Acţiune în rectificarea cărţii funciare. Calitate procesuală pasivă Carte Funciară


Prin sentinţa civilă nr. 268/28 ianuarie 2010 a Judecătoriei Vişeu de Sus s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Mănăstirea Ortodoxă ” Sfânta Treime ” Prislop Borşa, Episcopia Ortodoxă Română A Maramureşului Şi Sătmarului, Consiliul Local Borşa şi Primarul oraşului Borşa, excepţie invocată de pârâţii Mănăstirea Ortodoxă ” Sfânta Treime ” Prislop Borşa, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului Şi Sătmarului ,Consiliul Local Borşa – respectiv Primarul oraşului Borşa .

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, Ordinul Sf. Vasile cel Mare – Provincia ” Sfinţii Apostoli Petru Şi Pavel ” România, excepţie invocată de pârâţii Mănăstirea Ortodoxă ” Sfânta Treime ” Prislop Borşa, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului Şi Sătmarului, Consiliul Local Borşa , Oraşul Borşa prin primar şi Primăria oraşului Borşa.

S-a admis acţiunea civilă intentata de reclamantul Ordinul Sf. Vasile cel Mare – Provincia ” Sfinţii Apostoli Petru Şi Pavel ” România, împotriva pârâţilor Mănăstirea Ortodoxă ” Sfânta Treime ” Prislop Borşa, Episcopia Ortodoxă Română A Maramureşului Şi Sătmarului ,Consiliul Local Borşa, Oraşul Borşa prin primar şi Primarul oraşului Borşa şi în consecinţă :

S-a dispus rectificarea c.f. 10288/N Borşa, nr. cadastral 9998,în sensul radierii dreptului de folosinţă gratuită a pârâtei Mănăstirea Ortodoxă ” Sfânta Treime ” Prislop Borşa ,înscrierea la poziţia C+1 asupra imobilelor de la A+1.

S-a dispus restabilirea situaţiei anterioare din c.f. 6719 Borşa nr. top 7321/b/1/9/53.

În considerentele sentinţei s-au reţinut următoarele:

Prin Hot. nr. 43/2006,aşa cum rezultă din extrasul c.f. imobilul în suprafaţă de 7,2 ha din c.f. 10288/N s-a atribuit în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei Mănăstirii Ortodoxe ” Sfânta Treime ” Prislop Borşa. Titularul acestei hotărâri fila 6 din dosar nu este Mănăstirea Ortodoxă ” Sfânta Treime ” Prislop Borşa ci Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului,Prin sentinţa civilă nr. 4409/2008 pronunţată de Tribunalul Maramureş se anulează Hot.43/2006 sentinţă devenită irevocabilă prin Dec. Curţii Apel Cluj nr. 2059/2009.

Faţă de starea de fapt reţinută mai sus,instanţa a constatat că în cauză sunt întrunite prev. art. 34 pct. 3 din L. 7/1996,motiv pentru care a admis acţiunea aşa cum a fost formulată,în sensul de a dispune rectificarea cf. 10288/N Borşa, în sensul radierii dreptului de folosinţă gratuită al pârâtei Mănăstirea Ortodoxă ” Sfânta Treime ” Prislop Borşa şi a dispus restabilirea situaţiei anterioare din c.f. iniţial 6719 Borşa.

În cauză nu au putut fi primite susţinerile pârâţilor că nu sunt întrunite prevederile art. 34 pct. 1-4 din D-L. 115/1938 respectiv L. 7/1996.

Aşa cum rezultă din extrasul c.f. de la fila 13,dreptul de folosinţă al pârâtei Mănăstirea Ortodoxă ” Sfânta Treime ” Prislop Borşa s-a înscris în temeiul unei Hotărâri a Cons. Loc .hotărârea anulată de instanţa de judecată.

În cauză nu au putut fi primite nici excepţiile invocate de către pârâtă,respectiv lipsa calităţii procesuale active a reclamantului,respectiv ,lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor Mănăstirea Ortodoxă ” Sfânta Treime ” Prislop Borşa, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului şi Consiliul Local Borşa –respectiv Primarul oraşului Borşa,din starea de fapt reţinută rezultând faptul că,Hotărârea nr. 43/2006 anulată de către instanţă a fost emisă de Cons. Loc Borşa în favoarea pârâtei Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, iar în c.f. beneficiara dreptului de folosinţă figurând Mănăstirea Ortodoxă ” Sfânta Treime ” Prislop Borşa, iar Consiliul Local este reprezentat de către primar,conform L 215/2003.

Prin Decizia civilă nr. 213/A din 25.11.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-a respins excepţia lipsei de interes a apelantei Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului în promovarea apelului.

S-au admis apelurile promovate de către pârâţii Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, Oraşul Borşa, Primarul oraşului Borşa, Consiliul Local Borşa, Mănăstirea Ortodoxă „Sfânta Treime” Prislop împotriva sent. civile nr. 268/28.01.2010 a Judecătoriei Vişeu de Sus pe care a schimbat-o în sensul că s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului Ordinul Sf. Vasile cel Mare Provincia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” România şi în consecinţă s-a respins acţiunea reclamantului.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele:

În ceea ce priveşte excepţia lipsei de interes în promovarea apelului de către pârâta Episcopia Ortodoxa a Maramureşului şi Sătmarului, tribunalul a reţinut că această excepţie este nefondată. Pârâta atacă sentinţa civilă nr. 268/28 ianuarie 2010 a Judecătoriei Vişeu de Sus pronunţată în contradictoriu cu aceasta, urmare a cadrului procesual stabilit încă de către reclamant, hotărârea a fost pronunţată împotriva acestei pârâte şi împotriva Mănăstirii Ortodoxe Sf. Treime Prislop aflată în subordinea Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului. Această pârâtă are aşadar interes în a ataca sentinţa civilă nr. 268/2010 a Judecătoriei Vişeu de Sus.

Apelurile declarate de către pârâţi sunt fondate.

Calitate procesuală activă în promovarea unei acţiuni în rectificare de carte funciară o are, potrivit dispoz. art. 34 din Legea nr. 7/1996, orice persoană interesată. În opinia tribunalului sfera persoanelor interesate nu se poate limita la acele persoane care au avut sau au un drept înscris în cartea funciară, ci este mai largă. Practica şi doctrina în materie au statuat că prin persoana interesată în promovarea unei acţiuni în rectificare se înţelege fie persoana care a avut un drept înscris în cartea funciară, fie persoana care are un drept înscris în cartea funciară, fie titularul unui drept extratabular vătămat printr-o înscriere nevalabilă , fie, în mod excepţional, o persoană care nu a fost înscrisă în cartea funciară, cum, este proprietarul imobilului înmatriculat la cererea altuia şi fără acordul său ori titularul unui alt drept real imobiliar, omis de la înscriere. Mai au calitate creditorii chirografari, când atacă înscrierea pe calea acţiunii pauliene sau Ministerul Public, în cazurile prevăzute de lege.

Reclamantul nu se află în niciuna din aceste situaţii deoarece, în prezent, dreptul de proprietate de care se prevalează în argumentarea poziţiei sale procesuale nu există în patrimoniul său. Prin decizia nr. 2059/18 iunie 2009 a Curţii de Apel Cluj pârâtul Consiliul local Borşa a fost obligat să emită o hotărâre prin care să transmită reclamantului dreptul de proprietate asupra imobilului teren situat în extravilanul oraşului Borşa, la locul numit „Pasul Prislop”, înscris în CF 6719 Borşa nr. top. 7321/b/1/9/53, în suprafaţa de 7,2 ha.

Până în prezent pârâtul Consiliul local Borşa nu şi-a îndeplinit această obligaţie, astfel încât în patrimoniul reclamantului nu a fost încă transmis dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu. Decizia civilă nr. 2059/2009 a Curţii de Apel Cluj a stabilit vocaţia reclamantului la dreptul de proprietate însă dobândirea efectivă a acestuia urmează să se realizeze prin actul de voinţă al Consiliului local Borşa. În momentul în care acesta îşi va îndeplini obligaţia pusa în sarcina sa prin hotărârea Curţii de Apel Cluj, reclamantul va avea un drept ce va putea fi înscris în cartea funciara şi astfel va dobândi calitatea de persoană interesată în promovarea unei acţiuni în rectificare înscrisuri efectuate în favoarea Mănăstirii Ortodoxe „Sf. Treime”. Câtă vreme reclamantul nu deţine dreptul de proprietate pe care să-l poată înscrie în cartea funciară, rectificarea înscrierii Mănăstirii Ortodoxe Sf. Treime nu îi profită.

Pentru aceste considerente având în vedere prev. art. 296 C.pr.civ. apelurile declarate în cauză au fost admise potrivit dispozitivului prezentei decizii.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul ORDINUL SFÂNTUL VASILE CEL MARE-PROVINCIA „SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” ROMÂNIA solicitând modificarea sa în sensul respingerii apelurilor pârâţilor şi menţinerii sentinţei civile nr. 268/2010 a Judecătoriei Vişeu de Sus.

În motivare s-a arătat că în mod greşit s-a apreciat de către Tribunal că reclamanta nu are calitate procesuală activă în formularea unei acţiuni de rectificare de CF până când Consiliul local nu îşi va îndeplini obligaţia de transmitere a dreptului de proprietate, iar dreptul de proprietate va fi înscris în CF.

Soluţia instanţei s-a bazat pe doctrina şi jurisprudenţa care nu au fost însă indicate, mai mult doctrina nu reprezintă un izvor de drept, în virtutea jurisprudenţei CEDO putând reprezenta izvor de drept dar nu prin înlăturarea sau limitarea legii, ci prin extinderea ei.

Tribunalul Maramureş apreciază în mod greşit că decizia nr. 2059/2009 şi decizia nr. 6/2010 ambele pronunţate de Curtea de Apel Cluj şi având caracter irevocabil nu conferă interes în ceea ce o priveşte pe reclamantă cu privire la imobil.

Instanţa de apel se contrazice în considerentele deciziei arătând că sfera persoanelor interesate în formularea acţiunii de rectificare CF este mai largă decât cea a persoanelor înscrise în CF pentru ca ulterior să arate că persoanele interesate sunt numai cele înscrise în CF.

În condiţiile în care în CF nr. 6719 Borşa nr. topo 7321/b/1/9/53, nr. cadastral 9998 a fost înscrisă Mănăstirea Ortodoxă „Sfânta Treime” deşi prin HCL nr. 43/2006 dreptul de folosinţă gratuită a fost instituit în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, HCL nr. 43/2006 fiind anulată prin sentinţa nr. 4409/2008 a Tribunalului Maramureş, irevocabilă, duce la concluzia că atât înscrierea cât şi actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu au fost valabile, acţiunea în rectificare de CF întemeiată pe art. 34 pct. 1 din Legea nr. 7/1996, respectiv Decretul-Lege nr. 115/1938 este întemeiată.

În ceea ce priveşte respingerea excepţiei lipsei de interes în promovarea apelului s-a arătat că în mod greşit a fost respinsă aceasta, prin sentinţa nr. 267/2010 apelanta nefiind obligată la nimic şi nesuferind nimic, nici măcar cheltuieli de judecată.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 299 şi urm. C.pr.civ., art. 304 pct. 9 C.pr.civ. şi art. 34 pct. 1 din Legea nr. 7/1996, respectiv Decretul-Lege nr. 115/1938.

Au fost anexate cererii de recurs deciziile civile nr. 2059/2009 şi nr. 6/2010 ale Curţii de Apel Cluj.

În apărare intimatele Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, Mănăstirea Ortodoxă „Sfânta Treime” Prislop din Borşa, Oraşul Borşa, Consiliul Local al oraşului Borşa şi Primarul oraşului Borşa au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului ca inadmisibil şi nefondat.

Analizând recursul declarat de către reclamantul ORDINUL SFÂNTUL VASILE CEL MARE-PROVINCIA „SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” ROMÂNIA împotriva deciziei civile nr. 213/2010 a Tribunalului Maramureş, Curtea reţine următoarele:

În ceea ce priveşte nemotivarea recursului declarat se constată că instanţa s-a pronunţat în şedinţă publică, atât modalitatea de soluţionare a acestui aspect, cât şi motivele pentru care instanţa s-a pronunţat regăsindu-se în practicaua hotărârii.

Pe fondul recursului se constată că problema de drept supusă analizei instanţei de recurs este aceea a calităţii procesuale active în acţiunea în rectificare de CF.

Instanţa de apel a apreciat că raportat la prevederile art. 34 din Legea nr. 7/1996 calitate procesuală activă în promovarea acestei acţiuni o are orice persoană interesată. În opinia tribunalului reclamantul nu justifică interes în promovarea acţiuni şi, deci nu are calitate procesuală activă în condiţiile în care dreptul de proprietate de care se prevalează nu există în patrimoniul său, decizia civilă nr. 2059/2009 a Curţii de Apel Cluj prin care s-a stabilit vocaţia reclamantului la dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu nefiind pusă în de către Consiliul Local Borşa, dobândirea efectivă a dreptului de proprietate urmând a se realiza prin actul de voinţă al Consiliului Local Borşa. Numai după îndeplinirea obligaţiei de către Consiliul Local Borşa reclamantul va avea un drept care îi va conferi calitatea de persoană interesată în promovarea unei acţiuni în rectificare de CF.

Conform prevederilor art. 34 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 7/1996 rectificarea înscrierilor din CF se poate cere de orice persoană interesată dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil.

Prin decizia civilă nr. 2059/2009 a Curţii de Apel Cluj, Secţia comercială, de administrativ şi fiscal pârâtul Consiliul Local al oraşului Borşa a fost obligat să emită o hotărâre prin care să transmită reclamantului dreptul de proprietate asupra imobilului teren situat în extravilanul oraşului Borşa înscris în CF nr. 6719 Borşa nr. topo 7321/b/1/9/53. S-a menţinut dispoziţia din sentinţa civilă nr. 4409/2008 a Tribunalului Maramureş de anulare a hotărârii Consiliului Local Borşa nr. 43/2006.

Prin această hotărâre s-a recunoscut deci dreptul de proprietate al reclamantului din prezentul dosar asupra imobilului identificat mai sus, imobil care face şi obiectul prezentului litigiu, Consiliul Local Borşa având numai obligaţia de a emite actul doveditor al dreptului de proprietate al reclamantului, fără a mai fi abilitat să cenzureze în vreun fel îndreptăţirea reclamantului în acest sens.

În aceste condiţii, este evident interesul reclamantului în promovarea acţiunii în rectificare de CF, neavând nici o relevanţă omisiunea Consiliului Local al oraşului Borşa de a-şi îndeplini obligaţia stabilită prin decizia Curţii de Apel Cluj.

De altfel, în condiţiile în care ca regulă acţiunea în rectificare de CF este grefată pe o acţiune principală, în cazul dedus judecăţii acţiunea principală fiind cea care a făcut obiectul dosarului nr. xxx/100/2008 al Tribunalului Maramureş, finalizat prin pronunţarea deciziei civile nr. 2059/2009 a Curţii de Apel Cluj, este evident că reclamantul justifică calitate procesuală în prezentul dosar raportat la aprecierea instanţelor în dosarul nr. xxx/100/2008. Se poate vorbi despre puterea de lucru judecat a deciziei civile nr. 2059/2009 a Curţii de Apel Cluj în această cauză sub aspectul calităţii procesuale active a reclamantului, atâta timp cât acesta a avut calitate procesuală activă în acţiunea principală având calitate procesuală activă şi în acţiunea de rectificare de CF grefată pe aceasta.

Ţinând cont de modul în care a fost soluţionată problema calităţii procesuale active a reclamantului în promovarea acţiunii, Curtea nu mai apreciază necesar a analiza şi modul în care s-a soluţionat excepţia lipsei de interes în promovarea apelului.

Raportat la cele reţinute mai sus, Curtea în temeiul art. 312 alin. 3 coroborat cu art. 304 alin. 9 C.pr.civ. va admite recursul declarat de reclamantul ORDINUL SFÂNTUL VASILE CEL MARE-PROVINCIA „SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” ROMÂNIA, împotriva deciziei civile nr. 213 din 25.11.2010 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosar nr. 2083/336/2009, pe care o va modifica în sensul că în temeiul art. 296 C.pr.civ. va respinge apelul declarat de pârâţi împotriva sentinţei civile nr. 268/28.01.2010 a Judecătorie Vişeu de Sus, pe care o va menţine ca legală.