Anulare decizie de pensionare Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr.474

Şedinţa publică din 10 februarie 2012

Completul compus din:

Preşedinte

Asistent judiciar

Asistent judiciar

Grefier

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulate de reclamanta P M împotriva pârâtei C J P.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta P M şi C V , pentru pârâta C J P.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care a arătat instanţei faptul că pârâta C J P a depus prin serviciul registratură al instanţei adresa nr.14254/95/2011 şi copii de pe borderoul nr.256/21.12.2011 întocmit de C J P şi nota de prezentare înregistrată la C J P sub nr.26370/21.12.2012, după care reclamanta a arătat că nu mai solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de actele depuse la dosarul cauzei. De asemenea, având în vedere precizarea reclamantei P M şi a reprezentantului pârâtei că nu mai au alte cereri de formulat şi probatorii de administrat, cercetarea judecătorească fiind terminată şi cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul părţilor.

Reclamanta P M a solicitat admiterea acţiunii, anularea deciziei de pensionare nr.174151 emisă de C J P în data de 14.04.2011, recalcularea pensiei anticipate respectându-se prevederile legii nr.19/2000 şi acordarea drepturilor cuvenite retroactiv, începând cu data de 13.12.2011. A arătat că legea nr.263/2010 a preluat dispoziţiile din art.83 din legea nr.19/2000 potrivit cărora pensia anticipată parţial se datorează de la data la care a încetat calitatea de asigurat, astfel încât şi în situaţia în care C J P ar aplica dispoziţiile legii nr.263/2010, pensia i s-ar cuveni tot de la data de 13.12.2010. De altfel, reclamanta apreciază că legea nr.263/2010 nu-i este aplicabilă, deoarece la momentul la care a formulat cerere de acordare a pensiei anticipate (13.12.2010) legea nr.263/2010 nu era încă adoptată. De asemenea, a solicitat şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Consilier juridic C V , pentru pârâta C J P, a solicitat respingerea acţiunii civile formulate de reclamantă, arătând că până la data de 01.01.2011 nu exista temei legal pentru acordarea pensiei anticipate, căci legea nr.19/2000 fusese suspendată ca şi aplicare la momentul formulării cererii de către reclamantă ca urmare a adoptării legii nr.118/2010.

TRIBUNALUL

Prin acţiunea civilă adresată instanţei de judecată şi înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, reclamanta P M a chemat în judecată pârâta C J P solicitând ca prin sentinţa ce va pronunţa să se dispună anularea deciziei de pensionare nr.174151 emisă de C J P la data de 14.04.2011 şi recalcularea pensiei anticipate respectându-se prevederile legii nr.19/2000 şi acordarea drepturilor cuvenite retroactiv, începând cu data de 13.12.2010.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că, deoarece prevederile art.105 din legea 263/2010 reiau cele vechile dispoziţii ale art.83 din legea nr.19/2000 („în sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării stabilită prin decizia casei teritoriale de pensii, cu excepţia pensiei anticipate sau anticipate parţial, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat”) iar calitatea sa de asigurat a încetat la data de 13.12.2010, noua lege care a intrat în vigoare începând cu data de 03.01.2011 trebuia să aibă în vedere data încetării calităţii de asigurat, care a fost 13.12.2010. De asemenea, a precizat că a intrat în posesia deciziei de pensionare nr.174151 emisă de C J P la data de 04.04.2011, fiind astfel în termenul stabilit de legea nr.263/2010 privind dreptul la contestaţie. S-a mai arătat că dosarul de pensionare anticipată a fost depus la Casa Judeţeană de Pensii la data de 13.12.2010, dată la care legea nr.19/2000 era suspendată şi legea nr.263/2010 nu fusese încă adoptată, însă calculul pensiei s-a făcut conform legii nr.263/2010 (deşi aceasta a intrat în vigoare începând cu data de 03.01.2011), deci ulterior datei la care dosarul său a fost înregistrat la pârâtă.

Reclamanta a depus la dosar în copie adresa nr.15658/16.06.2011 emisă de C J P, adresa nr.11853/07.04.2011 emisă de C J P, decizia nr.174751/04.04.2011 emisă de C J P şi buletinul de calcul privind acordarea pensiei anticipate parţială.

Pârâta C J P nu a formulat întâmpinare. A depus la dosar adresa nr.14254/95/2011 şi copii de pe borderoul nr.256/21.12.2011 întocmit de C J P şi nota de prezentare înregistrată la C J P sub nr.26370/21.12.2012.

Analizând întregul material probator administrat în cauză instanţa reţine că reclamanta P M a adresat la data de 13.12.2010 o cerere de acordare a pensiei anticipate parţiale, iar prin decizia nr.174751/04.04.2011 emisă de C J P pârâta s-a pronunţat asupra acestei cereri stabilind o de asigurări sociale în cuantum de 1096 lei începând cu data de 03.01.2011. Această decizie a fost comunicată reclamantei împreună cu buletinul de calcul şi extrasul privind stagiul de cotizare realizat, iar P M a contestat decizia la C C C din cadrul C N P Pe. Cu ocazia înaintării acestei contestaţii C J P a emis adresa nr.11853/07.04.2011 prin care i s-a comunicat reclamantei că pensia anticipată parţial a fost stabilită în conformitate cu prevederile legii nr.263/2010 şi nu în baza legii nr.19/2000, acesta fiind motivul pentru care drepturile de au fost calculate începând cu data de 03.01.2011.

Instanţa urmează să stabilească pe cale de consecinţă, în raport cu obiectul contestaţiei reclamantei (legea aplicabilă în speţă, şi anume legea nr.19/2000 sau legea nr.263/2010 în raport de care decurge şi momentul de la care se stabilesc drepturile de pensie), sub imperiul cărei legi trebuia emisă decizia prin care se soluţiona cererea de acordare a pensiei anticipate parţiale. Astfel, la data la care reclamantei P M îi încetase calitatea de asigurat şi a adresat cererea către C J P (13.12.2010) era în vigoare legea nr.19/2000 în cuprinsul căreia în art.83 alin.2 se menţiona că pensia anticipată parţială se datorează de la momentul încetării calităţii de asigurat. Dispoziţiile art.83 din legea nr.19/2000 au fost suspendate ca şi aplicare prin art.10 din legea nr.118/2010 care impunea că începând cu data intrării în vigoare a legii nr.118/2010 (03.07.2010) în sistemul public de pensii dispoziţiile legale privind înscrierea la pensie anticipată şi pensia anticipată parţială nu se mai aplică, soluţionându-se doar cererile de înscriere la pensia anticipată parţială depuse până la data intrării în vigoare a legii nr.118/2010. Interpretând aceste dispoziţii se ajunge la concluzia că cererile pentru pensie anticipată parţială depuse în perioada 03.07.2010-31.12.2010 nu se mai soluţionează de către C J P, deoarece în această perioadă legea nu mai prevede posibilitatea acordării acestui tip de pensie, iar cum reclamanta s-a aflat în această situaţie (depunând cererea în luna decembrie 2010) în mod corect pârâta a procedat la analizarea acestei cereri doar după data de 31.12.2010, dată la care a intrat în vigoare noua lege, legea nr.263/2010. A fost emisă pe cale de consecinţă în mod corect de către C J P decizia nr.174751/04.04.2011 prin care s-a stabilit în favoarea reclamantei pensia anticipată parţială începând cu data de 03.01.2011, drepturile de pensie urmând să fie achitate începând cu momentul la care a intrat în vigoare noua lege şi exista din nou posibilitatea acordării acestui tip de pensie. Sub acest aspect al criticilor formulate de către reclamantă decizia contestată nu este lipsită de temei legal, iar acordarea pensiei începând cu data încetării calităţii de asigurat (13.12.2010) ar echivala cu ultraactivitatea legii nr.19/2000 (într-o perioadă în care dispoziţiile sale în materie erau suspendate) sau cu retroactivarea legii nr.263/2010 (într-o perioadă în care legea nu era în vigoare). Susţinerile reclamantei referitoare la faptul că şi potrivit legii nr.263/2010 plata pensiei anticipate parţiale se realizează începând cu data încetării calităţii de asigurat (art.105 din legea nr.263/2010) nu conduc la ideea acordării drepturilor de pensie de la data de 13.12.2010 (când reclamantei i-a încetat calitatea de asigurat), deoarece la acel moment legea nu mai prevedea posibilitatea acordării acestui tip de pensie şi, dimpotrivă, interzicea acordarea sa.

În consecinţă, pentru considerentele menţionate anterior şi în temeiul dispoziţiilor legale invocate, va fi respinsă contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei nr.174751/04.04.2011 emisă de C J P, reclamanta neputând beneficia de stabilirea şi acordarea drepturilor de pensie în baza legii nr.19/2000 ca urmare a unei stări de fapt de care legea leagă dreptul la pensie (încetarea calităţii de asigurat) intervenite la data la care legea 19/2000 era suspendată. Chiar dacă legea nouă (nr.263/2010) leagă naşterea dreptului de aceeaşi stare de fapt, aceasta nu înseamnă că dreptul se stabileşte de la data încetării calităţii de asigurat, căci la acel moment nu exista o lege care să prevadă dreptul la pensie anticipată parţială, drepturile la pensie fiind calculate în mod corect de la data la care a existat din nou cadru legal pentru acest tip de pensie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea civilă formulate de reclamanta P M, împotriva pârâtei C J P.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de astăzi,10 februarie 2012, la Tribunalul Gorj.