Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Litigii cu profesioniştii – Fuziune prin absorbţie. Publicare proiect de fuziune. Hotărâri ale societăţilor implicate.


Litigii cu profesioniştii – Fuziune prin absorbţie. Publicare proiect de fuziune. Hotărâri ale societăţilor implicate.

Prima instanţă a respins cererea pe motiv că la dosar nu au fost depuse hotărârea fiecărei societăţi în parte cu privire la fuziune, astfel cum dispune art.239 din Legea 31/1990.În situaţia în care judecătorul primei instanţe considera că nu este suficientă referirea la existenţa celor două hotărâri în Monitorul Oficial, în temeiul art.129 C.pr.civ. avea obligaţia de a pune în vedere petentelor să fie depuse la dosar, astfel cum de altfel au procedat în faţa instanţei de recurs.
Este evident că fără cele două hotărâri ale fiecărei societăţi în parte, proiectul de fuziune nu s-ar fi putut publica în Monitorul Oficial, de altfel depunerea celor două hotărâri nu este prevăzută în mod expres în art.148 din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, articol care stabileşte actele ce însoţesc cererea privind înregistrarea fuziunii.
 
(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A VI-A CIVILĂ
DECIZIA CIVILĂ NR. 53 din 11.01.2013)

Prin sentinţa civilă nr.13316/28.09.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de petentele S.C. L D S.R.L. şi pe intimata S.C. B I S.R.L., cerere prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate legalitatea hotărârii asupra fuziunii, precum şi a actului constitutiv modificator.
Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut, în esenţă, faptul că la dosarul cauzei nu a fost depusă nicio hotărâre prin care să se hotărască asupra fuziunii prin absorbţie în condiţiile art.239 alin.1 din Legea nr.31/1990, ci doar hotărârile adunării generale adoptate după publicarea proiectului de divizare; de asemenea, în cauză nu au fost respectate dispoziţiile art.2432 din Legea nr.31/1990.
Împotriva acestei sentinţe formulează recurs ambele petente, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii cererii de fuziune astfel cum a fost formulată.
Motivele de recurs sunt, în esenţă, următoarele:
Considerentele instanţei pentru care cererea de fuziune a fost respinsa ca neîntemeiata referindu-se la lipsa hotărârilor celor doua societăţi in condiţiile prevăzute de art.239 alin. 1 din Legea 31/1990 ( (1)” Fuziunea sau divizarea se hotărăşte de fiecare societate in parte, in condiţiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societăţii’.), precum si lipsa Raportului administratorului celor doua societăţi – art.243 indice 2 („Administratorii societăţilor care participa la fuziune sau la divizare trebuie sa întocmească un raport scris, detaliat, in care sa explice proiectul de fuziune sau de divizare s; sa precizeze fundamentul sau juridic si economic, in special cu privire la rata de schimb a acţiunilor”) sunt nelegale si neîntemeiata având in vedere următoarele considerente:
Legea prevede care sunt actele obligatorii ce însoţesc cererea de fuziune. Cele două acte respectiv Hotărârile de aprobare de principiu a fuziunii si raportul administratorului nu fac obiectul obligativităţii celor două societăţi de a insoti cererea de fuziune, ele nefiind prevăzute de lege.
Prin citaţie i s-a pus în vedere să timbreze şi să depună toate actele prevăzute de art.148 din Norme, obligaţii îndeplinite în sensul că a timbrat şi a verificat documentele enumerate de art.148 din Norme dacă acestea se află la dosarul cauzei.
Acestea se aflau la dosarul cauzei.
De asemenea avocatul avea asupra sa toate documentele pentru confruntare, inclusiv alte documente ce nu sunt prevăzute de art. 148 din Norme pentru a susţine dosarul de fuziune.
La termenul de judecata din data de 26.09.2012 a fost prezent avocatul celor doua societăţi dupa cum se vede din încheierea de şedinţa de la acea data căruia in timpul şedinţei nu i s-au solicitat cele doua acte, acte care ar fi putut fi puse de către aceasta la dispoziţia instanţei
Mai mult, toate aceste documente se afla ia dosarul cauzei, Hotărârile prevăzute de art.239 alin 1 au fost depuse de fiecare societate in parte odată cu depunerea Proiectul de fuziune – ce constituie prima etapa a fuziunii, la Registrul Comerţului Bucureşti, acestea fiind întocmite la data de 15.03.2012.
În ceea ce priveşte Raportul administratorului prin care sa explice proiectul de fuziune sau de divizare si sa precizeze fundamentul sau juridic si economie, in special cu privire la rata de schimb a acţiunilor, celor doua societăţi, prevăzut de art. 243 indice 2 din Legea 31/1990 cesta a fost pus   la dispoziţia asociaţilor înainte de a întocmi proiectul de fuziune, putând fi pus la dispoziţia instanţei oricând deşi nici instanţa, nici Registrul Comerţului nu au solicitat a fi depuse la dosarul cauzei.
 Conţinutul Raportului administratorilor, prevăzut de lege – art.243 Indice 2, respectiv fundamentarea fuziunii, este inclus in Proiectul de fuziune care după cum se poate observa, conţine chiar capitole distincte care poarta aceeaşi denumire cu conţinutul Raportului prevăzut de art.243 indice 2, fiind semnat chiar de către administratori.
Curtea a încuviinţat recurentelor proba cu înscrisuri conform art.305 C.pr.civ.
Analizând actele dosarului, motivele de recurs invocate, Curtea constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:
Recurentele, respectiv S.C. L D S.R.L., în calitate de societate absorbantă şi S.C. B I S.R.L., în calitate de societate absorbită, au solicitat instanţei că constate legalitatea fuziunii prin absorbţie şi să dispună în consecinţă.
Proiectul de fuziune prin absorbţie a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a nr.2347/29.VI.2012, cererea ce formează obiectul recursului aflându-se în etapa a II-a, conform art.246 din Legea 31/1990.
Prima instanţă a respins cererea pe motiv că la dosar nu au fost depuse hotărârea fiecărei societăţi în parte cu privire la fuziune, astfel cum dispune art.239 din Legea 31/1990, deşi astfel cum rezultă din cuprinsul proiectului de fuziune, cum a fost publicat în Monitorul Oficial, se face menţiune expresă cu privire la hotărârile adunării asociaţilor celor două societăţi implicate în fuziune, hotărâri care au avut loc la data de 25.03.2012 şi care au fost depuse la dosarul întocmit la O.R.C. în prima fază a fuziunii.
În situaţia în care judecătorul primei instanţe considera că nu este suficientă referirea la existenţa celor două hotărâri în Monitorul Oficial, în temeiul art.129 C.pr.civ. avea obligaţia de a pune în vedere petentelor să fie depuse la dosar, astfel cum de altfel au procedat în faţa instanţei de recurs.
Este evident că fără cele două hotărâri ale fiecărei societăţi în parte, proiectul de fuziune nu s-ar fi putut publica în Monitorul Oficial, de altfel depunerea celor două hotărâri nu este prevăzută în mod expres în art.148 din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, articol care stabileşte actele ce însoţesc cererea privind înregistrarea fuziunii.
Nici celălalt motiv de nelegalitate reţinut de către tribunal nu poate fi primit, respectiv nerespectarea disp. art.24321 din Legea nr.31/1990, având în vedere că, potrivit art.2491 din lege, în cazul unei fuziuni prin absorbţie, prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală, art.2431 2 nu se aplică, respectiv raportul scris, detaliat, al administratorilor societăţilor participante la fuziune prin care aceştia să explice proiectul de fuziune.
Deşi recurentele se află în situaţia de excludere prev. de art.24911, acestea depun totuşi la dosar respectivul raport.
În consecinţă, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. rap. la art.304 pct.9 C.pr.civ., Curtea a admis recursul, a modificat în tot sentinţa atacată în sensul admiterii cererii şi dispunerii înregistrării menţiunilor privind fuziunea, radierea societăţii absorbite, publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii AGA din 30.07.2012 privind fuziunea şi efectuarea hotărârii AGA din 30.07.2012 privind fuziunea şi efectuarea cuvenitelor menţiuni.