Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Faliment atragere raspundere personala 1


R O M Â N I A
TRIBUNALUL BOTOŞANI
Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. XXXX/40/2012/a1                                atragere răspundere

                  SENTINŢA NR. XXX
                  Şedinţa publică din xx.xx.xxxx
PREŞEDINTE – judecător-sindic
                  Grefier

Pe rol, pronunţarea asupra cererii de atragerea răspunderii, formulată de reclamantul Cabinet individual de insolvenţă B. B. T., cu sediul în Botoşani, str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC „X” SRL Botoşani, cu sediul social în Botoşani, str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, cod de identificare fiscală XXXXXXXX, număr de ordine în registrul comerţului JXX/XXX/XXXX, în contradictoriu cu pârâtul M. C.-F., domiciliat în Botoşani, str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, în calitate de administrator statutar al SC „X” SRL Botoşani.
Dezbaterile în fond asupra cererii au avut loc în şedinţa publică din xx.xx.xxxx susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă. Din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, xx.xx.xxxx, când,

JUDECĂTORUL-SINDIC:
Prin cererea înregistrată la data de xx.xx.xxxx, reclamantul Cabinet individual de insolvenţă B. B. T., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC „X” SRL Botoşani a solicitat atragerea răspunderii personale a pârâtului M. C.-F., administrator statutar al debitoarei şi obligarea pârâtului să suporte din averea proprie pasivul debitoarei în valoare de 697.362,35 lei.
În motivarea cererii se arată că acţiunea în atragerea răspunderii este înaintată în baza solicitării DGFPJ Botoşani, în calitate de creditor majoritar, exprimată în cadrul adunării generale a creditorilor din data de xx.xx.xxxx, în  care reprezentanţilor legali ai societăţii debitoare li s-a imputat faptul că prin neplata obligaţiilor către bugetul de stat, s-a continuat, în interes personal, o activitate ineficientă, păguboasă, care a dus firma la încetarea de plăţi, fiind realizat un management defectuos. Aceste considerente au fost realizate în baza ideii că fapta ilicită nu trebuie neapărat să constea într-o acţiune, dar poate consta şi în omisiunea unei măsuri când această activitate trebuia întreprinsă de o persoană.
De asemenea, reprezentantul organului fiscal, a motivat solicitarea instituţiei reprezentate, aducând ca argument Raportul de inspecţie fiscală nr. V/XXXX/Xdin data de xx.xx.xxxx, prin care au fost dispuse următoarele măsuri:
– evidenţierea în contabilitate a diferenţei de impozit pe profit, în sumă de 15.501 lei + majorările de întârziere aferente, în sumă de 3.928 lei + penalităţi, în sumă de 2.325 lei;
– stornarea sumei de 128.050 lei reprezentând TVA deductibilă fără drept de deducere şi evidenţierea de TVA colectată în sumă de 177.068 lei + majorări în sumă de 98.826 lei + penalităţi în sumă de 45.768 lei;
– depunerea la organul fiscal a declaraţiilor rectificative privind livrările şi achiziţiile efectuate în perioada xx – xx.xx.xxxx.
Ţinând cont de cele menţionate, reprezentantul organului fiscal a considerat faptul că au fost încălcate prevederile art. 138 alin. 1 lit. b), c) şi d), iar în ceea ce priveşte nepredarea autoturismului proprietatea debitoarei se face trimitere la art. 138 alin. 1 lit. a).
Se pot defini şi cauze ale insolvenţei următoarele: managementul defectuos, continuarea activităţii societăţii în condiţiile în care cheltuielile de exploatare au fost ridicate, utilizarea bunurilor debitoarei în interes personal, lipsa de preocupare pentru achitarea datoriilor ducând la ineficienţa activităţii. Art. 138 lit. c) din Legea nr. 85/2006, prevede că răspunderea intervine, printre altele, în cazul în care administratorul a dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit societatea la încetarea de plăţi.
În drept, reclamantul şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 138 alin. 1 lit. a), b), c) şi d) din Legea nr. 85/2006.
Odată cu cererea, reclamantul a depus la dosar copie după Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală şi originalul procesului-verbal al adunării creditorilor din xx.xx.xxxx, ora 10 (filele 4-9).
Pârâtul, legal citat la adresa de domiciliu cu care figurează în evidenţa SPCLEP Botoşani (fila 16) cu duplicatul cererii de chemare în judecată nu a depus întâmpinare la dosar şi nu s-a prezentat la termenele fixate pentru judecata cererii (proces-verbal de citare – fila 19).
Din oficiu, judecătorul-sindic a solicitat relaţii de la creditoarea AJFP Botoşani privind bunul sechestrat potrivit procesului-verbal de sechestru nr. XXXXX din xx.xx.xxxx , precum şi stadiul executării deciziei de răspundere solidară nr. XXXXX din data de xx.xx.xxxx (adresă solicitare relaţii – fila 22).
Judecătorul-sindic, examinând actele şi lucrările aflate la dosarul de fiind nr. XXXX/40/2012 şi dosarul asociat nr. XXXX/40/2012/a1, asupra acţiunii în atragerea răspunderii de faţă, reţine următoarele:
Procedura insolvenţei privind pe debitoarea SC „X” SRL a fost deschisă prin sentinţa nr. XX/xx.xx.xxxx, în temeiul art. 33 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, la cererea creditorului DGFPJ Botoşani.
Prin aceeaşi sentinţa a fost desemnat în calitate de administrator judiciar reclamantul Cabinet individual de insolvenţă B. B. T..
La data de xx.xx.xxxx, reclamantul-lichidator a depus la dosarul de fond tabelul definitiv consolidat al creanţelor (filele 216 – 217 – dosar de fond), în care apar înscrişi trei creditori, cu o valoare totală a creanţelor de 697.362,35 lei, între care se află DGFPJ Botoşani, înscrisă cu o creanţă în valoare de 609.299 lei, din care 343.011 lei debit şi 266.288 lei accesorii.
În raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la încetarea de plăţi (filele 1-5 – dosar intrare în faliment) depus la dosarul cauzei în data de xx.xx.xxxx, administratorul judiciar consemnează că pârâtul a fost notificat pentru predarea documentelor şi informaţiilor prev. de art. 28 din Legea nr. 85/2006, dar notificarea a fost returnată cu menţiunea „la apelul factorilor poştali lipsă domiciliu” şi că administratorul judiciar s-a deplasat la sediul firmei dar nu a găsit pe nimeni.
Mai arată administratorul judiciar că, din examinarea indicatorilor financiari conform bilanţului depus pe anul 2009, respectiv 2010, precum şi datorită lipsei altor documente financiar-contabile (societatea nu a mai predat la organul fiscal declaraţiile lunare şi anuale obligatorii pentru perioada 2011 – 2012), se poate trage concluzia că insolvenţa se datorează, în principal, activităţii desfăşurate de către reprezentanţii debitoarei (neţinerea evidenţei în conformitate cu prevederile legale, desfăşurarea unei activităţi în interes personal prin neplata datoriilor către bugetul de stat şi local, utilizarea bunurilor societăţii în interes personal), prin săvârşirea uneia sau a mai multor fapte enumerate de art. 128 din Legea nr. 85/2006.
Sub rezerva de a fi furnizate elemente noi de către colaboratorii/creditorii societăţii debitoare, se poate concluziona că, insolvenţa se datorează, în principal activităţii necorespunzătoare a reprezentanţilor societăţii, aşa cum a menţionat anterior.
Se  mai reţine că, prin decizia nr. XXXXX din xx.xx.xxxx, emisă de DGFPJ Botoşani – AFPM Botoşani (filele 28-31), s-a dispus angajarea răspunderii solidare la plată a pârâtului M. C.-F., administrator statutar al debitorului SC „X” SRL pentru suma de 574.804 lei, din care debit 343.011 lei, majorări de întârziere – 180.338 lei şi penalităţi de întârziere în valoare de 51.455 lei.
Decizia de angajare a răspunderii a fost luată de organul fiscal în temeiul art. 27 pct. 2 lit. c) şi d) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală coroborat cu prevederile OUG 54/2010.
Organul fiscal a comunicat instanţei că Decizia de răspundere solidară nu a fost contestată în  termenul prevăzut de lege, prin urmare a rămas definitivă şi a fost transmisă spre executare, la data de 24.10.2012, către Serviciul de executare silită persoane fizice din cadrul AJFP Botoşani (adresa nr. I/2585 din 04.03.2014 – fila 27).
În speţă, reclamantul-lichidator Cabinet individual de insolvenţă B. B. T. a solicitat atragerea răspunderii personale a pârâtului M. C.-F. pentru întregul pasiv înscris în tabelul consolidat al creanţelor, pasiv în care este inclusă şi creanţa DGFPJ Botoşani, pentru care s-a atras răspunderea solidară a pârâtului, aşa cum s-a reţinut mai sus.
Temeiul juridic în baza căruia reclamantul-lichidator a introdus acţiunea este art. 138 alin. 1 lit. a), b), c) şi d) din Legea nr. 85/2006.
Aceste texte de lege prevăd următoarele:
„(1) În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:
    a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
    b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
    c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi;
    d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea;”
Raportând textele de lege citate la cele reţinute mai sus şi la probele administrate în cauză, respectiv înscrisurile aflate la dosarul de fond şi dosarul asociat de faţă, judecătorul-sindic constată că nu există în cauză nici o dovadă că pârâtul, în calitate de administrator statutar ar fi folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane, că ar fi făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice ori că ar fi dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi.
Totodată, în ce priveşte fapta prev. de art. 138 alin. 1 lit. d), în cauză nu s-a făcut dovada că pârâtul ar fi ţinut o contabilitate fictivă.
Judecătorul-sindic constată  de asemenea că, din împrejurarea că pârâtul, în calitate de administrator statutar al debitoarei, nu a predat documentele contabile lichidatorului, obligaţie prev. de art. 35 din Legea nr. 85/2006, se poate prezuma că, pârâtul a făcut să dispară documentele contabile ori că nu ar fi ţinut contabilitatea în conformitate cu dispoziţiile legale, dar cu toate acestea nu s-a făcut dovada că această acţiune (de ascundere) ori inacţiune (neţinerea contabilităţii) ar fi condus la intrarea în insolvenţă a debitoarei.
Faţă de cele reţinute mai sus, având în vedere că nu au fost dovedite în cauză elementele răspunderii civile delictuale speciale, aşa cum sunt ele reglementate de art. 138 alin. 1 lit. a), b), c) şi d) din Legea nr. 85/2006, acţiunea formulată de reclamantul-lichidator Cabinet individual de insolvenţă B. B. T. în contradictoriu cu pârâtul M. C.-F. va fi respinsă ca nefondată.
Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Respinge ca nefondată acţiunea de atragerea răspunderii, formulată de reclamantul Cabinet individual de insolvenţă B. B. T., cu sediul în Botoşani, str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC „X” SRL Botoşani, cu sediul social în Botoşani, str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, cod de identificare fiscală XXXXXXXX, număr de ordine în registrul comerţului JXX/XXX/XXXX, în contradictoriu cu pârâtul M. C.-F., domiciliat în Botoşani, str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, în calitate de administrator statutar al SC „X” SRL Botoşani.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE GREFIER,