Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

RECURS LITIGII CU PROFESIONISTI. Îndreptare eroare materiala, privind denumirea corecta a societatii reclamante. Neincidenta prevederilor art. 281 (1) Cod de procedura civila de la 1865, în situatia în care se invoca faptul ca reclamanta ar fi alta societ


SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

RECURS LITIGII CU PROFESIONISTI. Îndreptare eroare materiala, privind denumirea corecta a societatii reclamante. Neincidenta prevederilor art. 281 (1) Cod de procedura civila de la 1865, în situatia în care se invoca faptul ca reclamanta ar fi alta societate decât cea care a formulat actiunea si în contradictoriu cu cea care s-a purtat procesul si s-a pronuntat sentinta.

– Art. 281 Cod de procedura civila de la 1865

Decizia nr. 390/C/ 09.12.2014 a Sectiei a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Oradea.
Dosar 9683/296/1993/a1

Prin Decizia nr.21/Ap/2014, Tribunalul S.M. a admis apelul formulat de apelanta SC R. C. SRL S.M. în contradictoriu cu intimatii P. S.M. si SC O. SA S.M. împotriva încheierii de îndreptare a erorii materiale pronuntate în data de 15.11.2013 de Judecatoria S.M. în dosar nr.9683/296/1993.
A fost modificata încheierea apelata în sensul ca s-a admis cererea de îndreptare a erorii materiale formulate de reclamanta SC R. C. SRL, dispunându-se îndreptarea erorii materiale strecurate în sentinta civila nr.129/12.01.1994 pronuntate de Judecatoria S.M. în dosar nr.9683/1993 în sensul ca denumirea corecta a reclamantei este SC R. C. SRL si nu SC R. CO SRL cum din eroare s-a mentionat.
Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut ca actiunea a fost înregistrata pe rolul instantei la data de 24.09.1993, iar sentinta cu privire la care se solicita îndreptarea erorii materiale a fost pronuntata în data de 12.01.1994.
Actiunea a fost formulata de SC R. CO SRL, iar prin sentinta civila nr. 129/12.01.1994 a fost admisa actiunea formulata de SC R. CO SRL.
Asa cum rezulta din informatiile furnizate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul S.M. comunicate prin adresa nr. 28958/26.11.2013 (filele nr.18-29) societatea R. CO SRL a fost înfiintata în data de 02.12.2005. Pe de alta parte, conform informatiilor furnizate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul S.M. comunicate prin adresa nr. 28954/26.11.2013 (filele nr.4- 17) societatea SC R. C. SRL a fost înfiintata la data de 20.03.1991.
De asemenea, din adresa nr.5257/05.03.2014 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul S.M. (fila nr.68) rezulta ca în perioada 1992-2004 nu a fost înregistrata nici o societate cu denumirea R. CO SRL.
Potrivit art.281 alin.1 Cod procedura civila, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din hotarâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere.
Întrucât asa cum rezulta din adresa nr.5257/05.03.2014 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul S.M., în perioada 1992 – 2004 nu a fost înregistrata nici o societate cu denumirea R. CO SRL, deci nici la data înregistrarii prezentei actiuni si nici la data pronuntarii sentintei a carei îndreptare se solicita, tribunalul a apreciat ca mentionarea în calitate de reclamanta a SC R. CO SRL în sentinta civila nr.129/12.01.1994 este rezultatul unei erori materiale a reclamantei care si-a indicat eronat denumirea.
Întrucât la data pronuntarii sentintei sus mentionate era înregistrata societatea R. C. SRL, tribunalul a apreciat ca aceasta este denumirea corecta a reclamantei din prezenta cauza, particula CO reprezentând o prescurtare a cuvântului COMPANI. Aceasta împrejurare rezulta si din certificatul de înmatriculare depus la fila 15 din dosarul de revizuire înregistrat la Curtea de Apel O. sub nr. 203/1995, certificat conform caruia denumirea corecta a reclamantei din prezenta cauza este R. C. SRL. De asemenea, s-a mai retinut ca prin decizia civila nr.500/2008-R din data de 27.03.2008 pronuntata de Curtea de Apel Oradea în dosar nr. 2809/35/2006 a fost respinsa exceptia lipsei procesuale active a SC R. C. SRL retinându-se ca aceasta a avut calitatea de intimata în dosarul în care s-a pronuntat decizia care a facut obiectul recursului, faptul ca în dosarul de fond a aparut ca parte SC R. CO fiind irelevant.
Prin urmare, având în vedere toate aceste motive, instanta a apreciat ca denumirea corecta a reclamantei din prezenta cauza este SC R. C. SRL si nu SC R. CO SRL, asa cum din eroare s-a mentionat în sentinta civila nr.129/12.01.1994 a Judecatoriei S.M., motiv pentru care, în temeiul art.296 si art.297 Cod procedura civila, s-a admis apelul, a fost modificata încheierea apelata în sensul ca s-a admis cererea de îndreptare a erorii materiale formulata de reclamanta SC R. C. SRL si s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în sentinta civila nr.129/12.01.1994 pronuntata de Judecatoria S.M. în dosar nr.9683/1993 în sensul ca denumirea corecta a reclamantei este SC R. C. SRL si nu SC R. CO SRL cum din eroare s-a mentionat.
În baza art. 274 Cod procedura civila, nu a obligat apelanta la plata cheltuielilor de judecata, aceasta nefiind parte cazuta în pretentii.
Împotriva acestei sentinte a formulat recurs pârâta SC O. SA, solicitând modificarea sa, cu consecinta mentinerii prevederilor sentintei de fond, cu cheltuieli de judecata.
În motivare, recurenta arata ca atât în actiune, cât si în citatiile, comunicarile, delegatiile reprezentantului ales si în actele depuse în probatiune, s-a indicat în mod neechivoc denumirea reclamantei ca fiind cea de SC R. CO SRL. Actiunea a fost admisa în favoarea reclamantei indicate în actiune, iar apoi s-a înscris în cartea funciara dreptul de superficie în favoarea acesteia.
Instanta de fond a retinut în mod corect ca în cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 281 Cod de procedura civila, iar instanta nu a comis nici o eroare de ordin material sau vreo omisiune cu privire la numele persoanelor.
Dimpotriva, instanta de apel a încalcat aceste prevederi legale care permit rectificarea erorilor comise de instante si nicidecum cele comise de parti.
În drept, recurenta invoca prevederile art. 304 pct. 7, 8 si 9 Cod de procedura civila, iar în probatiune solicita proba cu înscrisuri.
Intimata SC R. C. SRL a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat, cu obligarea recurentei si la plata cheltuielilor de judecata. Arata ca în mod corect a procedat instanta de apel la admiterea apelului formulat întrucât la data pronuntarii sentintei, precum si la data întabularii dreptului de superficie în cartea funciara SC R. CO SRL nu exista ca persoana juridica, ci doar SC R. C. SRL, astfel cum rezulta din actele dosarului. De aceea, pronuntarea sentintei civile nr. 129 din data de 12.01.1994 în favoarea SC R. CO SRL, si nu pe numele SC R. C. SRL, a fost o eroare materiala. A anexat la apelul sau o serie de acte din care rezulta ca receptia cladirii a fost efectuata pe numele SC R. C. SRL, toate taxele si impozitele aferente cladirii au fost si sunt platite de SC R. C. SRL, sediul societatii este situat tocmai la adresa acestei cladiri. Mai arata ca motivele invocate de recurenta sunt neîntemeiate, iar aceasta cunostea exact situatia celor doua societati, însa demersul intimatei este deranjant pentru interesele recurentei.
În probatiune, intimata face trimitere la actele de la dosar.
În recurs s-a încuviintat atasarea dosarului nr. 1416/35/2007 al Curtii de apel O. De asemenea, s-au depus de catre intimata copii adrese.
Examinând recursul formulat, prin prisma motivelor invocate de recurent, precum si din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 304 si 304 indice 1 Cod de procedura civila Vechi, aplicabil în cauza, cu luarea în considerare a apararilor intimatei, a actelor dosarului si probelor administrate, Curtea de apel a constatat ca acesta este fondat, urmând sa fie admis, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare:
Astfel, potrivit art. 281 din Vechiul Cod de procedura civila, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din hotarâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere.
În practica instantelor de judecata se admite ca cererea de îndreptare a hotarârii în care s-a trecut gresit numele partii se justifica chiar daca greseala nu este a instantei, ci a partii care a indicat eronat numele si chiar daca a trecut mai mult timp de la data greselii. Însa, în acelasi timp, prin completarea sau modificarea datelor de identificare ale uneia din parti nu trebuie sa se tinda la schimbarea persoanei partii cu privire la care se cere îndreptarea erorii si care figureaza în cuprinsul sau dispozitivul unei hotarâri judecatoresti.
Temeinicia unei cereri de îndreptare a erorilor materiale se stabileste pe baza probatoriul administrat în cauza în care s-a pronuntat hotarârea ce se cere a fi îndreptata.
Or, examinând actele dosarului nr. 9683/296/1993, instanta constata ca actiunea a fost formulata de catre SC R. CO SRL, iar Sentinta cu privire la care se solicita îndreptarea erorii materiale s-a pronuntat prin indicarea acestei societati în calitate de reclamanta. Toate citatiile emise pe parcursul judecarii o indica pe aceasta în calitate de reclamanta, Sentinta pronuntata i s-a comunicat tot ei, iar dupa ramânerea definitiva a sentintei, aceasta societate si-a înscris în Cartea funciara dreptul de superficie astfel stabilit. De asemenea, aceeasi parte figureaza si în caile de atac exercitate în cauza.
La data de 25.07.1994, aceeasi societate SC R. CO SRL formuleaza a prima cerere de îndreptare eroare materiala a aceleiasi sentinte, cerere pe care o semneaza si stampileaza, cu stampila SC R. CO SRL. Aceasta stampila este utilizata si ulterior de catre reclamanta, în caile ordinare si extraordinare de atac formulate în acest dosar, indicându-si de asemenea aceeasi denumire. Nici cu ocazia acestei prime cereri de îndreptare eroare materiala nu se indica nimic cu privire la faptul ca societatea ar avea de fapt o alta denumire, dimpotriva, petenta îsi indica denumirea de SC R. CO SRL si stampileaza cererea cu stampila acestei societati.
Totodata, dupa pronuntarea sentintei, se formuleaza în cauza cereri de investire cu formula executorie, legalizare sau eliberare acte din dosar, de catre SC R. C. SRL, asa cum este si prezenta cerere de îndreptare eroare materiala, cereri semnate si stampilate de aceasta societate, cu stampila SC R. C. SRL.
Rezulta asadar ca, indiferent de existenta sau nu, în drept, a SC R. CO SRL, la data formularii cererii de chemare în judecata, aceasta societate exista în fapt, denumirea ei era utilizata, având si o stampila proprie pe care o utiliza, iar aceasta este o societate distincta de SC R. C. SRL, cu stampila proprie.
Împrejurarea ca cele doua societati sunt doua societati distincte rezulta si din cuprinsul contractului de comodat nr. 1 din 06.01.2006, depus în dosarul atasat, nr. 1416/35/2007, prin care SC R. CO SRL da spre folosinta, cu titlu gratuit, catre SC R. C. SRL, imobilul cu privire la care instanta îi stabilise în prezenta cauza dreptul de superficie. E adevarat ca acest contract este încheiat ulterior anului 2005, an în care se pretinde ca s-a înfiintat SC R. CO SRL, pentru prima data, însa din cuprinsul lui rezulta ca SC R. CO SRL recunoaste ca este titulara dreptului de proprietate asupra cladirii, cu care s-a înscris în cartea funciara, si ca nu SC R. C. SRL detine un asemenea drept, iar aceasta din urma o recunoaste pe SC R. CO SRL ca proprietara, proprietate dobândita tocmai în temeiul Sentintei a carei îndreptare se solicita prin prezenta cerere.
Din cuprinsul aceluiasi dosar mai rezulta ca, dupa ce în anul 2011 societatea SC R. CO SRL – înfiintata în anul 2005 – a fost radiata, în luna decembrie a anului 2013, deci ulterior formularii prezentei cereri de îndreptare eroare materiala, acelasi asociat al SC R. CO SRL si SC R. C. SRL a înfiintat din nou o societate cu numele de SC R. CO SRL.
Fata de cele retinute mai sus, se constata ca instanta care a pronuntat Sentinta a carei îndreptare se solicita nu a savârsit nici o eroare cu privire la numele reclamantei, aceasta fiind SC R. CO SRL, si nu SC R. C. SRL.
În consecinta, admitând recursul formulat, instanta a modificat în tot decizia instantei de apel în sensul respingerii apelului declarat de apelanta SC R. C. SRL, ca nefondat, încheierea de îndreptare a erorii materiale pronuntate în data de15.11.2013 de Judecatoria S.M. în dosar nr.9683/296/1993 fiind legala si temeinica.
În baza art. 274 Cod de procedura civila vechi, a fost obligata apelanta la plata în favoarea intimatei SC O. SA a sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata în apel, reprezentând onorariu de avocat, conform dovezii depuse la dosar.
De asemenea, în baza aceluiasi text de lege, a fost obligata intimata SC R. C. SRL sa plateasca recurentei cheltuielile de judecata din recurs în cuantum de 2500 lei reprezentând onorariu de avocat, conform dovezii depuse la dosar.