Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Recurs.  Închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 deşi un creditor a solicitat comunicarea  sumelor necesare a fi avansate în vederea continuării procedurii.


Recurs.  Închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 deşi un creditor a solicitat comunicarea  sumelor necesare a fi avansate în vederea continuării procedurii.

Art. 131, Legea nr. 85/2006.
 

Decizia civilă nr. 1071/30.04.2014 Curtea de Apel Bucureşti Secţia a V-a Civilă

Deliberând asupra recursului de faţă, reţine următoarele:
Prin sentinţa civilă nr. 8943/29.10.2013,  pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr., instanţa de fond a dispus, în baza articolului 174 din OUG nr.91/2013, închiderea procedurii de insolvență împotriva societății debitoare  SC U. M. F. SRL. În baza art. 179 din OUG 91/2013, sentinţa de închidere a procedurii a fost notificata D.G.F.P.B.  pentru efectuarea menţiunii.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că în patrimoniul debitoarei nu au fost identificate bunuri sau drepturi care să poată fi valorificate, nu au fost puse la dispoziție acte contabile, iar din datele comunicate de serviciile financiare locale ale primăriilor de sector nu rezultă ca debitoarea are bunuri în patrimoniu, astfel încât instanţa urmează să dispună închiderea procedurii, în baza art. 174 OUG nr.91/2013, radierea societăţii şi notificarea sentinţei, conform art. 179 din OUG 91/2013.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, creditoarea SC F.T. SRL cale de atac calificată de instanţă în şedinţa publică din 16.04.2014 ca fiind recurs faţă de dispoziţiile articolului 27 Noul Cod de procedură civilă .
În susţinerea căii de atac, se arată că sentinţa instanţei de fond este nelegală şi netemeinică, întrucât aceasta a fost pronuntata cu incalcarea dispoziţiilor art. 174 alin. 1 din OUG 91/2013 care stipuleaza in mod expres :”In orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenta, daca se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se oferă sa avanseze sumele corespunzătoare, judecatorul-sindic va audia de urgenta creditorii intr-o şedinţa, iar in cazul refuzului exprimat de aceştia de a avansa sumele necesare sau in cazul neprezentarii acestora, desi s-a indeplinit procedura citării prin BPI, va da o sentinta de inchidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat”, intrucat judecătorul sindic a pronuntat sentinta de inchidere a procedurii debitoarei fara a convoca creditorii, cum in mod imperativ prevede articolul anterior mentionat.
  Fata de aspectele retinute in partea introductiva a sentintei civile nr.8943/29.10.2013 conform carora, „in cadrul şedinţei adunarii creditorilor din data de 05.08.2013 s-a exprimat punct de vedere in sensul inchiderii procedurii”, considera ca aceasta a fost pronuntata cu incalcarea drepturilor creditorilor intrucat, asa cum rezulta si din cuprinsul procesului verbal pe care il anexează prezentei, nici unul dintre creditori nu a fost de acord cu inchiderea procedurii debitoarei.
  Mai mult decât atat, in cadrul şedinţei adunarii creditorilor din data de 05.08.2013 a fost trecut pe ordinea de zi, la punctul 2, si precizarea punctului de vedere al creditorilor cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 138 din Legea 85/2006, punct asupra caruia toti creditorii prezenţi, respectiv M. E. SRL, F. T. SRL si DGFP Bucureşti au votat in favoarea formulării cererii de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar.
  Învederează faptul ca ulterior exprimării votului creditorilor cu privire la formularea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar al debitoarei U. M. F. SRL, lichidatorul judiciar nu a efectuat nici un demers in vederea formulării acesteia, ramanand in pasivitate. Mai mult decaţ atat desi creditorii au solicitat continuarea procedurii de faliment si prorogarea discuţiei cu privire la inchiderea procedurii ulterior formulării cererii de atragere a răspunderii, lichidatorul judiciar a solicitat instantei inchiderea procedurii.
Analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva motivelor de recurs invocate şi având în vedere dispoziţiile articolului 3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că, din procesul-verbal  al adunării generale al creditorilor din 05.08.2013 (fila 229-230 dosar T.B.) rezultă că nu toţi creditorii au fost de acord cu închiderea procedurii insolvenţei, mai mult au apreciat oportună formularea unei cereri de atragere a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere.
Astfel, referitor la pct.2 de pe ordinea de zi: Creditorul B.i, detinator a 8.06%  din creanţe prezente a considerat oportuna formularea unei cereri de atragere a raspundrii patrimoniale a organelor din conducere ale debitoarei si mandateaza pe SC M. E. SRL, in calitate de creditor majoritar sa formuleze.
  Creditorul SC M. E. SRL a fost de acord cu formularea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar in conformitate cu art. 138 din Legea 85/2006.
  Creditorul SC F. T. SRL a fost de acord cu  formularea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar în conformitate cu art. 138 din Legea 85/2006.
Referitor la punctul 3, privind inchiderea procedurii in baza art. 131 din Legea nr.85/2006 pentru lipsa de fonduri si bunuri din averea debitoarei:
  Creditorul majoritar SC M. E.SRL este de acord cu inchiderea procedurii în baza art.131 din legea 85/2006 ulterior formulării cererii de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar.
Creditorul DGEP Bucureşti solicita prorogarea discutării acestui punct până la comunicarea raportului privind situatia debitorului si a demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar in vederea identificării bunurilor din patrimonial acestuia.
  Creditorul SC F. M. F. SRL, nu aproba închiderea procedurii in baza art. 131 din L.85/2006.
Referitor la punctul 4 privind avansarea de sume de bani necesare continuării procedurii de insolventa:
  Creditorul majoritar SC M. E. SRL nu si-a exprimat votul.
  Creditorul SC F. M. F.SRL solicita comunicarea cuantumului sumei necesare a fi avansate in vederea continuării procedurii de insolventa.
  Creditorul DGFP Bucureşti nu doreşte sa avanseze sume de bani necesare continuării procedurii.
Faţă de cele reţinute în procesul-verbal din 05.08.2013 nu rezultă că Adunarea generală a creditorilor şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la închiderea procedurii insolvenţei, astfel cum rezultă din cele susţinute de reprezentantul lichidatorului judiciar  la termenul de judecată din 29.10.2013, aspect ce nu a fost verificat de instanţă, mai mult nu a fost pusă în discuţie cererea  creditoarei care solicită să se precizeze sumele necesare pe care le-ar fi putut avansa pentru continuarea procedurii, şi nici cererile de atragere a răspunderii patrimoniale.
Conform articolului 131 din Legea nr. 85/2006, în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege (…) judecătorul-sindic  poate da o sentinţă de închidere a procedurii dacă nici nu există bunuri în averea debitoarei şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare.
Din acest text legal rezultă că pentru închiderea procedurii trebuie îndeplinite cumulativ 2 (două) condiţii, ori creditoarea SC F.T.SRL solicitase să se precizeze care este cuantumul sumelor ce ar fi putut fi avansate.
Cum instanţa de fond nu a lămurit aceste aspecte, astfel încât condiţiile prevăzute de articolul 131 din Legea nr. 85/2006 nu sunt îndeplinite, Curtea urmează ca, în baza articolului 312 Cod procedură civilă şi articolului 8 din Legea nr.85/2006 să admită recursul formulat de recurenta creditoare SC F. T.SRL, să caseze hotărârea recurată şi să trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.