Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

validare poprire – terţul poprit şi-a îndeplinit obligaţia legală de blocare a conturilor debitoarei


validare poprire – terţul poprit şi-a îndeplinit obligaţia legală de blocare a conturilor debitoarei

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:
Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 03.06.2014, sub nr. 26405/299/2014 petentul BEJ BD a solicitat instanţei în contradictoriu cu debitoarea ADS şi terţul poprit TS, validarea popririi înfiinţate de B.E.J.A. „DD” în dosarul de executare nr. x, pentru sumele de 40334,10 lei cu titlul de daune-interese către creditoarele ME şi MOM, 55833,37 lei, cu titlul de daune-interese către creditoarea PAI, reprezentând debit, 1405,57 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, 260 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, 999,17 lei reprezentând actualizarea în raport de rata inflaţiei, 8077,53 lei, cu titlul de cheltuieli de executare. De asemenea, s-a solicitat obligarea la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea cererii, petentul a arătat că dosarul de executare nr. x a fost format pentru punerea în executare a titlurilor executorii reprezentate de Sentinţa civilă nr. x pronunţată de Judecătoria Focşani şi Decizia civilă nr. x pronunţată de Tribunalul Vrancea. Petentul a precizat că, în temeiul acestui titlu executoriu, s-a născut în sarcina intimatei-debitoare obligaţia de a plăti sumele de 40334,10 lei cu titlul de daune-interese către creditoarele ME şi MOM, 55833,37 lei, cu titlul de daune-interese către creditoarea PAI, reprezentând debit, 1405,57 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, şi suma de 260 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată. S-a menţionat că, pentru recuperarea sumelor arătate, a fost încuviinţată executarea silită de Judecătoria Sectorului 3 la data de 27.01.2014 în dosarul nr. x, iar prin adresa nr. 45/2014/29.04.2014 a fost dispusă înfiinţarea popririi până la concurenţa sumei de 106.909,74 lei, comunicată terţului poprit.
În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 786 alin. 1 lit. a şi art. 789 alin. 1 Cod proc. civilă.
În dovedirea cererii, a fost solicitată încuviinţarea probei cu înscrisuri, la cererea fiind ataşate înscrisuri, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (filele 3-36).
De asemenea, a fost solicitată judecarea în lipsă a cauzei.
Prin întâmpinarea formulată la data de 04.07.2014, debitoarea a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiate, întrucât în prezent nu există credite bugetare disponibile la articolele la care se încadrează sumele menţionate în referatul de necesitate. Debitoarea a învederat că terţul poprit nu a avut o atitudine culpabilă şi nu a refuzat indisponibilizarea sumelor de bani, aceste sume neregăsindu-se în conturile debitoarei deschise la TS.
În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 205 Cod proc. civilă, Legea 268/2011, H.G. 626/2001.
La data de 11.07.2014, terţul poprit a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de validare a popririi, ca neîntemeiate, deoarece prin adresa nr. 516787/09.05.2014 TS a comunicat executorului judecătoresc faptul că s-a instituit blocarea conturilor debitoarei ADS până la concurenţa sumei de 106.909,74 lei. Terţul poprit a menţionat că la data de 06.05.2014 suma în conturile debitoarei ce urma a fi disponibilizată era de 0 lei, iar TS1 nu are calitatea de debitor, ci doar de administrator al conturilor, neputându-se reţine o culpă a acesteia.
În drept, au fost invocate prevederile art. 204 şi urm. Cod proc. civilă, O.M.F.P. nr. 2336/2011.
În şedinţa publică din data de 18.09.2014, instanţa a încuviinţat pentru toate părţile proba cu înscrisurile depuse la dosar.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:
În drept, astfel cum dispune art. 786 alin. (1) Cod procedură civilă, în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc.
Potrivit art. 789 alin. (1) Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, creditorul urmăritor, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare în vederea validării popririi.
Specificul popririi este determinat de caracterul triunghiular al acestei instituţii, care presupune participarea indispensabilă a trei părţi: creditorul popritor (urmăritor), debitorul poprit (urmărit) şi terţul poprit, între aceste trei subiecte de drept stabilindu-se tot atâtea raporturi juridice.
Dintre aceste raporturi juridice, două preced înfiinţarea popririi, şi anume raportul de creanţă dintre creditor şi debitor, precum şi cel dintre debitor şi terţul poprit, creditorul având obligaţia de a justifica calitatea procesuală a tuturor părţilor implicate în procedura popririi, respectiv existenţa creanţei faţă de debitorul urmărit, precum şi raportul juridic stabilit între acesta din urmă şi terţul poprit.
În fapt, instanţa reţine că, în prezenta cauză, creanţa creditoarelor ME şi MOM împotriva debitoarei ADS reiese din titlurile executorii reprezentate de Sentinţa civilă nr. x pronunţată de Judecătoria Focşani în dosarul nr. x şi Decizia civilă nr. x pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. x (filele 86-93).
Astfel, prin Încheierea din data de 27.01.2014 Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosarul nr. x a fost încuviinţată executarea silită (fila 97), iar prin adresa nr. 45/2014/29.04.2014 a fost dispusă înfiinţarea popririi până la concurenţa sumei de 106.909,74 lei în dosarul de executare nr. x al B.E.J.A. „DD”, comunicată terţului poprit (fila 102).
Prin adresa nr. 516787/09.05.2014, terţul poprit a comunicat executorului judecătoresc faptul că s-a instituit blocarea conturilor debitoarei până la concurenţa sumei de 106.909,74 lei (fila 103).
Prin urmare, instanţa constată că, în speţă, terţul poprit şi-a îndeplinit obligaţia de a proceda la blocarea conturilor debitoarei, însă la momentul instituirii popririi în conturile debitoarei nu existau sume care să poată fi disponibilizate.
În acest sens, instanţa reţine că terţul poprit, în calitate de administrator al conturilor debitoarei, şi-a îndeplinit obligaţia legală de blocare a conturilor debitoarei, comunicând de îndată această situaţie executorului judecătoresc, astfel încât nu se poate reţine vreo culpă în sarcina acestuia.
Faţă de considerentele de fapt şi temeiurile de drept prezentate, apreciind că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile impuse în mod imperativ de 789 Cod proc. civilă, întrucât nu s-a dovedit că terţul poprit a refuzat să îşi îndeplinească obligaţiile, instanţa va respinge cererea petentului de validare a popririi, ca neîntemeiată.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂŞTE:

Respinge, ca neîntemeiată, cererea de validare a popririi formulată de petentul BEJ DD, cu sediul în …, în contradictoriu cu debitoarea ADS, cu sediul în …, şi terţul poprit TS, cu sediul ….
Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.09.2014.