Aplicabilitatea contractului colectiv incheiat la nivel superior, in lipsa unui contract colectiv la nivel de unitate potrivit art. 247 C.Muncii. Inlaturarea apararii pârâtei in sensul aplicabilitatii contractului colectiv la nivel national. Salarizare


Aplicabilitatea contractului colectiv incheiat la nivel superior, in lipsa unui contract colectiv la nivel de unitate potrivit art. 247 C.Muncii. Inlaturarea apararii pârâtei in sensul aplicabilitatii contractului colectiv la nivel national.

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta reclamantul Z.C. în contradictoriu cu pârâta S.C. ..S.R.L. a solicitat instantei obligarea acesteia la plata sumei de 3000 lei reprezentând compensatie echivalenta a doua salarii lunare , actualizate cu indicele de inflatie , precum si la plata dobânzii legale de la data introducerii cererii si pâna la data platii efective, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii , reclamantul a aratat ca în perioada 01.02.2005-21.04.20101 a avut calitatea de salariat al pârâtei în functia de pregatitor vopsitor la punctul de lucru din com Pielesti, jud. Dolj , având un salariu brut de 1830 lei si 288 lei indemnizatie de fidelitate , conform contractului individual de nr. 8440/2005 si mentiunilor din carnetul de munca.

A mai aratat ca prin decizia nr. 772/21.04.2010 contractul de munca a încetat în baza art 65 alin 1 C.muncii si conform art 67 C.muncii coroborat cu art 3 si 76 CCM la nivelul ramurii de comert pe anul 2010 în aceasta situatie trebuia sa beneficieze de cel putin doua salarii lunare , în afara drepturilor cuvenite la zi , întrucât aceste drepturi se acorda tuturor salariatilor încadrati în unitatile care au ca domeniu principal de activitate comertul conform codurilor CAEN 45, iar obiectul principal de activitate al pârâtei este cod CAEN 4511.

A depus la dosar în copie urmatoarele acte: carte de identitate , carnet de munca, decizia nr. 772/21.04.2010, notificare, CCM la nivelul ramurii de comert pe anul 2010 .

Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii, motivat de faptul ca potrivit proceselor verbale nr. 499/06.04.2009 si nr. 1068/27.05.2010 în perioada aprilie 2009- aprilie 2010 , precum si mai 2010-mai 2011s-a hotarât ca la nivelul unitatii sa se aplice clauzele contractului colectiv de munca la nivel national , contract care în art 78 prevede acordarea unei compensatii de doar un salariu , prevedere respectata de catre angajator , dovada fiind în acest sens OP nr. 14/2010 prin care i s-a achitat suma de 1452 lei reprezentând un salariu compensator.

A mai aratat ca unitatea este tert fata de CCM la nivel de ramura nefiind afiliata la nici o organizatie patronala si prin urmare , nefiind semnatara a acestuia , este tert fata de contract si nu i se aplica prevederile.

La termenul din 17.11.2010 reclamantul si-a precizat actiunea în sensul ca solicita obligarea pârâtei la plata doar a unui salariu compensator , actualizat cu indicele de inflatie , precum si la plata dobânzii legale.

Din oficiu instanta a dispus efectuarea unei adrese la ORC pentru a se depune copia statutului privind obiectul de activitate , solicitare adresata si pârâtei.

Prin sentinta nr.1119/2011 pronuntata in sedinta publica de la 03 Februarie 2011 instanta a admis in parte actiunea pentru urmatoarele considerente:

Reclamantul în perioada 01.02.2005-21.04.2010 a avut calitatea de salariat al pârâtei în functia de pregatitor vopsitor la punctul de lucru din com Pielesti , jud. Dolj , conform contractului individual de munca nr. 8440/2005 si mentiunilor din carnetul de munca, iar prin decizia nr. 772/21.04.2010 contractul de munca a încetat în baza art 65 alin 1 C.muncii.

Obiectul cererii de chemare în judecata asa cum a fost precizata, conform art 132 alin 2 pct 2 C.pc, sub aspectul câtimii obiectului acesteia , îl constituie obligarea pârâtei la plata unui salariu compensator , conform art 76 C.muncii raportat la art 3 din contractul colectiv de munca la nivel de ramura de comert pe anul 2010 ,actualizat c u indicele de inflatie , precum si la plata dobânzii legale.

Potrivit art 67 C.muncii, ” Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii înconditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil.”

Potrivit art 3 (1) din Contractul colectiv de munca unic la nivelul ramurii comert pe anul 2010 (Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu nr. 42/01/11.02.2010 “Clauzele contractelor colective de munca produc efecte dupa cum urmeaza:

a) pentru toti salariatii încadrati în toate unitatile din ramura comert pentru care s-a încheiat prezentul contract colectiv de munca, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, român sau strain/mixt), care sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentul contract, sau daca au ca domeniu principal de activitate comertul, alimentatia publica, distributia, închirierea bunurilor imobiliare proprii, jocurile de noroc si pariurile, conform codurilor CAEN: 45, 46, 47, 56, 68.2, 92″

Potrivit art 76 alin 1 din acelasi contract , ” la încetarea contractului individual de munca din motive ce nu tin de persoana salariatului , angajatorii vor acorda acestuia o compensatie de cel putin doua salarii lunare , în afara drepturilor cuvenite la zi “.

Din copia statutului pârâtei rezulta ca obiectul principal de activitate al acesteia ” comert cu

amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule , clasa CAEN 4532″.

Potrivit art. 241 C.muncii “Clauzele contractelor colective de munca produc efecte dupa cum urmeaza:

a) pentru toti salariatii angajatorului, în cazul contractelor colective de munca încheiate la acest nivel;

b) pentru toti salariatii încadrati la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;

c) pentru toti salariatii încadrati la toti angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;

d) pentru toti salariatii încadrati la toti angajatorii din tara, în cazul contractului colectiv de munca la nivel national.

(2) La fiecare dintre nivelurile prevazute la art. 240 se încheie un singur contract colectiv de munca.”

Potrivit art. 247 C.muncii “În cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramura nu exista contract colectiv de munca, se aplica contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior.”

Desi pârâta se apara în sensul ca neavând încheiat un contract colectiv de munca la nivel de unitate si nefiind semnatara contractului colectiv de munca la nivel de ramura de comert , prevederile acestuia nu i sunt aplicabile si mai mult , ca prin procesele verbale nr 499/06.04.2009 si nr. 1068/27.05.2010 s-a stabilit aplicarea contractului colectiv de munca la nivel national încheiat pe anii 2007-2010 , instanta constata ca potrivit dispozitiilor Codului muncii enuntate mai sus, pârâta trebuie , potrivit art 243 C.muncii, sa respecte contractul colectiv de munca încheiat la nivel de ramura de comert , dat fiind ca, asa cum recunoaste, la nivel de unitate nu s-a încheiat un contract colectiv de munca , iar acesta este contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior.

Fata de cele expuse mai sus, instanta , în baza art 40 alin 2 lit c coroborat cu art 67 C.muncii raportat la art 3 alin 1 si 76 alin 1 din contractul colectiv de munca la nivelul ramurii de comert pe anul 2010 , va admite în parte actiunea precizata a reclamantului , va obliga pârâta la catre reclamant a unei compensatii egale cu un salariu lunar , actualizat la data platii, precum si la plata dobânzii legale .

În baza art 274 C.pc, instanta va respinge capatul de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata ca nedovedit.