Acţiune în evacuare. Reclamanţi care şi-au înstrăinat cota-parte din imobil în favoarea pârâţilor Vânzări-Cumpărări


Prin sentinţa civilă nr. 528/30.01.2009 a Judecătoriei Turda a fost admisă acţiunea formulată de reclamanţii M.M. şi M.I. şi în consecinţă, s-a dispus evacuarea pârâţilor din imobilul proprietatea lor situat în comuna Ciurila.

În considerentele hotărârii instanţa a reţinut că, imobilul casă şi teren aferent este proprietatea reclamanţilor în cotă de 3/96 parte iar pârâţii au confirmat existenţa unor discuţii privind vânzarea către ei a întregului imobil fără însă a se încheia vreun înscris.

Acţiunea în evacuare are ca finalitate aplicarea unei sancţiuni civile respectiv evacuarea fundamentată pe ideea de culpă a detentorului precar sau a celui ce ocupă abuziv imobilul fără a poseda vre-un titlu locativ.

Prin decizia civilă nr. 294 din 6 mai 2009 a Tribunalului Cluj a fost respins ca nefondat apelul declarat de către pârâţii R.B., R.R., R.M.C., R.A.C., R.G. şi R.B., intimaţi fiind M.M. şi M.I. în contra Sentinţei civile nr. 528 din 30.01.2009 a Judecătoriei Turda, care a fost menţinută în totul.

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că pârâţii nu au putut prezenta un titlu valid în temeiul căruia ocupă locuinţa iar la interogatoriul luat în acestora la instanţa de fond aceştia au recunoscut existenţa unor discuţii în legătură cu vânzarea imobilului dar şi lipsa oricărui înscris întocmit în acest sens, precizând chiar că avansul achitat vânzătorilor le-a fost restituit de aceştia.

Ocuparea locuinţei în lipsa vreunui titlu şi în lipsa oricărui acord al proprietarului fundamentează ideea de culpă a apelanţilor iar această culpă, aşa cum a reţinut şi instanţa fondului, nu poate fi sancţionată decât prin evacuarea pârâţilor.

Lipsa oricărui titlu rezultă şi din conţinutul cererii de chemare în judecată din anul 2006 prin care aceştia au solicitat recunoaşterea dreptului lor de proprietate pentru cota de 3/96 parte din imobil.

Potrivit art. 21 din Legea nr. 114/1996, închirierea locuinţelor se face pe baza acordului dintre proprietar şi chiriaş, consemnat prin act scris înregistrat la organele fiscale.

Din întâmpinarea formulată la fondul cauzei a reieşit cu certitudine că între părţi nu s-a încheiat nici un fel de act. De altfel, pârâţii s-au referit mereu la cumpărarea cotei din imobil şi nicidecum la închiriere, ceea ce confirmă faptul că reclamanţii nu s-au obligat nicicând să procure pârâţilor folosinţa locuinţei în litigiu.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs în termenul legal pârâţii, solicitând suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea dosarului civil nr. xxx/328/2009 aflat pe rolul Judecătoriei Turda, admiterea recursului, modificarea deciziei atacate în sensul admiterii apelului,schimbarea sentinţei şi în consecinţă, respingerea acţiunii.

În motivarea recursului s-a arătat că au formulat acţiune înregistrată pe rolul Judecătoriei Turda sub nr. xxx/328/2009, ce are ca obiect obligarea reclamanţilor M.I. şi Maria să le recunoască dreptul de proprietate asupra cotei de 3/96 parte din imobilul în litigiu, cu titlu de cumpărare, acţiune nesoluţionată până la promovarea prezentului recurs, motiv pentru care se impune suspendarea acestuia în baza art. 244 pct. 1 Cod proc.civ.

În ce priveşte fondul cauzei, pârâţii recurenţi au arătat că au ocupat imobilul în litigiu cu consimţământul reclamantei M.M., care de altfel a şi recunoscut că s-a obligat să le vândă imobilul fără a încheia vreun act scris cu privire la această operaţiune de vânzare-cumpărare.

Cauza a fost suspendată în data de 19.11.2009 în baza art. 244 pct. 1 Cod proc.civ., instanţa apreciind că această măsură se impune până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii înregistrată pe rolul Judecătoriei Turda sub nr. xxx/328/2009.

La data de 19.04.2011 recurenţii au formulat cerere prin care au solicitat repunerea cauzei pe rol, întrucât motivul suspendării a încetat, dosarul înregistrat pe rolul Judecătoriei Turda cu nr. xxx/328/2009 fiind soluţionat irevocabil prin sentinţa civilă nr. 3430/30 iunie 2010 a acestei instanţe.

Examinând recursul declarat, prin prisma motivelor invocate, curtea apreciază că este întemeiat şi în consecinţă şi în baza art.304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., urmează să-l admită pentru următoarele considerente:

Reclamanţii M.M. şi M.I. au susţinut că sunt asupra cotei de 3/96 parte din imobilul casă de lemn, curte, în suprafaţă de 643 mp şi grădină intravilan în suprafaţă de 13.080 mp, înscris în Cf 462 Ciurila, nr. top 124 şi 125, motiv pentru care au promovat acţiunea în evacuarea pârâţilor din acest imobil.

Prin sentinţa civilă nr. 3430/30 iunie 2010 a Judecătoriei Turda, definitivă şi irevocabilă prin neatacarea ei cu apel, pârâţii M.I. şi M.M. au fost obligaţi să recunoască reclamanţilor R.B. şi R.R. dreptul de proprietate asupra cotei de 3/96 parte din imobilul înscris în CF 462 Ciurila, sub A+1, nr. top 124 şi 125, în caz de refuz sentinţa urmând să ţină loc de contract autentic de vânzare-cumpărare. S-a dispus şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al reclamanţilor.

S-a demonstrat aşadar că, reclamanţii, proprietari ai cotei de 3/96 parte din imobilul în litigiu, şi-au înstrăinat dreptul de proprietate asupra acestei cote în favoarea pârâţilor, fapt confirmat prin sentinţa civilă nr. 3430/30 iunie 2010 a Judecătoriei Turda, astfel că nu mai au calitatea de proprietari asupra cotei de 3/96 parte din imobilul în litigiu.

Prin urmare, recurenţii opun reclamanţilor M.I. şi M.M. un titlu legal de proprietate asupra cotei de 3/96 parte din imobilul înscris în Cf 462 Ciurila, A+1 nr. top 125 şi 125.

Potrivit dispoziţiilor art. 480 Cod civil, acţiunea în evacuare poate fi promovată de către titularul dreptului de proprietate. or, aşa cum s-a reţinut, reclamanţii nu au făcut dovada dreptului real pretins, astfel că acţiunea lor în evacuarea pârâţilor nu poate fi admisă.

În consecinţă, recursul fiind întemeiat, va fi admis în baza art. 304 pct. 9 şi 312 alin. 1 Cod proc.civ., decizia civilă nr. 294/6 mai 2009 a Tribunalului Cluj va fi modificată în sensul că, în baza art. 296 alin. 1 Cod proc.civ., va fi admis apelul declarat de pârâţi împotriva sentinţei civile nr. 528/2009 a Judecătoriei Turda, care va fi schimbată în sensul că, va fi respinsă acţiunea civilă exercitată de reclamanţii M.M. şi M.I. împotriva pârâţilor pentru evacuarea lor din imobilul înscris în Cf 462 Ciurila, A+1, nr. top 124 şi 125. (Judecător Ana Ionescu)