Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Restituire marfă


Dosar nr.68074/3/2011
ROMANIA
TRIBUNALUL BUCURESTI- SECTIA A VII-A CIVILA
SENTINTA CIVILA nr. 5809
Sedinta publica din 06.06.2014
INSTANTA COMPUSA DIN:
                      PREŞEDINTE- JUDECATOR SINDIC – PM
GREFIER- MM

Pe rol fiind solutionarea cauzei civila , avand ca obiect  cererea intemeiata pe dispozitiile Legii 85/2006 privind procedura insolventei formulata de debitoarea AT SRL.
Dezbaterile asu avut loc in sedinta publica de la 23.05.2014, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera a amanat pronuntarea la 30.05.2014 si 06.06.2014, cand a hotarat urmatoarele:

TRIBUNALUL:

Prin raportul   de activitate depus la termenul din 01.11.2013 lichidatorul judiciar D.U.A. SPRL  a  solicitat  instantei sa dispuna  in sarcina G.SRL sa predea  in termen de 10 zile   stocul de marfa  conform procesului verbal   de inventariere  incheiat  la data de 19.06.2013, sub sanctiunea platii de daune interese  pentru fiecare zi de intarziere.
In motivarea cererii, s-a aratat ca  a  fost  inventariat stocul de marfa  aflat  in depozitul G. SRL , insa evaluarea acestuia  nu s-a realizat datorita faptului ca G.SRL nu  intelege sa  si predea    in posesia  societatii debitoare acest stoc  de marfa, aratand ca  va fi  de accord cu predarea  stocului doar  in momentul  efectuarii platii reprezentand  contravaloare  lipsa  folosinta si a  tarifelor percepute   pentru manipularea/incarcarea/descarcarea marfurilor.
In cererea de autorizare a reposesiei depusa la dosar filele 206-208, vol. II,  se arata ca  parata  invoca  un drept de retentie a bunurilor  pentru neplata facturilor emise  in baza  contractului de prestari servicii incheiat  intre  parti. Conform contractului dintre parti, debitoarea a depozitat marfa in  depozitul detinut de catre creditoare, urmare a acestei serviciu fiind emise facturi de catre creditoare. Parata G. SRL a  solicitat inscrierea la masa credala  cu sumele rezultate din aceste facturi, iar ca urmare a recursului formulat de creditoare impotriva  sentintei prin care s-a admis contestatia la tabelul preliminar, parata a  fost inscrisa  in tabelul definitiv cu sumele solicitate.
Intre  parti  au existat  comunicari si  incercari  de solutionare pe cale amiabila, acestea esuand  din cauza faptului ca G. SRL solicita  in schimbul  predarii bunurilor  ce apartin  societatii debitoare, plata reprezentand  contravaloarea  lipsei de folosinta a spatiului, fapt ce nu poate fi primit intrucat creditoarea poate formula declaratie de creanta,  pentru sumele nascute ulterior deschiderii procedurii.
Parata a  formulat  intampinare  prin care a  invocate exceptia lipsei de interes a actiunii, iar pe fond  respingerea ca neintemeiata.
In motivare, a aratat ca  reclamanta nu  justifica  un folos practic  prin promovarea unei  asemenea cereri de   autorizare a reposesiei, in conditiile in care debitoarea a  fost notificata  in cateva randuri  pentru a proceda la  ridicarea bunurilor  depozitate in  spatiul pus de  dispozitie de parata  in baza  contractului nr. 492  din 20.02.2009.Arata  parata ca nu  a  invocat niciodata un drept de retentie  asupra bunurilor depozitate. Toate incercarile paratei de a  finaliza   contractul prin  predarea acestor bunuri s-a lovit de pasivitatea  si dezinteresul societatii AT. prin lichidatorul judiciar  . Lichidatorul judiciar  ar trebuie sa faca dovada refuzului paratei  de  a pune la dispozitie  bunurile si  a faptului ca s-au prezentat la sediul paratei cu utilajele si resursele necesare ridicarii acestora.  Incepand cu data  de 21.01.2010  cand a  fost comunicata  dorinta de  reziliere a   contractului  nr. 429   din 20.02.2009 si pana in momentul formularii cererii, debitoarea a persistat  intr-o pasivitate prelungita .
In cursul judecatii a  fost administrata proba  cu inscrisuri.
Analizand  actele si lucrarile dosarului, instanta retine in fapt urmatoarele:
 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia a VII-a Comercială sub nr. 68074/3/2011 debitorul  A.T. SRL a solicitat, în temeiul Legii 85/2006, deschiderea procedurii  falimentului in forma simplificata.
În motivare, în fapt, a arătat că societatea nu are  fonduri banesti pentru  achitarea datoriilor certe,lichide si exigibile.Arata  ca este in stare de insolventa.Solicita deschiderea procedurii simplificate.
În susţinerea cererii, a depus actele prevăzute la art. 28 din lege.
Prin incheierea  din 28.10.2011, a  fost  admisa  cererea debitorului .În temeiul art.107 alin 1 rap. la art. 32 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, a dispus  intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului.
La data de  10.01.2012 a fost inregistrata pe rolul instantei sub nr. 68074/3/2011/a1 contestatia formulata de creditoarea G. SRL  la tabelul preliminar al obligatiilor debitoarei  A.T. SRL.
In motivare, a aratat ca   nu a fost inscrisa in tabelul preliminar al creantelor inregistrate fata de debitor cu  valoarea creantei de 516.067,98 lei formata din 156.858,62 lei debit principal si 359.209,36 lei  penalitati de intarziere cu motivarea  ca suma de 156858,62 lei debit  rezulta  din valoarea sumelor inscrise in  coloana “ valoare FF” fara a fi scazute valorile din coloana “ sume platite”, respective sumele    incasate in urma platilor. De asemenea, s-a invocat faptul  ca penalitatile se calculeaza la sumele neincasate scadente si numai pana la data de 28.10.2011, data deschiderii procedurii. Aratat creditoarea ca  a solicitat inscrierea  la masa credala cu suma de 156.858,62 lei debit si 359.209,36 lei  penalitati de intarziere. Izvorul obligatiilor il reprezinta  contractul  de prestari servicii incheiat intre parti. Platile se deduc  din penalitatile de intarziere, daunele interese si debitul principal. Debitul a ramas constant in urma platilor  intrucat au fost imputate asupra penalitatilor.
Solicita  inscrierea cu suma de 525.423,50 lei format  din 156.858,62 lei si  368.564,88 lei penalitati  datorate pana la data deschiderii procedurii.
In drept au fost invocate  dispozitiile art. 73,108 din legea nr. 85/2006.
Lichidatorul judiciar nu a formulat intampinare.
Prin sentinta civila  din 16.02.2012  instanta a admis contestatia  creditoarei. A  dispus inscrierea creditoarei G. SRL in tabelul obligatiilor debitoarei cu suma de  156.858,62 lei si 368.564,88 lei penalitati.
Intre  parti a  fost  incheiat  contractual nr. 429  din 20.02.2009  avand  ca obiect depozitare bunuri.
Conform procesului verbal de inventariere   incheiat la data de 19.06.2013 ( depus la dosar vol. II, fila 78)  incheiat  intre  parti, in urma identificarii  marfurilor paletate apartinand debitoarei, au rezultat urmatoarele date :1. 28 de  apletix 2,75 m x1,00m=77 mp; 2. Cosaci/dulapi ocupand  o suprafata de 4,50 mx4m=18 mp. A rezultat  un total de 95 mp suprafata  efectiv de marfa  apartinand A.T. SRL, neintrand in aceasta   culaore de trecere sau alte spatii. Paletii sunt depozitati intr-o stare foarte buna, nu prezinta niciun  semn de deteriorare  sau alterare pe exterior.
Procesul verbal a  fost  semnat de   creditoare si de catre debitoare prin lichidatorul judiciar.
  Instanta retine ca, din  intampinarea  formulate de  parata G.SRL, rezulta ca aceasta nu  contesta  existenta dreptului de proprietate a  debitoarei asupra bunurilor care au facut  obiectul contractului si nici nu invoca  existenta vreunui drept de retentie   asupra bunurilor, singurele sustineri   privind pasivitatea debitoarei  in  ridicarea bunurilor, sustineri pe care  instanta le va inlatura ca neintemeiate.
Potrivit  art. 25 lit d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, lichidatorul judiciar  are  ca atributii si aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor.
Faptul  ca lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea bunurilor   rezulta  chiar din cuprinsul procesului verbal  incheiat la data de   19.06.2013, proces verbal semnat  de acesta si de catre parata , cererea  fiind  formulata prin raportul depus la data de 01.11.2013.
Neridicarea  bunurilor de catre administratorul statutar al  debitoarei   de la data  rezilierii   contractului nu are relevanta sub aspectul obligatiei lichidatorului judiciar de a    inventaria bunurile  in indeplinirea  atributiilor prevazute de lege.
Se   mai  invoca de catre creditoare faptul ca  bunurile debitoarei au stat depozitate  in spatiul paratei  timp de 3 ani  consecutivi fara costuri, fapt ce poate o poate indreptati la formularea unei cereri de creanta  reprezentand  contravaloarea  spatiului .
Nici   exceptia interesului ca aparare de fond invocata de catre parata,  tot raportat la  pasivitatea debitoarei  in ridicarea bunurilor, nu poate fi primita de catre instanta. Prin interes  se intelege  folosul practic urmarit de parte la formularea cererii, interes care trebuie sa fie  legitim, nascut si actual. Interesul debitoarei este justificat de identificarea bunurilor  in patrimoniul debitoarei, bunuri  ce au facut  obiectul contractului de prestari servicii  nr. 429  din 20.02.2009,   si care urmeaza  a fi valorificate   conform prevederilor prezentei legi.
In baza  considerentelor  mentionate, instanta  va  admite cererea  formulate  si va dispune in sarcina creditoarei G. SRL predarea  stocului de marfa  conform procesului   verbal de inventariere  incheiat  in data de 19.06.2013  in termen de  30 de zile.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite cererea formulata de D.U.A. SPRL, in calitate de lichidator judiciar al A.T SRL, cu sediul in Bucuresti, in contradictoriu cu parata G. SRL, cu sediul procesual ales in Bucuresti.
Dispune in sarcina creditoarei G. SRL predarea  stocului de marfa  conform procesului   verbal de inventariere  incheiat  in data de 19.06.2013  in termen de  30 de zile.
Cu recurs  in 7 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica azi, 06.06.2014.

PRESEDINTE GREFIER