Actiune civila – Obligarea la plata contravalorii concediului de odihna Contracte de muncă


La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petenta, fiind lipsă intimata reprezentată de avocat B C.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, reprezentantul intimatei depune, în copie, statele de salarii pe perioada aprilie-septembrie 2008, după care, dosarul fiind în stare de judecată, s-a acordat cuvântul pe fond.

Petenta a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Avocat B C pentru intimată a solicitat respingerea acţiunii pentru motivele invocate în întâmpinare.

TRIBUNALUL

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj la data de 17.02.2009 petenta B I a chemat în judecată pe intimata SC ESRL solicitând obligarea acesteia la plata contravalorii concediului de odihnă pe anul 2008 pentru perioada lucrat[ la societatea intimată, respectiv 05.04-12.11.2008.

În motivare, petenta a arătat că a fost salariata intimatei pe perioada 05.04-12.11.2008 când i-a încetat contractul individual de muncă, că, la insistenţele acesteia, intimata i-a achitat salariul pe lunile octombrie şi noiembrie, fără a i se plăti concediul de odihnă aferent perioadei lucrate.

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii cu motivarea că petenta a primit toate drepturile salariale cuvenite, inclusiv indemnizaţia de concediu ce a fost acordată proporţional cu activitatea prestată conform statului de plată pe luna octombrie 2008.

Pentru dovedirea celor invocate în întâmpinare, intimata a depus, în copie, contractul individual de muncă al petentei, decizia nr.6/11.11.2008 de încetare a contractului, cererea formulată de petentă în acest sens, foaia colectivă de prezemnţă pe luna noiembrie 2008, state de plată a salariilor pe lunile octombrie, noiembrie 2008 şi planificarea concediilor pe anul 2008.

La solicitarea instanţei, intimata a depus în copie statele de plată pentru întreaga perioadă lucrată de petentă la societate.

Analizând actele dosarului şi susţinerile părţilor, instanţa reţine şi constată următoarele:

Petenta a fost salariata intimatei SC E SRL pe perioada 04.04.2008-12.11.2008, îndeplinind funcţia de lucrător gestionar, conform contractului individual de muncă înregistrat la ITM Gorj la data de 18.04.2008.

La data de 27.10.2008, petenta a formulat cerere prin care a solicitat încetarea contractului individual de muncă, fiind emisă astfel decizia nr.6/11.11.2008.

Conform statelor de plată depuse în copie la dosar, petenta a primit drepturile salariale cuvenite pe perioada lucrată la societatea intimată. Din Planificarea concediilor pe anul 2008( fila 17 din dosar) rezultă că petenta a fost programată să efectueze concediul de odihnă începând cu data de 05.12.2008., însă contractul de muncă i-a încetat la data de 11.11.2008.

Intimata nu a făcut dovada achitării drepturilor salariale cuvenite petentei pe luna octombrie depunând la dosar, în copie, statul de plată aferent acestei luni pentru a face dovada achitării contravalorii a 11 zile de concediu de odihnă.

Se poate observa că petenta a primit suma de 499 lei pentru luna octombrie cu titlu de indemnizaţie de concediu conform statului de plată( în lunile anterioare a primit sume de 540, respectiv 560 lei cu titlu de salariu) în condiţiile în care avea dreptul la 11 zile de concediu de odihnă, cifră reprezentând aproape jumătate din timpul de lucru lunar ( în medie 21 de zile lucrătoare/lună).

Mai reţine instanţa că petenta a declarat, în cuprinsul cererii de chemare în judecată, că a primit, la insistenţele sale, drepturile salariale aferente lunilor octombrie şi noiembrie, urmând ca societatea să-i achite şi contravaloarea indemnizaţiei de concediu corespunzătoare.

Astfel, instanţa constată că petenta a primit suma de 499 lei cu titlu de contraprestaţie a muncii depuse în luna octombrie( salariul aferent acestei luni pe care petenta a declarat că l-a primit şi cu privire la care intimata nu a făcut dovada achitării) şi nu cu titlu de indemnizaţie de concediu de odihnă al cărei cuantum trebuia să fie, logic, cu mult mai mic pentru cele 11 zile de concediu la care avea dreptul petenta.

Pentru considerentele de mai sus, instanţa va admite acţiunea formulată de petentă şi va obliga intimata la plata contravalorii concediului de odihnă pe anul 2008, în raport de perioada lucrată la societatea intimată.