Actiune in raspundere patrimoniala Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 424/2012

Şedinţa publică de la 06 Februarie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent judiciar

Asistent judiciar

Grefier

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii formulată de reclamanta S.C .C. S.R.L în contradictoriu cu pârâta B D A.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns admistratorul reclamantei C I , lipsă fiind pârâta.

Procedura completa.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, constatând cauza în stare de judecată, instanţa a acordat cuvântul pe fond.

Reprezentantul reclamantei a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi obligarea reclamantei la plata debitului în sumă de 13705 lei, reprezentând parte din prejudiciul total în cuantum de 22409,43 lei.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj sub numărul 512/95/2012 , reclamanta S.C .C. S.R.L a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să constate faptul că pârâta B D A , în calitate de angajată a societăţii, prin atitudinea culpabilă a acesteia, a produs reclamantei un prejudiciu în cuantum de 22.409,43 lei, prejudiciu creat societăţii prin activitatea culpabilă pe care a exercitat-o în calitate de angajat în funcţia de agent vânzări la punctul de lucru din Mătăsari, constituit din minusuri în gestiune constatate prin inventarele de predare – primire din 31.12.2010 şi din 22.01.2011 , însuşit de către pârâtă prin declaraţia notarială şi să dispună obligarea pârâtei , ca urmare a atragerii răspunderii patrimoniale rezultate în urma raporturilor contractuale de muncă ce au operat între părţi, la plata sumei de 13.705 lei, reprezentând parte din prejudiciul produs societăţii , precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, s-a arătat că în urma efectuării la punctul de lucru din Mătăsari a inventarelor de predare – primire a gestiunii din datele de 31.12.2010 şi a celui din 22.01.2011 s-a constatat un minus de 22.409,43 lei în gestiunea pârâtei, compus din suma de 806.13 lei, reprezentând lipsa în gestiune constatată ca urmare a inventarului din 31.12.2010 şi din suma de 21.603,30 lei reprezentând lipsa în gestiune constatată ca urmare a inventarului efectuat în data de 22.01.2011.

S-a mai arătat că prin declaraţia dată în urma cercetării disciplinare efectuate de către reclamanta, pârâta şi-a asumat lipsurile constatate şi s-a obligat să plătească aceste lipsuri astfel : suma de 5000 lei până în data de 28.02.2011, suma de 8705 lei până în data de 31.12.2011 şi suma de 8704,43 lei până la data de 31.12.2012 .

În drept reclamanta, şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 270-275 raportat la disp. art. 268 Codul muncii.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: contractul individual de muncă al pârâtei nr.386/16.11.2009, declaraţia notarială nr.945 din 08.02.2011, listele de inventariere, procese verbale de inventariere şi control a gestiunii din 22.01.2011 şi 31.12.2010, declaraţia de sfârşit de inventar din 22.01.2011 dată de pârâtă, notificarea – somaţie nr.348/09.12.2011 şi confirmarea de primire.

Deşi a fost legal citată, pârâta nu a formulat întâmpinare şi nu a depus înscrisuri în apărare.

Analizând acţiunea în raport de actele aflate la dosar şi dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine şi constată următoarele:

Pârâta a fost chemată în judecată în calitate de fostă angajată a societăţii reclamante, pentru a fi obligată la plata parţială a prejudiciului produs societăţii în perioada în care aceasta a lucrat la S.C .C.S.R.L.

Conform contractului individual de muncă nr.386/16.11.2009, pârâta B.D.A s-a angajat la S.C C. S.R.L. începând cu data de 16.11.2009, în funcţia de agent vânzări, la Punctul de Lucru Mătăsari.

În urma inventarierii efectuate la Punctul de Lucru Mătăsari în data 31.12.2010 , s-a constatat o lipsă în gestiunea pârâtei în sumă de 806.13 lei, iar în urma inventarierii efectuate la Punctul de Lucru Mătăsari în data de 22.01.2011, s-a constatat un minus în gestiunea pârâtei în cuantum de 21.603,30 lei, conform proceselor – verbale de inventariere şi control gestiuni şi listelor de inventariere depuse în copie la filele 6 şi 19 din dosar , fiind creat societăţii reclamante un prejudiciu total de 22.409,43 lei.

Conform declaraţiei din 22.01.2011, pârâta nu a avut nicio obiecţie faţă de inventar şi prin declaraţia dată în faţa notarului public la data de 08.02.2011, s-a angajat faţă de societatea reclamantă că va plăti valoarea pagubei astfel : suma de 5000 lei până în data de 28.02.2011, suma de 8705 lei până în data de 31.12.2011 şi suma de 8704,43 lei până la data de 31.12.2012 ( fila 5) .

Faţă de cele arătat mai sus, instanţa reţine că în cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii patrimoniale a pârâtei, în calitate de salariat .

Potrivit dispoziţiilor art. 270 al.1 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, în vigoare în perioada în litigiu (art.254 alin. 1 din codul muncii republicat) : ” Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale , pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătura cu munca lor .”

În speţă , prejudiciul în cuantum total de 22.409,43 lei, constând în lipsuri în gestiune, s-a produs din vina şi în legătura cu munca pârâtei .

Pârâta nu a contestat nici existenţa prejudiciului nici întinderea acestuia si nici nu a uzat de vreun mijloc de probă cu care să dovedească eventuala sa nevinovăţie în producerea pagubei respective. Aşa cum s-a arătat mai sus, cu privire la paguba constatată, pârâta şi-a luat angajamentul pentru acoperirea acesteia , conform art. 32 din Legea nr. 22/1969, însă în cauză nu s-a făcut dovada achitării sumei datorate.

Având în vedere toate aceste considerente , prevederile Codului muncii cu privire la răspunderea patrimonială a salariaţilor , precum şi prevederile Legii nr. 22/1969 cu privire la angajarea răspunderii gestionarilor, instanţa urmează să admită acţiunea şi să oblige pârâta să plătească reclamantei suma de 13705 lei, pe care aceasta s-a obligat să o plătească până la datele de 28.02.2011 şi respectiv 31.12.2011 , reprezentând parte din prejudiciul total în cuantum de 22409,43 lei, stabilit prin procesele verbale de inventariere şi control a gestiunii încheiate la data de 31.12.2010 şi respectiv 22.01.20011.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta S.C. C. S.R.L. , judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâta B D A, judeţul Gorj.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 13705 lei, reprezentând parte din prejudiciul total în cuantum de 22409,43 lei, stabilit prin procesele verbale de inventariere şi control gestiuni încheiate la data de 31.12.2010 şi respectiv 22.01.20011.

Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 06.02.2012, la Tribunalul Gorj.