Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Nelegala citare a apelantei pentru termenul la care s-a judecat apelul. Consecinţe.


Nelegala citare a apelantei pentru termenul la care s-a judecat apelul. Consecinţe.

Procedura de citare a părţii nu este legal îndeplinită dacă dovada de comunicare a citaţiei poartă semnătura unui terţ, iar partea nu se prezintă în faţa instanţei la termenul pentru care s-a comunicat citaţia.

-Art. 89-92 Cod procedură civilă de la 1865.

Sunt încălcate formele legale de citare prevăzute de art.89-92 Cod procedură civilă dacă citaţia emisă pe numele apelantei, la sediul ales, s-a înmânat unei alte persoane juridice (un terţ ce a şi semnat şi ştampilat dovada de citare).

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A V-A CIVILĂ,
 DECIZIA CIVILĂ NR.336 din 11.02.2014)

Asupra cauzei civile de faţă:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti la data de 8.02.2012 şi sub nr.5137/299/2012, reclamanta  M. F.a solicitat, în contradictoriu cu pârâta  SC A. C. SRL, să se constate că mandatul de administrator al său a încetat la data de 22.10.2007 şi să se dispună radierea din registrul comerţului a menţiunii privind calitatea de administrator a sa începând cu data de 22.10.2007, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa civilă nr.3048/15.02.2013 Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a respins ca neîntemeiate excepţiile inadmisibilităţii acţiunii şi prescripţiei dreptului la acţiune, a admis în parte acţiunea şi a constatat că mandatul de administrator al reclamantei a încetat la data de 22.10.2007, respingând capătul 2 din cerere. De asemenea, a obligat  pârâta la plata către reclamantă a sumei de 19,3 lei cheltuieli de judecată. 
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta SC A. C. SRL, acesta fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI – a Civilă sub nr.5137/299/2012.
Prin decizia civilă nr.120 din 24.05.2013 tribunalul a admis excepţia netimbrării apelului şi l-a anulat ca netimbrat.
Pentru a pronunţa această decizie instanţa de apel a reţinut că, la înregistrarea apelului, s-a stabilit în sarcina apelantei-pârâte obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru în cuantum de 13,5 lei şi de aplicare a unui timbru judiciar mobil în valoare de 0,15 lei, sub sancţiunea anulării apelului ca netimbrat.
Deşi legal citată cu menţiunea achitării taxei judiciare de timbru şi a depunerii timbrului judiciar pentru termenul de judecată din data de 24.05.2013 (conform dovezii de îndeplinire a procedurii de citare de la fila 7), apelanta-pârâtă nu s-a conformat dispoziţiilor tribunalului şi nici nu a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru sau cerere de acordare facilităţi.
Faţă de această situaţie şi în raport cu dispoziţiile art.20 alin.1 şi 3 din Legea nr.146/1997 şi art.9 din O.G. nr.32/1995, potrivit cărora taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar se plătesc anticipat, neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit de instanţă sancţionându-se cu anularea cererii, tribunalul a admis excepţia netimbrării şi a anulat apelul ca netimbrat.
Împotriva acestei decizii civile nr.120 din 24.05.2013 a declarat recurs, în termen legal, apelanta pârâtă SC A. C. S.R.L., acesta fiind înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a V-a Civilă sub acelaşi nr. unic 5137/299/2012.
În motivarea recursului, legal timbrat, recurenta-pârâtă a arătat că procedura de citare a sa, în calitate de apelantă, pentru data când s-a judecat apelul, nu a fost îndeplinită conform legii, astfel că nu a avut cunoştinţă de termenul stabilit şi nici de obligaţia de plată a taxei de timbru stabilită în sarcina sa.
A precizat recurenta că atât prin întâmpinarea depusă la fond, cât şi prin apelul declarat, şi-a ales sediul la reprezentantul convenţional SCA D. V. – Av.din Bucureşti, Intrarea Mareşal Pilsudski Josef nr.2 sector 1, solicitând comunicarea tuturor actelor de procedură la respectivul sediu. Cu toate acestea, societatea apelantă nu a fost citată nici la sediul ales şi nici la sediul social, iar decizia recurată a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la citare (art.85 şi art.107 Cod procedură civilă), dispoziţii ce au caracter  imperativ, fiind prevăzute pentru respectarea principiilor contradictorialităţii şi al dreptului la apărare, precum şi pentru respectarea dreptului la un proces echitabil.
Faţă de motivele invocate, recurenta a solicitat admiterea recursului şi casarea deciziei atacate, cu consecinţa rejudecării apelului.
În drept, recurenta a invocat dispoziţiile art.85, art.107, art.304 pct.5, art.312 alin.3 Cod procedură civilă, art.6 CEDO.
Analizând decizia recurată prin prisma criticilor formulate, Curtea  a reţinut următoarele:
Critica invocată de recurentă vizează nelegala citare a sa pentru termenul de judecată din 24.05.2013 când s-a soluţionat apelul prin anularea lui ca netimbrat, motiv de recurs ce se încadrează în prevederile art.304 pct.5 Cod procedură civilă.
Verificând înscrisurile aflate în dosarul de apel, Curtea constată că este întemeiată critica invocată de recurentă.
Astfel, prin declaraţia de apel societatea pârâtă şi-a indicat sediul social ca fiind în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr.156 sector 2 şi şi-a ales sediul procesual în vederea comunicării tuturor actelor de procedură şi a corespondenţei la SCA D. V.-Av. în Bucureşti, str.Mareşal Josef Pilsudski nr.2, sector 1.
Pentru primul termen de judecată stabilit la 24.05.2013 s-a dispus citarea apelantei cu menţiunea de a face dovada achitării taxei judiciare de timbru de 13,5 lei şi a timbrului judiciar de 0,15 lei, sub sancţiunea anulării apelului ca netimbrat.
Citaţia emisă pe numele apelantei SC A. C. SRL, la sediul ales, poartă o semnătură şi ştampilă de primite din partea unei alte persoane juridice, respectiv societatea de insolvenţă R.(conform dovezii de îndeplinire a procedurii de citare aflată la fila 8 dosar apel).
Având în vedere cele reţinute mai sus, rezultă că pentru termenul din 24.05.2013, când s-a soluţionat apelul prin anularea lui ca netimbrat, apelanta-pârâtă nu a fost legal citată şi nici nu i s-a comunicat în mod legal obligaţia de timbrare pentru a se putea aplica sancţiunea anulării apelului, conform art.20 alin.2 şi 3 din Legea nr.146/1997.
Cum înmânarea citaţiei nu s-a făcut către apelanta-pârâtă ci către un terţ, fiind încălcate formele legale de citare prevăzute de art.89-92 Cod procedură civilă referitoare la înmânarea citaţiei, iar prin această încălcare s-a pricinuit apelantei-pârâtă o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor, Curtea în baza art.312 alin. 1, 3 şi 5  Cod procedură civilă raportat la art.304 pct.5 Cod procedură civilă a admis recursul şi a casat decizia atacată, trimiţând cauza aceleiaşi instanţe pentru soluţionarea apelului.