Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Invalidarea procedurii falimentului în baza art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/ 2006. Nerespectarea prevederilor art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/ 2006. încălcarea dreptului creditorilor de a contesta raportul final. – art. 129 alin. 1 şi art. 132 alin. 2


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.

Materie: Recurs litigii cu profesionişti.

Invalidarea procedurii falimentului în baza art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/ 2006. Nerespectarea prevederilor art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/ 2006. încălcarea dreptului creditorilor de a contesta raportul final.
– art. 129 alin. 1 şi art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/ 2006

Decizia nr. 198/ RC/ 22. 05. 2014 a Secţiei a II –a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Oradea.
Dosar 2222153/111/2001*

Prin Sentinţa nr.1597/F din 13.02.2014 Tribunalul Bihor a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar C.V.A. IPURL, cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 8, cod unic de înregistrare RO/11576190, judeţul Bihor, nr. de înregistrare în R.S.P. 0107.
În temeiul art. 132 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, a dispus închiderea procedurii falimentului debitorului S.C. F. G. I. E. S.A.; a dispus radierea debitorului din registrul comerţului/ registrul societăţilor agricole/ registrul asociaţiilor şi fundaţiilor /alte registre; a descărcat pe lichidatorul de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei, a dispus notificarea sentinţei debitorului, creditorului, administratorului special, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul BIHOR, Registrul Societăţilor Agricole, Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi alte registre, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Constatând că la data de 03.02.2014 lichidatorul judiciar C.V.A. IPURL, desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului S.C. F. G. I. E. S.A., a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a valorificării tuturor bunurilor din averea debitorului; că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, că notificarea a fost publicată conform art. 61 alin.3 din Legea privind procedura insolvenţei, că s-a întocmit raportul final în conformitate cu dispoziţiile art. 129 din Legea insolvenţei, că s-au valorificat toate bunurile din patrimoniul debitoarei, iar sumele obţinute au fost distribuite, în temeiul art. 132 alineatul 2 din Legea privind procedura insolvenţei, instanţa a aprobat raportul final depus de lichidator şi a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului din registrul comerţului.
Instanţa a constatat că lichidatorul judiciar şi-a încasat onorariul cuvenit din averea debitoarei.
Împotriva acestei sentinţe, în termen, scutit de plata taxei de timbru a formulat recurs Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – A.A.A.S. (fosta A.V.A.S.), reorganizată în baza OUG nr. 96/2012, cu sediul în Bucureşti, solicitând: admiterea recursului, casarea sentinţei recurată, aceasta fiind pronunţată cu încălcarea prevederilor legii şi remiterea cauzei la aceeaşi instanţa de fond pentru continuarea procedurii societăţii debitoare cu îndeplinirea tuturor formelor procedurale şi epuizarea tuturor etapelor procedurale.
În motivarea recursului se arată următoarele:
În fapt, în sentinţa recurată s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitoarei şi radierea acesteia de la registrul comerţului.
Instanţa a dispus  închiderea procedurii în mod greşit în temeiul art. 132 din Legea nr. 85/2006, fără a epuiza toate modalităţile legale de recuperare a creanţelor înscrise.
Măsura închiderii procedurii este prematură în condiţiile în care creanţa sa înscrisă în tabelul creditorilor nu a fost îndestulată, iar lichidatorul nu a prezentat modul de recuperare a creanţelor.
Prin închiderea prematură a procedurii, creditorii sunt în imposibilitate de a-şi îndestula creanţele rămase neacoperite şi sub acest aspect nu s-a întreprins nimic în sensul convocării acestora în vederea formulării unei acţiunii în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006
În drept invocă dispoziţiile art. 304 pct. 9, ale art. 3041 Cod de procedură civilă, Legea nr. 85/2006, precum şi art. 18 din OUG nr. 96/2012.
Examinând hotărârea recurată, atât prin prisma criticilor formulate, cât şi sub toate aspectele potrivit articolul 3041 Cod procedură civilă, instanţa a reţinut următoarele:
În fapt, la data de 03.02.2014, lichidatorul judiciar a depus un raport final prin care a solicitat închiderea prematură în baza articolului 132 alineat 2 din Legea 85/2006 pe considerentul că au fost parcurse toate etapele prevăzute de lege, fiind lichidate activele societăţii şi distribuite sumele obţinute.
Judecătorul sindic a admis cererea lichidatorului judiciar şi a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei în baza articolului 132 alineat 2 cod procedură civilă .
Hotărârea judecătorului sindic este nelegală.
Conform articolului 129 alineat1 din Legea 85/2006 după ce bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, lichidatorul va supune aprobării judecătorului sindic un raport final însoţit de situaţiile financiare finale, copii de pe acesta vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la uşa tribunalului. Judecătorul sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 30 de zile de la afişarea raportului final . Creditorii pot formula obiecţii la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării.
Curtea a constatat că la dosar nu există dovada publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a Raportului final, ci doar dovada unei cereri de publicare adresată de lichidatorul judiciar Oficiul Registrului Comerţului, dar şi că Raportul final a fost afişat la uşa instanţei la 4.02.2014, pentru ca la data de 06.02.2014, instanţa să rămână în pronunţare asupra cererii de închidere a procedurii.
Astfel se poate observa că judecătorul sindic a nesocotit dispoziţiile articolului 129 alineat 1 din Legea 85/2006, în sensul că după aprobarea Raportului final nu a convocat adunarea creditorilor în termenul prevăzut de lege pentru ca, aceştia să poată formula obiecţiuni la acesta.
Mai mult, nu există nici o dovadă că publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a raportului final s-a realizat efectiv, astfel că nu s-a îndeplinit nici obligaţia lichidatorului de comunicare cu creditorii a raportului final.
În acest context, cum creditorilor li s-a încălcat un drept conferit de lege, aceştia fiind în imposibilitate de a formula obiecţii la raportul final, instanţa de recurs a apreciat că observaţiile recurentei circumscrise celor expuse sunt fondate.
Prin urmare, în baza articolului 312 Cod procedură civilă a admis recursul şi a casat sentinţa, cauza urmând a fi trimisă judecătorului sindic în vederea continuării procedurii.
Celelalte critici ale recurentei sunt superflue, având în vedere modul de soluţionare a cauzei.