, pentru preţul de 800 RON.
2) prin factura fiscală nr. X din xx.xx.xxxx (copie – fila 6), societatea debitoare a vândut pârâtei A. E. autoturismul Hyundai Tucson serie saşiu XXXXXXXXXXXXXXXXX,serie motor XXXXXXX, pentru preţul de 2.000 lei:
3) prin factura nr. Z din xx.xx.xxxx (copie – fila 8), pârâta debitoare a vândut pârâtei I. A.-M. autoturismul Peugeot 207, serie saşiu XXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru preţul de 992 RON.
Dobânditorii pârâţi au înstrăinat ulterior autovehiculele către subdobânditorii pârâţi: G. I.-S., G. IL.-DA. şi SC „Y” SRL, după cum urmează:
1) pârâtul M. C. a vândut la data de xx.xx.xxxx autovehiculul VW Passat pârâtului G. I.-S. pentru preţul de 1.000 lei (copie contract de v/c – fila 62);
2) pârâta A. E. a vândut la data de xx.xx.xxxx autovehiculul Hyundai Tucson pârâtei G. IL.-DA. pentru preţul de 1.000 lei (copie – fila 61);
3) pârâta I. A.-M. a vândut la data de xx.xx.xxxx, autovehiculul Peugeot 207, pârâtei SC „Y” SEL pentru preţul de 20.500 RON (copie contract de v/c – fila 80).
Potrivit Raportului de expertiză întocmit în cauză (filele 329 – 344):
– valoarea autoturismului VW Passat la data de xx.xx.xxxx era de 18.107 lei (inclusiv TVA);
– valoarea autovehiculului Peugeot 207 la data de xx.xx.xxxx era de 21.6667 lei (inclusiv TVA);
– valoarea autoturismului Hyundai Tucson la data de xx.xx.xxxx era de 29.068 lei (inclusiv TVA).
În speţă, reclamantul-lichidator a solicitat anularea celor 3 acte de transfer a autovehiculelor din patrimoniul pârâtei-debitoare în patrimoniile pârâţilor M. C., A. E. şi I. A.-M., în temeiul art. 80 alin. 1 lit. b) şi c) şi art. 80 alin. 2 lit. a), d) şi e) din Legea nr. 85/2006.
Textele de lege enumerate mai sus prevăd următoarele:
„(1) Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin următoarele acte:
    b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
    c) acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;
(2) Următoarele operaţiuni, încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate şi prestaţiile recuperate, dacă sunt în dauna creditorilor:
    a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor, atunci când debitorul este respectiva societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată;
    d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acţiuni cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă;
    e) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau a activităţii sale;”
Raportând cele reţinute mai sus la dispoziţiile legale citate, judecătorul-sindic constată că sunt îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute de lege pentru anularea actelor prin care societatea debitoare a vândut pârâtului M. C. (asociat cu o cotă de participare la beneficii de  40% şi administrator al debitoarei) autovehiculului VW Passat, cu factura fiscală nr. X din xx.xx.xxxx şi prin care societatea debitoare a vândut pârâtei A. E. (asociat cu o cotă de participare la beneficii de 60% şi administrator al debitoarei) autovehiculul Hyundai Tucson, cu factura fiscală nr. X din xx.xx.xxxx, aceste înstrăinări fiind  în dauna creditorilor, întrucât creanţele înscrise în tabelul creanţelor a rămas neacoperite din lipsa altor bunuri în patrimoniul debitoarei.
Astfel, fiind îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute de art. 80 alin. 2 lit. b) şi c) din Legea nr. 85/2006, se va dispune anularea înstrăinării de către debitoarea SC „X” SRL a autoturismului Peugeot 207, serie saşiu XXXXXXXXXXXXXXXXX către pârâta I. A.-M..
În ce priveşte actul de înstrăinare a autovehiculului marca Peugeot 207 către pârâta I. A.-M., judecătorul-sindic constată că pârâta la momentul dobândirii autovehiculului nu era administrator şi nici asociat al debitoarei SC „X” SRL şi nici persoana care să fi deţinut o poziţie dominantă asupra debitorului sau a activităţii sale.
Totodată, nu s-a făcut dovada în cauză că intenţia pârâtei dobânditoare ar fi fost de a sustrage bunul de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice fel drepturile.
Faţă de cele reţinute mai sus, capătul de cerere având ca obiect anularea înstrăinării de către debitoarea SC „X” SRL a autoturismului Peugeot 207, seria saşiu XXXXXXXXXXXXXXXXX, către pârâta I. A.-M. va fi respins ca nefondat.
În ce priveşte actele de înstrăinare către subdobânditorii-pârâţi G. I.-S.,G. IL.-DA. şi SC „Y” SRL, acestea pot fi anulate numai în condiţiile art. 84 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, care prevede următoarele: „(1) Administratorul judiciar, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea introduce acţiune pentru a recupera de la subdobânditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor, numai dacă subdobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului şi cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că transferul iniţial este susceptibil de a fi anulat.”
Raportând cele reţinute privind situaţia de fapt din cauză la textul de lege citat, judecătorul-sindic constată că nu există la dosarul cauzei nici o dovadă că subdobânditorii-pârâţi G. I.-S. şi G. IL.-DA. ar fi cunoscut sau că ar fi trebuit să cunoască faptul că transferul iniţial ar fi susceptibil de a fi anulat.
În ce priveşte subdobânditoarea SC „Y” SRL, judecătorul-sindic constată că disp. art. 84 alin.  1 din Legea nr. 85/2006 nu-i pot fi aplicabile, întrucât transferul iniţial a fost menţinut, astfel încât nu se mai pune problema anulării actului de înstrăinare subsecvent.
Faţă de cele reţinute mai sus, se vor respinge ca nefondate capetele de cerere având ca obiect  înstrăinările subsecvente ale celor trei autovehicule către pârâţii: G. I.-D., G. IL.-DA. şi SC „Y” SRL Iaşi.
Totodată, ca efect al anulării celor două acte de înstrăinare a autovehiculelor VW Passat şi Hyundai Tucson către pârâţii M. C. şi A. E. şi întrucât autovehiculele nu mai sunt în patrimoniul celor doi pârâţi, cei doi pârâţi vor fi obligaţi la restituirea în averea debitoarei SC „X” SRL a valorii de la data înstrăinării autovehiculelor, după cum urmează:
– pârâtul M. C. va fi obligat să restituie averii debitoarei SC „X” SRL suma de 18.107 lei, reprezentând valoarea (de la data înstrăinării) autoturismului Wolkswagen Passat;
– pârâta A. E. va fi obligată să restituie averii debitoarei SC „X” SRL suma de 29.068 lei reprezentând valoarea (de la data înstrăinării) autoturismului Hyundai Tucson.
Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Admite în parte acţiunea în anulare acte frauduloase, formulată de reclamanta Cabinet individual de insolvenţă M. P., cu sediul în Botoşani, str. X, nr. Y, sc. Z, ap. T, judeţul Botoşani, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC „X” SRL Botoşani, cu sediul social în Botoşani, X, nr. Y, judeţul Botoşani, cod de identificare fiscală XXXXXXX, nr. de ordine în registrul comerţului JXX/XXX/XXXX, în contradictoriu cu pârâţii M. P. C., domiciliat în Botoşani, str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, A. E., domiciliată în oraşul Hîrlău, str. X, nr. Y, judeţul Iaşi, I. A. M., domiciliată în Iaşi, str. X, nr. X, bl. Y, sc. Z, ap. T, judeţul Iaşi, SC „X” SRL Botoşani, prin curator special Cabinet individual de insolvenţă – L. D., cu sediul în Dorohoi, str. X, nr. Y, bl. Z, ap. T, judeţul Botoşani, G. I.-D., domiciliat în Iaşi, str. X, nr. Y, judeţul Iaşi, G. IL.-DA., domiciliată în Iaşi, str. X, nr. Y, bl. Y, sc. Y, et. Z, ap. T, judeţul Iaşi, SC „Y” SRL Iaşi, cu sediul în Iaşi, Bd. X, nr. Y, bl. Y, sc. T, judeţul Iaşi.
Dispune anularea înstrăinării autoturismului marca Volkswagen Passat serie sasiu XXXXXXXXXXXXXXXXXX, serie motor XXXXXX, consemnată în factura fiscală nr. Y din xx.xx.xxxx (vânzător – pârâta debitoare SC „X” SRL şi cumpărător – pârâtul M. C.) şi anularea înstrăinării autoturismului  HYUNDAI TUCSON serie sasiu XXXXXXXXXXXXXXXXX,serie motor XXXXXXX, consemnată în factura fiscală nr. X din xx.xx.xxxx (vânzător – pârâta debitoare SC „X” SRL şi cumpărător – pârâta A. E.).
Respinge ca nefondat capătul de cerere având ca obiect anularea înstrăinării de către debitoarea SC „X” SRL a autoturismului Peugeot 207, serie sasiu XXXXXXXXXXXXXXXXX către pârâta I. A.-M..
Respinge ca nefondate capetele de cerere având ca obiect înstrăinările subsecvente ale celor trei autovehicule către pârâţii: G. I.-D., G. IL.-DA. şi SC „Y” SRL Iaşi.
Obligă pe pârâtul M. C. să restituie averii debitoarei SC „X” SRL suma de 18.107 lei, reprezentând valoarea (de la data înstrăinării) autoturismului Wolkswagen Passat.
Obligă pe pârâta A. E. să restituie averii debitoarei SC „X” SRL suma de 29.068 lei, reprezentând valoarea (de la data înstrăinării) autoturismului Hyundai Tucson.
Definitivă şi executorie.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,