Adeverinţe necesare pentru calcularea pensiei. Angajator lichidat. Instituţia obligată la emitere


– Legea ni. 16/1996: art. 18

Până la data de 6 iunie 2002, în cazul desfiinţării unui angajator, documentele în baza cărora se eliberează copii certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor, au fost preluate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau de direcţiile judeţene.

După această dată, s-a instituit această obligaţie în sarcina Casei Judeţene de Pensii până la data de 31 mai 2006.

în sfârşit, conform art. 18 din Legea nr. 16/1996, după data de 31 mai 2006, documentele menţionate sunt preluate de Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale.

(Decizia nr. 2502/R din 16 noiembrie 2009)

Prin sentinţa civilă nr. 835 din 04.05.2009 a Tribunalului Sălaj s-a respins ca nefondată excepţia autorităţii lucrului judecat şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive ridicate de Direcţia de muncă şi Protecţia Socială Sălaj.

S-a admis excepţia lipsei calităţi procesuale pasive ridicată de Arhivele Naţionale -Direcţia Judeţeană Sălaj.

S-a admis acţiunea formulată de reclamanta M.F. şi a fost obligată Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj să elibereze în favoarea reclamantei adeverinţă – tip prevăzută de O.U.G. nr. 4/2005 pct VI din anexă privind sporul de noapte şi sporul de vechime.

A fost obligată Casa Judeţeană de Pensii Sălaj şi să recalculeze pensia având în vedere această adeverinţă şi să emită o nouă decizie.

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Sălaj, solicitând admiterea acestuia şi casarea sentinţei atacate.

împotriva aceleiaşi hotărâri a mai declarat recurs şi DMPS Sălaj, solicitând admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul eliminării obligaţiei impuse DMPS Sălaj de a elibera adeverinţa prevăzută de O.U.G.nr. 4/2005 şi de obligarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Sălaj la recalcularea pensiei reclamantei a documentelor eliberate de către SMPS Sălaj.

Recursurile sunt nefondate, urmând a fi respinde pentru următoarele considerente:

Referitor la recursul declarat de Casa Judeţeană de Pensii Sălaj, se reţine că aşa cum corect a reţinut şi prima instanţă statele de plată ale societăţii SC F.B. Zalău, pe baza cărora reclamanta a solicitat emiterea adeverinţei, se găsesc în arhiva Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj, fiind preluate în temeiul art. 18 din Legea nr. 16/1996 (în forma sa iniţială).

Este adevărat că art. 18 din Legea nr. 16/1996 prevede în forma sa actuală că „în cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca activitatea acestuia sa fie continuata de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2, cât şi cele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetăţenilor, vor fi preluate de Arhivele Naţionale sau de direcţiiie judeţene ale Arhivelor Naţionale.

Documentele cu valoare practică prevăzute la alin. 1 se preiau după înfiinţarea în cadrul Arhivelor Naţionale şi al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale a unor structuri specializate, cu asigurarea, în condiţiile legii, a resurselor umane şi logistico-financiare necesare”.

în condiţiile în care însă documentele menţionate nu au fost preluate de la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj de Casa Judeţeană de Pensii Sălaj (conform art. 18 din Legea nr. 16/1996 în forma modificată prin Legea nr. 358/2002), respectiv de Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Sălaj (conform formei în vigoare a art. 18 din Legea 16/1996) în mod evident aceasta din urmă nu poate fi obligată să emită adeverinţa solicitată de reclamantă.

Mai mult, nu se poate imputa reclamantei nepreluarea acestor documente de către Arhivele Naţionale.

Referitor la ultimul aspect invocat în recurs, se apreciază că în condiţiile în care SC F.B. Zalău este lichidată această societate nu mai poate elibera adeverinţa conform pct. VI din O.U.G. nr. 4/2005, adeverinţa urmând să fie eliberată de deţinătorul arhivei, respectiv Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a art. 304 1 şi 312 alin. 1 C. pr. civ. se va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Sălaj.

în ceea ce priveşte recursul declarat de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj se reţine că în mod corect a respins instanţa de fond excepţia autorităţii de lucru judecat întrucât nu există identitate de obiect între prezenta cauză (prin care s-a solicitat eliberarea unei adeverinţe conform pct. VI din O.U.G. nr. 4/2005 care să ateste sporurile de noapte şi de vechime de care a beneficiat reclamanta) şi cauza care a făcut obiectul dosarului nr. 578/84/2008, prin care s-a solicitat obligarea recurentei la eliberarea statelor de plată ori alte asemenea documente care să ateste vechimea în muncă a reclamanţilor, inclusiv sporurile aferente. Drept urmare, se constată că tribunalul a aplicat corect dispoziţiile art. 1201 Cod civil.

De asemenea, pentru considerentele expuse în analiza recursului Casei Judeţene de Pensii Sălaj, Curtea de Apel apreciază că Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj, fiind deţinătoarea arhivei societăţii SC F.B. Zalău are calitate procesuală pasivă în cauză. împrejurările invocate de recurentă în sensul că nu deţine personal specializat pentru eliberarea adeverinţei în mod evident nu poate să influenţeze calitatea procesuală pasivă a recurentei.

Relativ la imposibilitatea de a elibera adeverinţa deoarece nu deţine toate elementele prevăzute de pct. VI din O.U.G. nr. 4/2005, chiar recurenta a învederat că certificatele eliberate de Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale sunt luate în considerare de Casa Judeţeană de Pensii Sălaj chiar dacă nu conţin toate elementele prevăzute de O.U.G. nr. 4/2005 şi, oricum având în vedere situaţia concretă, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj fiind doar deţinătorul arhivei (nu unitate angajatoare) aceasta trebuie să emită adeverinţa doar cu elementele care rezultă din documentele pe care le deţine.

în calitate de deţinătoare a arhivei societăţii menţionate anterior recurenta se substituie în obligaţia fostului angajator de a elibera toate documentele care atestă calitatea de salariat a reclamantei, respectiv drepturile salariale obţinute de aceasta (conform art. 40 lit. h din Codul muncii şi art. 160 alin. 7 din Legea nr. 19/2000), competenţa de a stabili pensia reclamantei revenind Casei Judeţene de Pensii Sălaj. (Judecător Laura Dima)