Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Statul Român are calitate procesual pasivă în acţiunile prin care se solicită constatarea nulităţii absolute a dispoziţiilor Primarului cu privire la bunurile aflate in proprietatea privată a Statului şi in administrarea consiliilor judeţene sau locale


Cuprins pe materii: Legea 550/2002. Calitatea procesual pasivă a Statului Român în acţiunile întemeiate pe obligaţiile asumate la încheierea contractelor de către Consiliul Local în condiţiile Legii 550/2002.            
Legea 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, art.4

Calitatea de vânzător în sensul Legii 550/2002. Statul Român are calitatea procesual pasivă în acţiunile întemeiate pe obligaţiile asumate la încheierea contractelor de către Consiliul Local în calitate de vânzător.
Prin  recursul formulat, reclamanţii  au cerut modificarea sentinţei civile nr. 8703/30.09.2013 a Judecătoriei Galaţi   pronunţate in dosarul in dosarul nr. 1538/233/2012, in sensul de a se constata că Statul Român are calitate procesual pasivă in acţiunea prin care s-a solicitat constate nulitatea absolută a dispoziţiei nr. 3645/SR/25.06.2008 emisă de Primarul Municipiului Galaţi pentru cauză ilicită.
Recursul este fondat.
Tribunalul în baza actelor aflate la dosar ,a dispoziţiilor Legii nr.  550/2002 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia a reţinut că prin  acest act normativ s-a reglementat  cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, denumite în continuare spaţii comerciale sau de prestări de servicii.
In articolul 4 al acestui act normativ s-au  definit mai multe noţiuni, inclusiv si cea de vânzător. Potrivit acestui articol au calitatea de  vânzător  următoarele persoane: consiliul judeţean, consiliul local al comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti sau regia autonomă de interes local care are în administrare, respectiv în patrimoniu, spaţii comerciale sau de prestări de servicii. Vânzătorul încheie contracte de vânzare-cumpărare în numele statului sau în nume propriu, după caz, în condiţiile acestei legi.
Prin urmare, legiuitorul a recunoscut Consiliului Local o capacitate de folosinţă specializată, respectiv aceea de a încheia acte juridice.  In consecinţă a constat instanţa că acesta are calitate procesuala pasiva  într-o acţiune întemeiata pe obligaţiile asumate la încheierea contractului.
Constatând că excepţia lipsei capacităţii procesuale a Consiliului Local Galaţi a fost soluţionată greşit de instanţa de fond, în temeiul art. 312 C. pr. civ., a  admis recursul, a casat sentinţa şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă pentru soluţionarea fondului.