Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Fond funciar.Reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de teren ce exced suprafeţei validate, în condiţiile în care nu s-a formulat o nouă cerere de reconstituire.


R O M Â N I A
JUDECĂTORIA MOTRU

Fond funciar

Reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de teren ce exced suprafeţei validate, în condiţiile în care nu s-a formulat o nouă cerere de reconstituire.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Motru sub nr……/263/2013 reclamantul M.  G. a chemat în judecată pârâtele C. L. de fond funciar  S., C. J. de fond funciar G., D. S. G. şi O. S. M., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa  să fie obligate pârâtele la reconstituirea dreptului de  proprietate  pentru suprafaţa de 1,08 ha teren cu vegetaţie forestieră.
În motivare a arătat reclamantul că, i-a fost reconstituit dreptul de proprietate doar pentru suprafaţa de 1,20 ha  teren cu vegetaţie forestieră, deşi a solicitat prin cererea de reconstituire  suprafaţa de 2,28 ha teren cu vegetaţie forestieră.
Că, prin HCJ nr.3095/07.03.2002 i-a fost validat şi reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1,20 ha teren cu vegetaţie forestieră, iar pentru diferenţa  de 1,08 ha nu i-a fost reconstituit dreptul de proprietate nici până în prezent.
În drept cererea nu a fost motivată.
Pentru dovada cererii  reclamantul a depus la dosarul  cauzei în copie înscrisurile de la filele 3 – 11.
Cu respectarea dispoziţiilor art. 201 C.proc. civ. cererea de chemare în judecată şi înscrisurile depuse de reclamant au fost înaintate către pârâte, pârâta  D. S. G. depunând la dosar întâmpinare la data de 05.08.2013, prin care a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, având în vedere  sentinţa civilă nr……. din  20.09.2002, pronunţată de Judec. Motru în dosarul nr……/2002, prin care instanţa a respins acţiunea ce a avut ca obiect anularea HCJ nr……/07.03.2002 (fila 21 de la dosar).
De asemenea s-a solicitat de la pârâta C. L. de fond funciar S. să comunice actele care au stat la baza validării reclamantului prin HCJ nr. …/07.03.2002, HCJ de validare, dovada comunicării acesteia, cererea de reconstituire formulată de reclamant, extras din RA, acte originare de proprietate, actele de proprietate emise reclamantului conform HCJ de validare. Se va preciza dacă reclamantul a mai formulat alte cereri de reconstituire, modul în care au fost soluţionate şi se vor înainta actele emise.
Relaţiile au fost comunicate cu adresa nr….. din 16.09.2013  – filele 38 – 49 de la dosar.
La data de 22.08.2013 reclamantul a depus la dosarul cauzei un răspuns la întâmpinare (fila 26 de la dosar).
Instanţa din oficiu a dispus ataşarea dosarului nr…../2002 în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr…… din 20.09.2002.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:
Potrivit art.248 C.p.civ. instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat invocate de pârâta C. L. de Fond funciar D. S. G..
  Potrivit art. 431 din Codul de pr. civilă, nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect.
  Instanţa constată că, prin sentinţa civilă nr. …../20.09.2002 pronunţată de Judecătoria Motru în dosar nr. …./2002 şi faţă de care pârâta D. S. G. a  invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, a fost respinsă acţiunea civilă de anulare HCJ nr. 3095/07.03.2002 introdusă de reclamanta D. S. G. în contradictoriu cu C. J. de Fond Funciar G. şi C. L. de Fond Funciar S..
Prin acţiunea de faţă, reclamantul M.  G. a chemat în judecată pârâtele C. Locală de fond funciar  S., C. J. de fond funciar G., D. S. G. şi O. S. M., pentru a fi obligate la reconstituirea dreptului de  proprietate  pentru suprafaţa de 1,08 ha teren cu vegetaţie forestieră.
În privinţa autorităţii de lucru judecat, instanţa reţine că puterea lucrului judecat este unul dintre efectele hotărârii judecătoreşti şi semnifică faptul că o cerere nu poate fi judecată în mod definitiv decât o singură dată, hotărârea fiind prezumată că exprimă adevărul şi neputând fi contrazisă de o altă hotărâre. Elementele autorităţii de lucru judecat sunt părţile, obiectul şi cauza, care ar trebui să fie aceleaşi în ambele cauze.
Astfel, observând sentinţa civilă nr. …./20.09.2002, se constată că în timp ce obiectul judecăţii în cadrul dosarului nr…./2002  l-a constituit  plângere împotriva HCJ de validare nr. …/07.03.2002, prin acţiunea de faţă, reclamantul solicită reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de teren cu vegetaţie forestieră. Totodată, se poate uşor observa că reclamantul nu a fost parte în dosarul nr. …./2002 finalizat prin sentinţa civilă nr. …./20.09.2002.
   Prin urmare, instanţa va respinge excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de D. S. G., având în vedere că în cauză nu este întrunită tripla identitate de obiect, părţi şi cauză.
Pe fondul cauzei, instanţa reţine că, reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de  proprietate  pentru suprafaţa de 1,08 ha teren cu vegetaţie forestieră.
Potrivit art.8 alineat 3 din Legea fondului funciar nr.18/1991, stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se face la cererea persoanelor îndreptăţite, reconstituirea la cerere a dreptului de proprietate asupra terenurilor consacrând principiul disponibilităţii părţilor.
Instanţa reţine că, prin HCJ nr…../07.03.2002 (filele 44, 45) a fost reconstituit dreptul de proprietate în favoarea reclamantului M. G., pentru suprafaţa de 1,20 ha teren.
Din adresa nr…../16.09.2013 emisă de C. L. de Fond Funciar, reiese că reclamantul nu a mai formulat o altă cerere de reconstituire pentru teren situat pe raza Comunei S..
Din cuprinsul cererii de reconstituire înregistrată la 23.01.1998 la C. L.de Fond Funciar S. (fila 39 din dosar) şi validată prin HCJ nr. …./2002 pentru suprafaţa de teren de 1,20 ha, reiese, astfel cum susţine şi reclamantul prin cererea de chemare în judecată, că s-a solicitat la reconstituire suprafaţa de 2,28 ha teren cu vegetaţie forestieră.
La dosar nu există însă dovada contestării în instanţă a hotărârii de validare emisă la propunerea C. L. de Fond Funciar S.. Ori, potrivit art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.
În concluzie, în condiţiile în care reclamantul nu a contestat în instanţă hotărârea comisiei judeţene prin care i s-a validat dreptul de proprietate asupra terenurilor, iar din actele dosarului nu rezultă că acesta a mai formulat vreo altă cerere de reconstituire, în măsura în care considera că este îndreptăţit la o suprafaţă mai mare de teren, reconstituirea făcându-se la cerere, conform art. 8 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 şi cu respectarea procedurii prevăzute de legile fondului funciar, instanţa apreciază cererea ca nefiind întemeiată şi urmează să o respingă ca nefondată.