Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

reexaminare admisă pentru complinirea lipsurilor odată cu cererea de reexaminare


reexaminare admisă pentru complinirea lipsurilor odată cu cererea de reexaminare

INSTANŢA

Deliberând asupra cererii de reexaminare, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 13.08.2014, sub nr. 26782/299/2014/a1, petenta M.B.a formulat cerere de reexaminare împotriva încheierii de şedinţă din data de 23.07.2014, pronunţată în dosarul nr. 26782/299/2014 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, prin care s-a anulat cererea petentei M.B. în temeiul art.200 din NCPC.
          În motivare, petenta a menţionat, în esenţă, că a depus la data de 14.06.2014 3 exemplare ale plângerii şi actelor anexate, prin adresă comunicându-i-se numărul de 3 exemplare; prin adresă instanţa nu i-a pus în vedere să indice numărul încheierii de carte funciară atacată, iar eroarea cu privire la numărul încheierii de carte funciară a fost determinată de înregistrarea pe rolul instanţei a mai multor dosare cu acelaşi obiect.
În drept a invocat dispoziţiile art. 200 alin. 4  NCPC.
  Examinând temeinicia cererii formulate, instanţa reţine următoarele:
Prin rezoluţia judecătorului din 12.06.2014, comunicată petentei la data de 17.06.2014, instanţa i-a pus în vedere acesteia să facă dovada calitaţii de reprezentant, să indice numele şi prenumele, denumirea pâratului, codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de înregistrare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional, cu mentiunea de a preciza daca intelege sa se judece in contradictoriu cu creditorii C., iar in caz afirmativ sa depuna actiunea si inscrisurile in exemplare suficiente pentru comunicare cu indicarea domiciliului acestora.
La data de 30.06.2014 petenta a depus precizări, iar prin încheierea de şedinţă din data de 23.07.2014 plângerea a fost anulată.
În termen de 15 zile de la comunicarea încheierii, petenta a formulat cerere de reexaminare.
Prin incheierea de sedinta din Camera de Consiliu de la data de 23.07.2014, s-a dispus anularea cererii, reţinându-se că petentul nu s-a conformat în totalitate acestor obligaţii, în sensul că a indicat ca şi pârâţi pe C.C. şi C.M., dar a depus plângerea într-un singur exemplar pentru comunicare, fiind fără relevanţă faptul că pârâţi au acelaşi domiciliu. Numai în situaţia în care pârâţii ar avea un reprezentant comun atunci ar fi fost suficient un singur exemplar pentru comunicare. De asemenea, referitor la plângerea pentru comunicare, instanţa observă că aceasta se referă la încheierea registratorului şef nr. 14947 de respingere a cererii de reexaminare a încheierii de carte funciară 10169, alta decât cea precizată prin cererea iniţială.
La data de 13.08.2014, petenta a formulat cerere de reexaminare, aratand ca în esenţă, că a depus la data de 14.06.2014 3 exemplare ale plângerii şi actelor anexate, prin adresă comunicându-i-se numărul de 3 exemplare; prin adresă instanţa nu i-a pus în vedere să indice numărul încheierii de carte funciară atacată, iar eroarea cu privire la numărul încheierii de carte funciară a fost determinată de înregistrarea pe rolul instanţei a mai multor dosare cu acelaşi obiect.
Examinand cererea de reexaminare astfel formulata, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 200 alin. 4, 5,6 si 7 C.p.c., impotriva incheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii. Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii. Cererea se solutioneaza prin incheiere definitiva, data in camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de catre un alt complet al instantei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra masurii anularii daca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat potrivit alin. 2. In caz de admitere, cererea se retrimite completului initial investit.
Prin urmare, anularea cererii nu intervine in mod automat, pentru orice lipsuri formale ale cererii de chemare in judecata. Fiind o sanctiune de natura sa ingradeasca, fie si temporar, accesul reclamantului la justitie, care este o componenta a dreptului constitutional si conventional la un proces echitabil (art. 21 alin. 3 din Constitutie si art. 6 par. 1 din CEDO, ) aceasta sanctiune trebuie sa fie proportionala cu motivele care o justifica. Ideea de proportionalitate intre ingerinta intr-un drept fundamental si motivul de interes public care o justifica trebuie sa devina una fireasca, de natura a orienta interpretarea si aplicarea cotidiana a normelor procesuale. Asadar, nu orice viciu formal, ci un viciu de o anumita gravitate ar trebui sa atraga anularea cererii.
In speta, instanta constata ca sanctiunea prevazuta de art 200 alin. 3 C.p.c. a fost aplicata intrucat petenta nu s-a conformat obligatiei de a depune plângerea în suficiente exemplare pentru comunicare şi că plângerea pentru comunicare se referă la încheierea registratorului şef nr. 14947 de respingere a cererii de reexaminare a încheierii de carte funciară 10169, alta decât cea precizată prin cererea iniţială.
In privinta obligatiei de a depune plângerea în suficiente exemplare pentru comunicare, instanta constata că i s-a pus în vedere petentei să precizeze daca intelege sa se judece in contradictoriu cu creditorii C, iar in caz afirmativ sa depuna actiunea si inscrisurile in exemplare suficiente pentru comunicare cu indicarea domiciliului acestora.
La data de 30.06.2014 petenta a precizat că se judecată cu C.C. şi C.M., indicând domiciliul acestora şi a depus într-un singur exemplar plângerea împotriva încheierii registratorului şef nr. 14947 şi înscrisurile anexate, deşi plângerea iniţială privea încheierea registratorului şef nr. 14942.
Odată cu cererea de reexaminare a depus 2 exemplare ale plângerii împotriva încheierii registratorului şef nr. 14942 şi înscrisurile anexate.
Având în vedere că petenta a formulat mai multe plângeri împotriva încheierii registratorului şef de la Oficiul Registrului Comerţului, respectiv dosarele nr. x, nr. x, x, iar instanţa nu a făcut referire prin rezoluţie la un număr de încheiere a registratorului şef, că odată cu cererea de reexaminare a depus 2 exemplare ale plângerii împotriva încheierii registratorului şef nr. 14942 şi înscrisurile anexate, fiind astfel complinite lipsurile, va admite cererea de reexaminare formulata de petenta M.B., va anula încheierea din camera de consiliu din data de 23.07.2014 pronunţată de această instanţă în dosarul nr. 26782/299/2014 şi va înainta dosarul nr. 26782/299/2014 completului x în vederea continuării judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de reexaminare formulată de petentul M.B..
Anulează încheierea din camera de consiliu din data de 23.07.2014 pronunţată de această instanţă în dosarul nr. 26782/299/2014.
 Înainteaza dosarul nr. 26782/299/2014 completului x în vederea continuării judecăţii.
Definitivă.
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.10.2014.