Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

plângere contravenţionala OG 15/2002


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta SC RTC SRL şi pe intimata COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA, având ca obiect – plângere contravenţionala OG 15/2002.

INSTANŢA

Deliberând asupra prezentei cauze, instanţa reţine următoarele:
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgovişte, la data de 07.01.2014, sub nr. unic de dosar 75/315/2014, petenta SC RTC, în contradictoriu cu intimata CNADNR S.A., a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal seria R13 nr. 0163557 din data de 02.12.2013 încheiat de intimată şi exonerarea de la plata amenzii aplicate.
În motivare, petenta a arătat că deţine autotractorul cu nr. de înmatriculare XXX cu care efectuează transport rutier de mărfuri. Întrucât nu realizează curse în mod constant, petenta nu achiziţionează rovinietă pentru perioade mai lungi de timp, ci doar atunci când primeşte confirmarea că urmează o deplasare pe categoria de drumuri naţionale. În perioada 20.09.2013 şi 26.09.2013, autotractorul nu a realizat nicio cursă, acesta fiind parcat la SC D SRL. La data de 27.09.2013, conducătorul autotractorului a fost sunat direct pentru a se deplasa în vederea efectuării unei curse, fără ca administratorul petentei să fie anunţat. Din acest motiv, acesta din urmă nu a procedat la achiziţionarea rovinietei pentru autotractorul respectiv.
De asemenea, petenta a precizat că nu este de rea-credinţă cu privire la întocmirea rovinietelor, ulterior acestei date, a procedat în conformitate cu prevederile legale ori de câte ori a circulat pe drumurile naţionale. Astfel, cu acea ocazie, petenta a acţionat din culpă.
Totodată, a invocat că procesul-verbal este lovit de nulitate absolută pentru că lipsesc semnătura agentului constatator pe procesul-verbal şi menţiunile referitoare la contravenient.
Petenta nu a motivat în drept plângerea contravenţională. Aceasta a solicitat judecarea în lipsă.
La dosar, au fost ataşate următoarele înscrisuri: procesul-verbal de contravenţiei (fila 5), certificat de înregistrare O.N.R.C (fila 6), dovada achitării rovinietei (filele 7-8), carte de identitate reprezentant petentă (fila 10), actul constitutiv al societăţii (filele 11,15-16).
Cererea a fost legal timbrată, la dosar fiind ataşată dovada achitării taxei de timbru (fila 7) în valoare de 20 de lei, conform art. 19 din OUG nr. 80/2013.
Prin încheierea din data de 30.01.2014, Judecătoria T a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei C.
La data de 18.04.2014, intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată şi menţinerea procesului-verbal.
În fapt, intimata a arătat că în data de 27.09.2013, pe DN 71 km 1+350 m, pe raza localităţii Bâldana, vehiculul cu nr. de înmatriculare XXX, aparţinând petentei, a fost surprins că a circulat pe drumurile naţionale fără a deţine o rovinietă valabilă. Din acest motiv, a fost întocmit procesul-verbal de contravenţie care respectă toate condiţiile legale prevăzute de OG nr, 15/2002 şi OG nr. 2/2001.
În drept, intimata a invocat dispoziţiile OG nr.2/2001, OG 15/2002, Legii 455/2001, Ordinului MTI nr.769/2010.
În dovedire, intimata a depus la dosar următoarele înscrisuri: certificat calificat pentru semnătura electronică (fila 25), proba foto obţinută de sistemul SIEGMCR (filele 22-23), confirmare primire proces-verbal (fila 24).
Deşi legal citată, petenta nu a făcut formulat răspuns la întâmpinare.
Sub aspect probatoriu, instanţa, la termenul din 18.09.2014, a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile de la dosar.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:
Prin procesul-verbal seria R13 nr.0163557/02.12.2013 întocmit de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, în temeiul art. 8 alin. 1 şi 2 din OG 15/2002,  petenta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 2750 lei, reţinându-se, în esenţă, că la data de 27.09.2013 vehiculul cu numărul de înmatriculare XXX, aparţinând SC RC SRL, a circulat pe DN 71, la km 1+350 m, în dreptul localităţii Bâldana, fără a deţine rovinietă valabilă.
Verificând, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. (1) din O.G. nr.2/2001, legalitatea procesului-verbal contestat, instanţa reţine următoarele:
Susţinerea petentei în sensul că procesul-verbal este nul deoarece îi lipseşte semnătura agentului constatator este, în opinia instanţei, neîntemeiată. Astfel, potrivit art.17 din OG 2/2001, lipsa semnăturii agentului constatator atrage sancţiunea nulităţii absolute a procesului-verbal de contravenţie. Dispoziţia sus-menţionată nu distinge între semnătura olografă şi semnătura electronică, astfel că nici instanţa, pe calea interpretării, nu poate să facă această distincţie. Pentru aceste considerente, ţinând cont de faptul că procesul-verbal are ataşată semnătura electronică a agentului constatator, fapt dovedit cu certificatul depus la fila 25, instanţa constată că actul de constatare a contravenţiei îndeplineşte toate cerinţele prevăzute de art.17 din OG nr.2/2001.
În ceea ce priveşte critica de nelegalitate referitoare la lipsa din cuprinsul procesului-verbal de contravenţie a menţiunilor contravenientului, instanţa reţine că aceasta  nu se susţine. Analizând procesul-verbal, instanţa observă că acesta conţine datele privitoare la denumirea şi sediul contravenientei, precum şi la codul unic de înregistrare.
Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată că petenta nu a negat faptul că autoturismul a circulat fără o rovinietă valabilă, ci a menţionat că fapta respectivă a fost comisă din culpă, întrucât nu ştia că autovehiculul va efectua acea cursă.
Instanţa nu poate reţine această susţinere, întrucât petenta nu a adus nicio dovadă care să confirme că respectivul conducător auto a acţionat fără cunoştinţa sa. De altfel, chiar prin cele precizate în cererea de chemare în judecată, reiese că şoferul a acţionat în interesul petentei, realizând cursele în serviciul societăţii angajatoare.
Potrivit art. 7 din O.G. nr. 15/2002, responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului. Având în vedere că, în prezenta cauză, petenta este o persoană juridică română, rezultă că obligaţia de a achita rovinieta revine utilizatorului.
Notiunea de ”utilizator” este definită de art. 1 lit. b) din acelaşi act normativ şi reprezintă persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români. Raportat la această definiţie, instanţa constată că obligaţia de achitare a rovinietei revenea petentei, întrucât aceasta era proprietară la momentul la care autotractorul cu nr. de înmatriculare XXX a circulat pe drumul naţional fără rovinietă valabilă. De asemenea, petenta nu dovenit nici faptul că o altă persoană deţinea un drept legal de folosinţă asupra acelui autovehicul şi, pe cale de consecinţă, că acestei persone i-ar reveni obligaţia legală de a se asigura că a fost achiziţionată rovinieta necesară pentru circulaţia pe drumuri naţionale.
Astfel, în condiţiile în care conducătorul autotractorului a acţionat în interesul petentei, instanţa apreciază că nu poate fi înlăturată răspunderea contravenţională a petentei.
În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanţa constată că petentei i-a fost aplicată amenda minimă, în valoare de 2750 lei. În raport cu dispoziţiile art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, instanţa apreciază că sancţiunea aplicată este proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinând seama de împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de modul de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, precum şi circumstanţele personale ale contravenientului. Se va reţine de asemenea, faptul că petenta este un profesionist, activitatea sa principală fiind chiar transportul rutier de mărfuri, astfel cum rezultă din certificatul de înregistrare (fila 9). În aceste condiţii, petenta trebuia să ia toate măsurile necesare pentru ca activitatea prestată de aceasta să se efectueze în conformitate cu normele legale referitoare la circulaţia pe drumurile publice.
Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria R13 nr.0163557/02.12.2013 este legal şi temeinic, iar sancţiunea aplicată este corect individualizate, astfel încât urmează să respingă plângerea, în temeiul art. 34 din OG. nr.2/2001, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Respinge plângerea formulată de petenta SC RC, cu sediul în comuna S, judeţul A, CUI RO 21200753, împotriva intimatei Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A – CESTRIN,  ca neîntemeiată.
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Costeşti
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25 septembrie 2014.