Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Legea 85/2006- calitate procesuală. Contestaţie art. 21 alin.2 Legea 85/2006


FALIMENT  – Legea 85/2006- calitate procesuală. Contestaţie art. 21 alin.2 Legea 85/2006

Art. 21 alin.2 din Legea nr. 85/2006 conferă legitimare procesuală în formularea unei contestaţii împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar nu numai creditorilor, dar şi oricărei persoane interesate.
Or, faptul că X nu era încă înscrisă în tabel la data de 07.08.2012, iar înscrierea acestei creanţe a fost făcută de administratorul judiciar abia la data de 18.10.2012, în tabelul preliminar rectificat, nu constituie un motiv întemeiat pentru a declara inadmisibilă contestaţia. Aceste aspecte ţineau de fondul contestaţiei şi nu reprezentau fine de neprimire.Condiţionând dreptul de a formula contestaţia de calitatea de creditor, judecătorul sindic a încălcat dispoziţiile art. 21 alin.2 din Legea nr. 85/2006, care admit că orice persoană interesată poate formula contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A VI-A CIVILĂ
DECIZIA CIVILĂ NR. 538  din 11.03.2013)

I. Creditoarea R B S.A. a formulat contestaţie împotriva raportului administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor acestuia în perioada 01.06.2012-01.09.2012 şi a solicitat respingerea aprobării raportului de activitate în sensul menţionat la pct. 9 alin.2 din acest raport şi obligarea administratorului judiciar la convocarea unei noi adunări a creditorilor, având pe ordinea de zi rediscutarea aspectelor hotărâte în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor.
În motivarea contestaţiei, au fost criticate măsurile de la pct. 4 şi 9 din raport, susţinându-se că solicitarea acordării unui nou termen pentru afişarea tabelului definitiv de creanţe, evaluarea bunurilor şi întocmirea planului de reorganizare vine în contradicţie cu prevederile art. 74 din legea insolvenţei, întrucât nu au fost soluţionate toate contestaţiile la tabelul preliminar.
Pe de altă parte, s-a susţinut că propunerea spre dezbatere pe ordinea de zi a şedinţei adunării creditorilor a unor subiecte importante, fără ca R B S.A. să poată participa, în lipsa soluţionării contestaţiei sale la neînscrierea creanţei în tabel, este o măsură care afectează drepturile şi interesele legitime ale băncii.
II. Prin Sentinţa civilă nr. 706/22.10.2012, pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 1123/122/2012/a3, a fost admisă excepţia inadmisibilităţii invocată din oficiu şi a fost respinsă ca inadmisibilă contestaţia creditoarei R B S.A.
Pentru a dispune astfel, judecătorul sindic a reţinut prevederile art. 21 alin.2 din Legea nr. 85/2006 şi faptul că la data de 07.08.2012 contestatoarea nu avea calitatea de creditor în procedură, astfel că nu avea dreptul să participe la adunarea generală a creditorilor şi nici să solicite o reconvocare a acesteia.
III. Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs creditoarea R B S.A.
În motivarea recursului, creditoarea a invocat în esenţă culpa administratorului judiciar care a înlăturat iniţial banca de la masa credală, pentru ca apoi să înscrie creanţa în tabelul preliminar rectificat, eliminând astfel posibilitatea creditoarei să participe la adunarea creditorilor.
Recurenta a mai invocat că la şedinţa de judecată din 22.10.2012 a participat prin consilier juridic, aspect neconsemnat în considerentele hotărârii. La acel termen, s-au pus concluzii pe excepţia lipsei de interes.
S-a mai arătat că instanţa de fond nu a analizat motivele pentru care contestatoarea nu avea calitatea de creditor la data de 07.08.2012.
IV. La termenul din 11.03.2013, intimata-debitoare S.C. V S.R.L., prin administrator judiciar CII M.I.M., a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat (filele 71-73).
V. Analizând hotărârea atacată, Curtea constată că recursul este întemeiat, însă pentru următoarele considerente:
Creditoarea R B S.A. a formulat contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar în perioada 01.06.2012-01.09.2012 şi menţionate în raportul de activitate depus la termenul din 10.09.2012.
Judecătorul sindic a respins contestaţia ca inadmisibilă cu motivarea că R B S.A. nu avea calitatea de creditor la data de 07.08.2012.
Această soluţie este nelegală, întrucât art. 21 alin.2 din Legea nr. 85/2006 conferă legitimare procesuală în formularea unei contestaţii împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar nu numai creditorilor, dar şi oricărei persoane interesate.
Or, faptul că R B S.A. nu era încă înscrisă în tabel la data de 07.08.2012, iar înscrierea acestei creanţe a fost făcută de administratorul judiciar abia la data de 18.10.2012, în tabelul preliminar rectificat, nu constituie un motiv întemeiat pentru a declara inadmisibilă contestaţia. Aceste aspecte ţineau de fondul contestaţiei şi nu reprezentau fine de neprimire.
Condiţionând dreptul de a formula contestaţia de calitatea de creditor, judecătorul sindic a încălcat dispoziţiile art. 21 alin.2 din Legea nr. 85/2006, care admit că orice persoană interesată poate formula contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar. Totodată, instanţa de fond nu a examinat criticile invocate de contestatoare referitoare la afectarea drepturilor şi intereselor sale legitime în procedură şi la necesitatea convocării adunării creditorilor în vederea rediscutării punctelor de pe ordinea de zi a primei adunări a creditorilor.
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 alin.1-3 şi 5 C.pr.civ., art. 304 pct.9 şi art. 3041 C.pr.civ., Curtea a admis recursul, a casat sentinţa atacată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.