Acţiune în constatarea încetării contractului de muncă. Sentinţa civilă nr. 656 din 20 iulie 2009 Contracte de muncă


Aceasta susţine că a fost angajată cu contract individual de muncă la societatea pârâtă până la data de 6 iunie 2008, când societatea şi-a încetat activitatea fără a dispune şi asupra raporturilor sale de muncă.

Înştiinţând pârâta cu cererea sa de demisie, reclamanta a rămas fără răspuns, motiv pentru care a formulat acţiunea de faţă.

În cauză, s-a administrat proba cu acte.

Coroborând probele administrate, instanţa reţine următoarele;

Din copia cărţii de muncă al reclamantei rezultă că aceasta s-a angajat la societatea pârâtă la data de 18 septembrie 2007, iar ultima consemnare este la data de 1 ianuarie 2008, în sensul modificării salariului.

Cu recipisa de expediere a scrisorii recomandate depusă la dosar, reclamanta a făcut dovada depunerii demisiei la sediul angajatorului.

Pârâta citată legal şi în mod repetat, inclusiv prin afişare la uşa instanţei, nu s-a prezentat şi nici nu şi-a formulat apărări.

În temeiul art. 111 Cod procedură civilă, partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept.

Reclamanta, prin cererea de faţă solicită, aşa cum s-a reţinut anterior, să se constate dreptul său de a înceta prin demisie contractul de muncă cu pârâta.

În temeiul art. 291 Codul Muncii, dispoziţiile art. 111 Cod procedură civilă sunt aplicabile în raporturile de muncă, în măsura în care ele nu contravin dispoziţiilor speciale de procedură din dreptul muncii.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, tribunalul a admis acţiunea şi a constatat încetat prin demisie, începând cu data de 6 iunie 2008, contractul de muncă încheiat de părţi.

Hotărârea a devenit irevocabilă prin nerecurare.