Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Prestatie tabulara.


Prin cererea inregistrata, reclamantul S a solicitat in contradictoriu paratul C pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligat paratul sa-i recunoasca dreptul de proprietate cu privire la imobilul teren situat in intravilanul satului Rediu comuna Aiton, inscris in Titlul de proprietate nr. … in suprafata de 3100 mp, avand categoria de folosinta livezi si cu privire la imobilul teren situat in extravilanul satului Rediu, comuna Aiton, inscris in Titlul de proprietate nr. ….in suprafata totala de 10.800 mp cuprinzand parcela 356-27 din tarla 12. in suprafata de 5800 mp, parcela 224-7 din tarla 5, in suprafata de 2200 mp, parcela 176/1- 25 din tarla 4, in suprafata de 2800 mp, avand categoria de folosinta arabil si sa consimta paratul la incheierea contractului autentic de vanzare-cumparare cu privire la aceste imobile, predand reclamantului acte apte de intabulare, in caz contrar hotararea judecatoreasca sa tina loc de act autentic apt de intabulare, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata in caz de opunere la admiterea actiunii.
In motivarea in fapt reclamantul arata in principal ca asupra imobilelor in litigiu a fost reconstituit dreptul de proprietate in favoarea paratului in calitate de mostenitor al defunctului Copindean Ion, prin titlurile de proprietate sus-mentionate. La data de 5.07.2003 a incheiat cu paratul un antecontract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobilele descrise mai sus, pentru pretul de 40.000 000 ROL, achitat integral la data semnarii actului, data la care s-a si intrat in posesia imobilelor.
In drept au fost invocate prevederile art. 480 comb. cu art. 1294, art. 969, art. 1073-1077 Cod civil, art. 5 din Titlul X  din Legea nr. 247/2005.
Legal citat in cauza, paratul nu a formulat întampinare .
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine în fapt urmatoarele :
În conformitate cu prevederile L.18/1991 în favoarea titularului C a fost eliberat TP… în care se include terenul identificat în parcela 91 din tarlaua 1 in suprafata de 3100 mp cu destinatia livezi si TP nr …. în care se include terenul identificat în parcela 356-27 din tarla 12. in suprafata de 5800 mp, parcela 224-7 din tarla 5, in suprafata de 2200 mp, parcela 176/1- 25 din tarla 4, in suprafata de 2800 mp, avand categoria de folosinta arabil.
Cu privire la aceste terenuri paratul a încheiat cu reclamantul o conventie de vanzare-cumparare sub semnatura privata la data de 05.07.2003, pentru pretul stabilit de 40 milioane lei , conventie în care s-a mentionat ca pretul stabilit s-a achitat la data semnarii antecontractului .
Conventia incheiata de  parti sub semnatura privata cu privire la terenuri , nu respecta formei autentice prevazuta ca obligatorie de disp. art. 2 din L.54/1998 în vigoare la momentul încheierii conventiei , astfel ca în baza acesteia nu se transmite în mod valabil dreptul de proprietate de la vanzator la cumparator ; ea genereaza doar o obligatie de a face in sarcina partilor contractante , anume aceea de a încheia pe viitor actul în forma prescrisa de lege, obligatie susceptibila de executare silită conform disp.art. 1073 si 1077 C. civ .
În temeiul considerentelor expuse si raportat si la disp.art. 27 din L.7/1996 se va admite ca fiind întemeiata cererea pentru prestatie tabulara formulată de reclamant .