Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Legea nr. 85/2006, art. 101 alin. 1 lit. c) şi alin. 5


Faliment – procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată.

– Legea nr. 85/2006, art. 101 alin. 1 lit. c) şi alin. 5

Potrivit art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, la confirmarea planului de reorganizare modificat judecătorul sindic este dator să verifice inclusiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 100-101 din Legea nr. 85/2006. Nu sunt îndeplinite condiţiile art. 101 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 referitoare la tratamentul corect şi echitabil aplicat prin planul de reorganizare creanţelor defavorizate, deoarece în cauză categoria creanţelor chirografare, inferioară în rang categoriei defavorizate a creanţelor bugetare, primeşte mai mult din creanţă decât ar fi primit în cazul falimentului.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A VI-A CIVILĂ
DECIZIA CIVILĂ NR. 282/R din 28.01.2014)

I. Prin Sentinţa civilă nr. 4112 din 18.04.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr. 32709/3/2010, având ca obiect procedura insolvenţei debitoarei S.C. C S.A., a fost admisă cererea formulată de administratorului judiciar C C S.P.R.L. şi, în temeiul art. 101 alin.1 lit.B din Legea nr. 85/2006, a fost confirmat planul de reorganizare modificat şi reactualizat al debitoarei S.C. C S.A.
Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut următoarele:
Prin Sentinţa civilă nr. 3317/2011, irevocabilă, a fost confirmat planul de reorganizare al debitoarei S.C. C S.A.
La termenul din 18.04.2013, administratorul judiciar a depus la dosar procesul-verbal al adunării creditorilor încheiat la 16.04.2013, prin care s-a aprobat planul de reorganizare modificat şi actualizat.
Judecătorul sindic a reţinut îndeplinite cerinţele legale pentru confirmarea planului modificat, întrucât sunt doar două categorii de creanţe, iar categoria creditorilor chirografari, având valoarea cea mai mare a creanţelor, a acceptat planul.
II. Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs creditoarea DGFPMB, solicitând modificarea în tot a hotărârii judecătorului sindic, în sensul infirmării planului de reorganizare modificat şi reactualizat, cu consecinţa deschiderii procedurii de faliment.
În motivarea recursului, creditoarea a arătat că hotărârea atacată este dată cu aplicarea greşită a legii, instanţa de control judiciar nefiind limitată la motivele de casare prevăzute la art. 304 C.pr.civ. 1865.
Plecând de la scopul legii, recurenta consideră că are prioritate plata creanţelor, iar nu menţinerea debitoarei în circuitul comercial.
Potrivit planului de reorganizare modificat, creanţa DGFPMB este una defavorizată, întrucât planul prevede achitarea unui procent de 53,43% din totalul creanţei bugetare, ceea ce contravine scopului procedurii insolvenţei, legislaţiei fiscale şi celei în materia ajutorului de stat.
Mai arată recurenta că planul de reorganizare modificat nu îndeplineşte toate condiţiile de legalitate, mai exact condiţia prevăzută de art. 101 alin.2 lit.c) din Legea nr. 85/2006 referitoare la tratamentul corect şi echitabil.
III. Intimata debitoare S.C. C S.A., prin administrator judiciar C C S.P.R.L., a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului în principal, ca tardiv, respectiv exercitat de o persoană fără calitate procesuală activă, iar în subsidiar ca neîntemeiat.
Excepţiile tardivităţii şi lipsei calităţii procesuale active au fost respinse de Curte, pentru motivele expuse în practicaua prezentei decizii.
Pe fondul recursului, intimata a arătat în esenţă că planul îndeplinea toate condiţiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2006 pentru confirmare, inclusiv pe cele privind tratamentul corect şi echitabil al creanţelor defavorizate.
Intimata a mai precizat că eventuala admitere a recursului poate duce doar la infirmarea planului de reorganizare modificat, ceea ce înseamnă revenirea în condiţiile şi termenii primului plan de reorganizare, iar nu intrarea în faliment.
IV. Verificând hotărârea atacată în raport de actele dosarului şi de motivele invocate de recurentă, Curtea apreciază recursul întemeiat.
1. Prin Sentinţa civilă nr. 3317/05.05.2011, rămasă irevocabilă, a fost confirmat un prim plan de reorganizare propus de debitoarea S.C. C S.A.
La data de 28.03.2013, la dosarul de insolvenţă a fost depus un plan de reorganizare modificat şi actualizat, întocmit de administratorul judiciar C C S.P.R.L. (filele 37-50 duplicat dosar fond).
Conform tabelului definitiv, pasivul societăţii este divizat în două categorii de creanţe: bugetare şi chirografare. În prima categorie, DGFPMB – AFP Sector 6 deţine o creanţă de 1.347.667 lei, reprezentând 99,76% din categorie, iar în cea   de-a doua, creditoarea I F P deţine o creanţă de 1.750.892,45 lei, reprezentând 99,89% din categorie.
Din cuprinsul planului rezultă următoarele date relevante:
Creanţele aflate în sold la momentul întocmirii planului modificat sunt: AFP – 372.000 lei şi I F P – 364.500 lei.
Comparaţia reorganizare – faliment relevă faptul că:
AFP primeşte în caz de reorganizare 186.000 lei (50% din creanţă), iar în caz de faliment 131.513 lei (35,36% din creanţă).
I F P primeşte în caz de reorganizare 195.000 lei (53,5% din creanţă), iar în caz de faliment 0 lei (0% din creanţă).
La data de 16.04.2013, a avut loc adunarea generală a creditorilor S.C. C S.A., având pe ordinea de zi votarea planului de reorganizare modificat.
Conform procesului-verbal al adunării (filele 104-105 duplicat dosar fond), categoria creanţelor bugetare a respins planul, DGFPB votând prin corespondenţă împotriva modificării planului, însă categoria creanţelor chirografare a acceptat planul, întrucât creditorul majoritar I F P a votat pentru aprobarea planului modificat.
2. Potrivit art. 101 alin.5 din Legea nr. 85/2006, modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condiţiilor de vot şi de confirmare prevăzute de prezenta lege.
Aşadar, la confirmarea planului modificat, judecătorul sindic este dator să verifice inclusiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 100 -101 din Legea nr. 85/2006.
Conform art. 101 alin.1 lit.C din Legea nr. 85/2006, una dintre aceste condiţii este că fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan.
Potrivit art. 3 pct.21 din lege, categoria de creanţe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare prevede o reducere a cuantumului creanţei.
Creanţa bugetară a DGFPMB este în mod evident defavorizată prin planul modificat, întrucât se prevede o reducere a creanţei cu 50% din valoarea aflată în sold.
Potrivit art. 101 alin.2 lit.c) din Legea nr. 85/2006, tratament corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ anumite condiţii, inclusiv aceea ca, în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanţe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 100 alin.3, să nu primească mai mult decât ar primi în cazul falimentului.
Această condiţie nu este îndeplinită în cauză.
Categoria creanţelor bugetare, defavorizată, nu a acceptat planul modificat.
Categoria creanţelor chirografare este inferioară în rang categoriei defavorizate neacceptante, bugetare, conform art. 100 alin.3 din lege.
Categoria creanţelor chirografare primeşte însă mai mult (195.000 lei) decât ar fi primit în cazul falimentului (0 lei), aşa cum s-a arătat mai sus la pct.1.
3. Ca urmare, în temeiul art. 312 alin.1-3 şi art. 304 pct.9 C.pr.civ. 1865, reţinând că planul modificat a fost confirmat cu încălcarea legii, Curtea a admis recursul, a modificat în tot sentinţa atacată, în sensul că a respins cererea administratorului judiciar C C SPRL de confirmare a planului de reorganizare modificat şi actualizat, datat martie 2013, aprobat de adunarea generală a creditorilor la 16.04.2013.
Ca efect al acestei decizii, societatea debitoare nu va intra în faliment, ci va continua procedura de reorganizare corespunzător planului iniţial confirmat prin Sentinţa civilă nr. 3317/05.05.2011.