3. Cheltuieli deductibile – condiţii Impozite şi taxe


1. – adeverinte neluate în calcul

Prin sentinta nr. 504/26.01.2011 instanta a admis în parte actiunea; a obligat pârâta sa recalculeze drepturile de ce se cuvin reclamantului cu luarea în calcul a adeverintei nr. C655/28.06.2010 emisa de SC UBERUM SRL – depozitar arhiva SC AGROPOD Goiesti SA , a adeverintei nr. C855 /28.06.2010 emisa de aceeasi societate pentru perioada 01.05.1992-01.02.2000 , începând cu data depunerii adeverintelor; a respins cererea privind valorificarea adeverintelor. Nr. 359/07.05.2007 si 322/26.02.2010 emise de AGROPOD SA Goiesti prin lichidator BNP Consult SPRL Craiova si cea privind obligarea pârâtei la cheltuieli de judecata .

Prin cererea înregistrata la data de 11.05.2010 pe rolul Judecatoriei Craiova sub nr. 14483/215/2010 contestatorul M.S. a solicitat în contradictoriu cu intimata CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ obligarea acesteia sa-i actualizeze cuantumul pensiei conform legislatiei în vigoare, cu luarea în considerare a grupei a IIa de si a zilelor obligatorii de munca efectuate de sarbatori legale pentru care a prezentat acte .

În motivarea cererii, a aratat ca desi a prezentata adeverinte în acest sens , la solicitarile sale a primit adresa nr. 13289/2010 în care i se raspunde evaziv .

A depus la dosar urmatoarele acte: adresa nr. 13289/2010 emisa de intimata, adresa nr. 322/26.02.2010 emisa de SC AGROPOD SA Goiesti , adresa nr. 11429/2009 emisa de intimata , adeverinta nr. 359/07.05.2007 emisa de SC AGROPOD SA Goiesti , copie carnet de munca.

Prin sentinta civila nr. 10766/ 2010 a Judecatoriei Craiova s-a dispus declinarea cauzei în favoarea Tribunalului Dolj- Sectia conflicte de munca si asigurari sociale , având în vedere disp. art 155 lit f din Legea nr. 19/2000.

Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 8427/63/2010.

Contestatorul a depus la dosar o precizare la actiune prin care a aratata ca solita recalcularea drepturilor ce i se cuvin cu luarea în calcul a urmatoarelor adeverinte:certificatul nr. 003271/28.06.2010 emis de SC Uberum SRL depozitara arhivei SC AGROPOD SA Goiesti înregistrat sub nr. C655 cu tabelul anexat din care rezulta perioada desfasurata în grupa aIIa de munca; sporul de vechime de 25% pe perioada 01.02.1996-01.04.1997 justificat prin certificatul nr. 003272/28.06.2010 emis de SC Uberum SRL; adeverinta nr. 359/2007 coroborata cu adresa nr. 322/2010 din care rezulta orele lucrate în zilele de sarbatori legale , cu cheltuieli de judecata.

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii , motivat de faptul ca activitatea desfasurata de contestator nu se încadreaza în grupa a IIa de munca , întrucât acesta a îndeplinit functiile de economist , respectiv responsabil economic .

A depus la dosar în copie urmatoarele acte: buletin de calcul nr. 208455/30.09.2005 un înscris intitulat ” date privitoare la activitatea în munca “din 19.11.2005, certificatele emise de SC UBERUM SRL înregistrate sub nr. C655/28.06.2010 si C855/28.06.2010 .

Instanta din oficiu a dispus efectuarea unei adrese la BNP Consult SPRL lichidator AGROPOD SA Goiesti pentru a depune spre exemplificare copii ale statelor de plata pentru reclamant pe perioada 1992-2000 ( cel putin 4 state pentru fiecare an ) si adresa la intimata pentru a comunica daca s-a depus adresa nr. 322/26.02.2010 emisa de BNP Consult SPRL , relatii comunicate cu adresa nr. 1925/2010, iar intimata a precizat la termenul de judecata din 17.11.2010 ca nu poate face dovada depunerii adeverintei.

Urmare a raspunsului BNP Consult SPRL , instanta a dispus efectuarea unei adrese la SC UBERUM SRL pentru a raspunde la adresa înaintata BNP Consult SPRL , relatii comunicate cu adresa nr. C528/23.12.2010 , la care s-au anexat state de plata.

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta a retinut urmatoarele:

Obiectul cererii de chemare în judecata , asa cum a fost precizat de catre contestator l-a constituit , obligarea intimatei sa-i valorifice , certificatele emise de SC UBERUM SRL înregistrate sub nr. C655/28.06.2010 si C855/28.06.2010 , adeverinta nr. 359/2007 emisa de AGROPOD SA Goiesti coroborata cu adresa nr. 322/2010.

Prin adresa nr. 13289/12.04.2010 intimata i-a comunicat reclamantului refuzul de a-i valorifica adeverinta nr. 359/2007 , precum perioada lucrata în grupa a IIa de munca.

Observând certificatul emis de SC UBERUM SRL înregistrat sub nr. C655/28.06.2010 se constata ca în perioada 01.01.1972-10.01.1974 si 01.03.1974-01.02.2000 activitatea contestatorului desfasurata în functia de economist ferma si responsabil economic la Ferma zootehnica Bradesti se încadreaza în grupa aIIa de munca în procent de 80% , conform adeverintei nr. 233/2002 si atbelelor 1si 2 aprobate de conducerea unitatii , iar temeiul juridic l-a constituit Ordinul 50/1990 , anexa 2, poz. 179 lit 1 , Ordinul nr. 125/1990 anexa 2 , poz. 88 , completat cu Scrisorile nr. 549 si 5527/1991 , nr. 382/2000 a MMPS .

Mentiunile din acest certificat se coroboreaza cu tabelul nr. 1 privind personalul încadrat în grupele I si II si functii aprobat de SC AGROPOD Goiesti SA , unde la pozitia 1 în cadrul Fermei nr. 1 Bradesti este mentionata functia de responsabil economic ca fiind încadrata în grupa a IIa de munca conform Ordinului nr. 50/1990 anexa 2 pozitia 179, aceasta fiind functia pe care contestatorul a avut-o începând cu 15.07.1976- 01.02.2000 , dupa cum rezulta din carnetul de munca ( poz. 32-72).

Refuzul intimatei este nejustificat deoarece aceasta nu poate sa cenzureze continutul adeverintelor în cadrul procedurii prealabile sesizarii instantei prevazute de Legea nr. 19/2000.

In conformitate cu dispozitiile Ordinului 590 din 15 septembrie 2008( pentru aprobarea procedurii privind modul de întocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata în locuri de munca încadrate în grupele I si/sau a II-a de munca) angajatorii sau, dupa caz, detinatorii arhivelor sunt direct raspunzatori de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor înscrise în adeverintele pe are le întocmesc si le elibereaza.

Or, câta vreme acest act nu a fost desfiintat pâna în prezent, produce în continuare efecte, intimata neputând face abstractie de datele înscrise în cuprinsul adeverintei cu privire la grupa a II a de munca, cu atât mai mult cu cât acesta se coroboreaza cu actele depuse la dosar .

În ceea ce priveste certificatul înregistrat sub nr. C855/28.06.2010 se constata ca acesta priveste sporul de vechime în conformitate cu CIM si CCM si care în perioada 01.04.1992-01.07.1992 a fost de 18% lunar , iar în perioada 01.07.1992-01.02.2000 de 25% lunar , sporul având caracter permanent , dupa cum se precizeaza în cuprinsul acestui act , mentiuni care se coroboreaza cu cele din carnetul de munca , unde la poz. 49 se mentioneaza sporul de vechime de 18% începând cu 01.05.1992 -01-087.1992 , iar începând cu data de 01.07.1992-01.02.2000 25%( poz. 50 si urm ), precum si cu statele de plata înaintate instantei.

Potrivit art 164 alin 4″ Pentru perioada de dupa 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor anuale este cel înregistrat în carnetul de munca.”

Din înscrisul intitulat ” date privitoare la activitatea în munca “din 19.11.2005 rezulta ca doar pentru perioada 01.01.1994-01.04.1997 pârâta nu i-a valorificat sporul de vechime de 25% , spor evidentiat atât în adeverinta mentionata mai sus, cât si în carnetul de munca, motiv pentru care în baza dispozitiilor legale mentionate mai sus, instanta va obliga pârâta sa-i valorifice acest spor.

Contestatorul a mai solicitat si valorificarea adeverintei nr. 359/07.05.2007 si 322/2010 emise de SC AGROPOD SA Goiesti prin lichidator BNP Consult SPRL , adeverinte în care se mentioneaza orele lucrate suplimentar , respectiv zilele lucrate suplimentar .

Instanta constata ca aceste sume nu reprezinta un spor cu caracter permanent în acceptiunea art 164 alin 3 din Legea nr. 19/2000 si în consecinta, intimata în mod corect nu a valorificat mentiunile din aceasta adeverinta.

Fata de cele expuse mai sus, instanta va admite actiunea în parte , va obliga pârâta sa reclaculeze drepturile de pensie ce se cuvin reclamantului cu luarea în calcul a adeverintei nr. C655/28.06.2010 emisa de SC UBERUM SRL – depozitar arhiva SC AGROPOD Goiesti SA , a adeverintei nr. C855 /28.06.2010 emisa de aceeasi societate pentru perioada 01.05.1992-01.02.2000 , începând cu data depunerii adeverintelor.

Va respinge cererea privind valorificarea adeverintelor. Nr. 359/07.05.2007 si 322/26.02.2010 emise de AGROPOD SA Goiesti prin lichidator BNP Consult SPRL Craiova .

În baza art 274 C.pc, va respinge cererea privind obligarea pârâtei la cheltuieli de judecata catre reclamant , ca nedovedita.

Se mai constata ca reclamantul , dupa închiderea dezbaterilor si ramânerea cauzei în pronuntarea a depus o cerere prin care a solicitat obligarea intimatei la daune materiale si morale , cerere pe care instanta nu o va analiza , întrucât a fost depusa dupa închiderea dezbaterilor , cu nerespectarea dis part 112 si art 146 C.pc.