Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Privatizare. Vânzare de acţiuni. Licitaţie deschisă. Legalitate


Privatizare. Vânzare de acţiuni. Licitaţie deschisă. Legalitate.

           În materia vânzării de acţiuni potrivit O.U.G. nr. 88/1997 cu modificările şi completările ulterioare, anularea licitaţiei poate fi dispusă pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 3.46. din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 450/1999, referitoare la scăderea preţului de pornire cu câte un pas de licitaţie, până când se înregistrează prima ofertă de cumpărare de cel puţin 50% din preţul de pornire.
Aceste prevederi nu sunt, însă, aplicabile dacă singurul ofertant nu propune un preţ de vânzare, consemnat în procesul-verbal de şedinţă, ci doar contestă faptul că preşedintele comisiei nu a scăzut preţul cu câte un pas de licitaţie, până la valoarea de cel puţin 50% din preţul de pornire.

Reclamantul IG a chemat în judecată F.P.S. Bucureşti, F.P.S.- Direcţia Teritorială Constanţa şi S.C. G&T S.R.L., solicitând anularea licitaţiei organizate la 11.07.2000 pentru vânzarea pachetului de acţiuni reprezentând 69,97 % din capitalul social al S.C. M S.A., constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat de F.P.S. cu pârâta S.C. G&T S.R.L., datat 21.07.2000, precum şi obligarea F.P.S. Bucureşti la încheierea contractului de vânzare-cumpărare asupra acestui pachet de acţiuni, la preţul de 6.783.337.500 lei, către reclamant.
S-au solicitat, totodată, în considerarea obligaţiei de a face a pârâtului F.P.S. Bucureşti, daune cominatorii de 1.000.000 lei pe zi de întârziere, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executare, respectiv, până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu reclamantul.
În considerente s-a menţionat că licitaţia publică pentru vânzarea pachetului de acţiuni s-a desfăşurat sub imperiul dispoziţiilor Titlului I al Legii nr. 99/ 1999 şi ale H.G. nr. 450/ 1999.
Prima şedinţă de licitaţie a avut loc la 16.06.2000, reclamantul fiind singurul ofertant; acesta nu a acceptat valoarea preţului de pornire şi a solicitat comisiei reducerea preţului, în conformitate cu dispoziţiile art. 3.46 lit. b din HG. nr. 450/1999.
Comisia nu a acceptat solicitarea unicului ofertant, fixând un nou termen al licitaţiei.
Împotriva acestei soluţii s-a formulat o contestaţie a reclamantului, fiind invocată încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la modalitatea de desfăşurare a licitaţiei, însă F.P.S. Bucureşti a susţinut punctul de vedere exprimat de comisie.
O nouă şedinţă a licitaţiei a avut loc la 11.07.2000, la care însă reclamantul nu a mai fost acceptat , pe motivul inexistenţei declaraţiei de confidenţialitate. Acţiunile scoase la vânzare au fost adjudecate de S.C. G&T S.R.L.
Între motivele de nulitate absolută a licitaţiei se invocă, astfel, încălcarea normelor reglementate de art. 3.46 lit.b din H.G. nr. 450/1999, precum şi frauda la lege.
Acţiunea reclamantului a fost apreciată ca nefondată.
Vânzarea de acţiuni la societăţile la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, indiferent de numărul acţiunilor pe care le deţine, este supusă dispoziţiilor O.U.G. nr. 88/1997, modificată şi completată prin Titlul I al Legii nr. 99/ 1999.
F.P.S. – Direcţia Teritorială Constanţa a procedat la organizarea acestei licitaţii, pentru vânzarea pachetului de acţiuni al S.C. M S.A. – la acea dată societate comercială cu capital de stat – în conformitate cu prevederile art. 3.44 – 3.47 din H.G. nr. 450/ 1999.
Procedura adjudecării s-a derulat prin organizarea a două şedinţe, în modalitatea arătată de reclamant.
Astfel, aşa cum rezultă din procesul-verbal încheiat la 16.06.2000 de comisia de licitaţie, reclamantul IG  a fost singurul ofertant. Preţul de pornire anunţat de preşedintele comisiei nu a fost acceptat de acesta.
        Reclamantul a susţinut că în aceste condiţii deveneau incidente dispoziţiile art. 3.46. din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 450/1999, potrivit cu care dacă nu se oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei urmează să scadă preţul cu câte un pas de licitaţie, până când se înregistrează prima ofertă de cumpărare de cel puţin 50% din preţul de pornire, în continuare procedura urmând să se desfăşoare după regulile licitaţiei competitive, până la adjudecarea pachetului de acţiuni, dacă există mai mulţi ofertanţi.
        Acest punct de vedere nu este, însă, întemeiat.
        Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie din 16.06.2000 nu cuprinde menţiuni referitoare la comunicarea de către reclamant a ofertei sale de cumpărare a pachetului de acţiuni, la jumătate din valoarea anunţată.
        Consemnarea referitoare la intenţia sa de a contesta refuzul preşedintelui comisiei de a scădea preţul de pornire până la prima ofertă de cel puţin 50% din preţul de pornire nu poate fi interpretată ca o ofertă de cumpărare.
        Împrejurarea că, în cursul aceleiaşi zile, dar într-un moment ulterior licitaţiei, reclamantul a arătat prin contestaţie suma oferită şi opţiunea plăţii preţului în rate este lipsită de relevanţă, dacă în procesul-verbal nu se regăsesc îndeplinite dispoziţiile art. 3.46. lit. b din normele metodologice.
        De altfel, reclamantul şi-a însuşit procesul-verbal de şedinţă, prin semnarea lui, depunerea de documente în vederea participării la a doua vânzare şi prin contestarea în instanţă doar a licitaţiei organizate ulterior, la 11.07.2000.
(sentinţa civilă nr. 2759 COM/ 31.10.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 562/R /11.07.2002 a Curţii de Apel Braşov – secţia comercială.Curtea  a reţinut că în mod corect tribunalul a apreciat lipsa oricărei manifestări care să exprime  oferta reclamantului pentru acţiunile licitate. Condiţiile unanim recunoscute ofertei în teoria obligaţiilor se referă la caracterul serios, ferm şi neechivoc al unei asemenea manifestări de voinţă, aspecte care nu se regăsesc în actul de desfăşurare a licitaţiei.)