Ajutor cuvenit sotului supravietuitor. Legea nr.578/2004. Succesiuni, moşteniri


– Legea nr.578/2004

Revizuirea deciziei de recalculare a pensiei emisa în baza OUG nr.4/2005 coroborat cu HG nr.1550/2004, dispusa, anterior, prin hotarâre judecatoreasca, presupune o întoarcere fictiva la momentul efectuarii recalcularii, respectiv anul 2005, iar drepturile banesti decurgând dintr-o asemenea operatiune se cuvin pensionarului în limita termenului general de prescriptie.

În aceste conditii, daca la momentul acordarii ajutorului cuvenit sotului supravietuitor, pensia de urmas a acestuia depasea plafonul de 364 lei prevazut de Legea nr.578/2004 pentru acordarea acestui ajutor, atunci în mod corect casa de pensii, constatând ca nu sunt îndeplinite cerintele legale, a procedat la revizuirea deciziei de acordare a ajutorului.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE SI ASIGURARI SOCIALE, DECIZIA CIVILA NR.739 din 16.11.2011)

Prin sentinta civila nr.272/20.01.2011 pronuntata de Tribunalul Calarasi – Sectia Civila a admis actiunea formulata de reclamanta U.P. a în contradictoriu cu pârâta CJP Calarasi; a anula decizia din 06.10.2010 emisa de CJP Calarasi; a anulat aliniatul 2 al art.5 din decizia din 24.09.2010 emisa de CJP Calarasi.

În considerente a retinut ca la data de 01.08.2008, a fost admisa cererea reclamantei U.P. prin care a solicitat acordarea ajutorului lunar în temeiul Legii nr.578/2004, deoarece beneficia de de urmas urmare a decesului sotului sau.

Constatându-se ca sunt îndeplinite dispozitiile legale a fost emisa decizia din 18.03.2008 privind acordarea ajutorului în cuantum de 113 lei, începând cu data de 01.03.2008.

La data de 24.09.2010 drepturile de ale defunctului au fost recalculate si implicit si ale reclamantei si pentru faptul ca avea un cuantum de 419 lei, s-a considerat ca la data acordarii nu mai întrunea conditiile legale, pensia nou calculata depasind pragul de 364 lei, motiv pentru care prin decizia de recalculare s-a dispus si sistarea platii ajutorului lunar, apoi a fost emisa decizia din 06.10.2010 prin care s-a recuperat suma de 3548 lei din pensia aflata în plata.

Potrivit art.6 din Legea nr.578/2004 ajutorul lunar se stabileste prin decizia emisa de casa teritoriala de pensii în termen de 30 zile de la data depunerii cererii.

Prevederile referitoare la stabilirea, plata, încetarea, suspendarea si reluarea platii pensiilor precum si cele referitoare la raspunderea juridica si jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplica, în mod corespunzator si ajutorului lunar.

Conform art.7 alim.3 din Legea nr.578/2004, ajutorul lunar nu poate fi urmarit silit, decât în vederea recuperarii conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

Conform art.4 din H.G. nr.69/2008, pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.578/2008 prevede expres ca eventualele modificari ale cuantumului pensiei intervenite dupa data solicitarii ajutorului lunar nu influenteaza conditiile de acordare prevederile de art.2 alin.3 si nici cuantumul ajutorului lunar prevazut la art.7 alin.1.

Pe baza acestor texte de lege rezulta ca ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor nu are caracterul unei pensii, ci al unui ajutor social, natura diferita a acestora impunând casei de pensii sa emita decizii diferite prin proceduri diferite.

Astfel acest lucru rezulta si din prevederile art.8 alin.6 din H.G. nr.69/2008 care arata ca ajutorul se evidentiaza pe talon de plata distinct fata de documentul de plata în baza caruia se achita drepturile de pensie.

Normele metodologice sunt clare si imperative si prevad ca modificarile ulterioare ale cuantumului pensiei nu influenteaza conditiile de acordare.

Rezulta ca pârâta contrar normelor a apreciat retroactiv ca nu sunt întrunite conditiile de acordare, desi actul normativ prevede în mod expres acest lucru.

În aceste conditii, decizia din 06.10.2010 care a fost emisa cu încalcarea prevederilor legale a fost anulata deoarece drepturile au fost obtinute în mod legal.

De asemenea, a fost anulat si alin.2 al art.5 din decizia din 24.09.2010 deoarece printr-o decizie emisa în domeniul pensiilor în baza Legii nr.19/2000, s-a dispus si cu privire la drepturi de alta natura reglementate de Legea nr.578/2004, care are procedura sa speciala, si nu pot fi cumulate.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs motivat în termen legal recurenta C.J.P. Calarasi.

În sustinerea recursului a aratat ca hotarârea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu încalcarea sau aplicarea gresita a legii.

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul acestei instante reclamanta a solicitat sa se pronunte o hotarâre judecatoreasca prin care sa se dispuna:

– obligarea recurentei la anularea deciziei din 06.10.2010 privind acordarea ajutorului lunar prevazut de Legea nr.578/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si i anexei la aceasta decizie;

– anularea alin.2 al art.5 din decizia din 24.09.2010 de recalculare a drepturilor de pensie prin utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 de ani.

Dupa examinarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta de fond în motivarea data a retinut ca, conform art.4 din H.G. nr.69/2008 Normelor metodologice pentru aplic Legii nr.578/2008 prevede expres ca eventualele modificari ale cuantumului pe intervenite dupa data solicitarii ajutorului lunar nu influenteaza conditiile de acordare prevazute de art.2 alin.3 si nici cuantumul ajutorului lunar prevazut la art.7 alin.1.

Recurenta considera ca aceasta dispozitie legala este interpretata in mod eronat, întrucât legiuitorul prin aceste prevederi a facut referire strict la situatia in care dupa data solicitarii ajutorului lunar cuantumul pensiei se modifica (majoreaza) în urma indexarii valorii punctului de pensie.

Or, în speta de fata este o cu totul alta situatie, întrucât revizuirea punctajului mediu al reclamantei s-a facut înainte de data solicitarii ajutorului acordat în baza Legii nr.578/2004.

Recurenta arata instantei ca drepturile de pensie ale reclamantei s-au revizuit prin recalcularea in baza sentintei civile din 09.06.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi – Sectia Civila începând cu data de 01.10.2007, ajutorul lunar acordat în baza Legii nr.578/2004 facându-se începând cu data de 01.01.2008, pensia fiind la acea data (data acordarii 01.01.2008) în cuantum de 419 lei fata de 364 lei cât prevedea legea.

Motivarea instantei ca modificarea a aparut dupa data solicitarii ajutorului lunar nu este legala, în opinia recurentei, întrucât revizuirea punctajului mediu al reclamantei s-a facut anterior solicitarii ajutorului lunar, si nu ulterior emiterii deciziei de acordare a acestuia în baza Legii nr.578/2004.

Daca prin sentinta din 09.06.2010 instanta ar fi obligat recurenta la revizuirea punctajului mediu al reclamantei prin recalcularea acestuia prin valorificarea unui stagiu de cotizare de 20 de ani începând cu luna februarie 2008, atunci ar fi fost incidente dispozitiile art.4 din H.G. nr.69/2008 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.578/2008, întrucât ar fi fost ulterior solicitarii ajutorului lunar.

Intimata U.P. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului si mentinerea sentintei ca fiind legala si temeinica.

Analizând actele si lucrarile dosarului din perspectiva criticilor formulate, cât si a dispozitiilor art.3041 Cod procedura civila, Curtea gaseste recursul formulat ca fiind fondat, considerentele avute în vedere fiind urmatoarele:

Prima instanta a facut o gresita aplicare a legii, ceea ce constituie motiv de modificare a hotarârii, prevazut de art. 304 pct.9 Cod procedura civila.

Asupra situatiei de fapt, Curtea retine ca intimata reclamanta era beneficiara unui ajutor lunar prevazut de Legea nr.578/2004 pentru sotul supravietuitor, pe care îl primea începând cu data de 01.03.2008. Drepturile de pensie de urmas i se stabilisera anterior, începând cu data de 01.10.2007.

Prin sentinta civila din 09.06.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi, ramasa irevocabila, s-a recunoscut dreptul intimatei reclamante de i se revizui drepturile de pensie de urmas, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, pentru sustinatorul decedat.

Sentinta mentionata a fost pusa în de catre casa de pensii, prin emiterea deciziei din 24.09.2010, prin care s-a determinat noul punctaj mediu anual cuvenit intimatei reclamante, si anume 0,72008 puncte (50% din punctajul determinat pentru sustinatorul decedat), începând cu 01.10.2007. Pe cale de consecinta, cuantumul pensiei de urmas, stabilit în raport de noul punctaj mediu anual, este de 419 lei la data de 01.03.2008, aceasta din urma fiind data de la care i s-a acordat ajutorul prevazut de Legea nr.578/2004, asa cum am aratat mai sus.

Întrucât noul cuantum determinat în urma revizuirii pensiei de urmas, de 419 lei, era superior plafonului maximal de 364 lei, prevazut de Legea nr.578/2004, pentru a se putea acorda ajutorul lunar în favoarea sotului supravietuitor, a fost necesara si revizuirea deciziei privind acordarea acestui ajutor. Casa de pensii a emis decizia din 06.10.2010, prin care a constatat ca la data de 01.03.2008 reclamanta nu întrunea conditiile legale pentru acordarea ajutorului mentionat, precum si decizia din 06.10.2010 prin care a instituit în sarcina reclamantei un debit în cuantum de 3548 lei, reprezentând drepturi încasate necuvenit în perioada 01.03.2008-01.11.2010.

Prima instanta a apreciat în mod gresit ca revizuirea drepturilor de pensie de urmas, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare derogator, constituie o modificare intervenita dupa data solicitarii ajutorului si care nu ar mai putea influenta conditiile de acordare a acestuia, potrivit art.4 din H.G. nr.69/2008.

Curtea noteaza ca revizuirea deciziei emise în baza OUG nr.4/2005 coroborat cu H.G. nr.1550/2004 (dispusa prin sentinta civila din 09.06.2010) presupune o întoarcere, fictiva, la momentul efectuarii recalcularii, pentru a identifica eventualele erori comise de casa de pensii în îndeplinirea acestei proceduri. Or, acest moment se situeaza, în timp, la nivelul anului 2005, când O.U.G. nr.4/2005 si H.G. nr.1550/2004 erau în vigoare si reglementau, printre altele, si aspectele privind stagiul complet de cotizare.

Odata identificata o eroare în efectuarea procedurii de recalculare, aceasta poate fi remediata prin revizuirea deciziei, iar efectele unei astfel de revizuiri acopera toata perioada cuprinsa între data stabilirii initiale a drepturilor de pensie supuse revizuirii si data efectuarii propriu-zise a revizuirii solicitate. Drepturile banesti decurgând dintr-o asemenea operatiune, se cuvin pensionarului, însa, numai în limita termenului general de prescriptie de 3 ani, calculat de la data introducerii cererii de chemare în judecata, fiind incidente în acest caz prevederile art.1 alin.1 coroborate cu ale art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958 privind prescriptia extinctiva.

Ceea ce dorim sa subliniem este faptul ca revizuirea pensiei sustinatorului decedat, U.M., se efectueaza începând cu data de 01.09.2005, iar drepturile de pensie de urmas, revizuite în consecinta, se cuvin sotiei supravietuitoare începând cu data de 01.10.2007, potrivit sentintei.

Asadar, daca la momentul 01.03.2008 pensia de urmas cuvenita reclamantei depasea plafonul de 364 lei prevazut de Legea nr.578/2004 pentru acordarea ajutorului cuvenit sotului supravietuitor, atunci în mod corect casa de pensii a procedat la revizuirea, în consecinta, a deciziei de acordare a acestui ajutor si a constatat ca reclamanta nu îndeplineste conditiile legale pentru a beneficia de acesta.

Pentru a fi incidenta prevederea din art.4 din HG nr.69/2008, invocata de prima instanta, este necesara ca modificarea cuantumului pensiei sa fie ulterioara acordarii ajutorului. Data modificarii cuantumului nu este data emiterii deciziei, ci data de la care se acorda drepturile. Cu alte cuvinte, prima instanta a apreciat în mod gresit ca majorarea pensiei (ca urmare a revizuirii pe baza unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani) a survenit la data de 24.09.2010 (data emiterii deciziei), când în realitate majorarea a survenit la data de 01.10.2007.

Fata de aceste considerente, constatând ca prima instanta a facut o gresita aplicare a legii, în baza art.312 raportat la art. 304 pct.9 Cod procedura civila, Curtea va admite recursul, va modifica în tot sentinta recurata, în sensul ca va respinge actiunea, ca neîntemeiata.