Aplicabilitatea dispoziţiilor art.581 cod procedură civilă la suspendarea deciziei de pensionare recalculată potrivit art.3 din Legea nr.119/2010 şi H.G. 737/2010 Ordonanţă Preşedinţială


Aplicabilitatea dispoziţiilor art.581 cod procedură civilă la suspendarea deciziei de pensionare recalculată potrivit art.3 din Legea nr.119/2010 şi H.G. 737/2010

Art.581 cod procedură civilă

În speţă nu se justifică condiţia urgenţei pentru că nu se poate susţine că se pierde un drept prin întârziere sau că se produce o pagubă ce nu s-ar putea repara, şi nici că nu se prejudecă fondul, deoarece dacă intimata contestatoare va avea câştig de cauză pe fondul dreptului, instanţa se va pronunţa cu privire la cuantumul pensiei, de la data stabilită prin decizia contestată, contestatoarea nefiind astfel prejudiciată cu privire la eventuale diferenţe de drepturi de ce i s-ar cuveni.

(Decizia 64/19 ianuarie 2011 a Curţii de Apel Ploieşti – Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova contestatoarea a solicitat în contradictoriu cu intimata ca instanţa, prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună, pe calea ordonanţei preşedinţiale, suspendarea deciziei de pensionare emisă de intimată şi care face obiectul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Prahova cu termen la data de 28.04.2011.

În motivarea cererii contestatoarea a arătat că în fapt, prin decizia de pensionare emisă de intimată la data de 19.08.2010, i-a fost recalculată pensia, prin reducerea acesteia de la suma de 2640 lei la suma de 1272 lei, apreciind că decizia este vădit contrară legii, sens pentru care a formulat contestaţie .

Contestatoarea a precizat că, urgenţa este dată de faptul că pensia reprezintă unica sa sursă de venit, diminuarea pensiei îi afectează posibilitatea de a avea un trai normal şi posibilitatea achitării obligaţiilor financiare pe care le are, iar reducerea pensiei până la data judecării contestaţiei pe care a introdus-o poate provoca prejudicii ireparabile, ţinând cont şi de vârsta sa înaintată, vremelnicia este dată de suspendarea unui act administrativ, până la soluţionarea contestaţiei care face obiectul dosarului civil 5572/105/2010, aflat pe rolul Tribunalul Prahova, cu termen de judecată la data de 28.04.2011 iar în ceea ce priveşte neabordarea fondului litigiului, s-a arătat că un examen sumar al litigiului este necesar şi chiar indispensabil, pentru a se putea aprecia care dintre părţile litigioase are în favoarea sa aparenţa unei situaţii juridice legale şi justifică un interes legitim pentru a menţine o anumită stare de fapt sau de drept, şi prin urmare rezultă fără putinţă de tăgadă că aparenţa dreptului este în favoarea sa, actul atacat fiind unul aparent ilegal şi prejudiciabil.

Prin sentinţa civilă din 25 noiembrie 2010 tribunalul a admis cererea formulată de contestatoare, şi a dispus suspendarea executării deciziei de pensionare până la soliţionarea în mod irevocabil a contestaţiei ce formează obiectul dosarului nr.5572/105/2010.

Prin aceeaşi sentinţă a dispus menţinerea în plată a deciziei stabilită în conformitate cu disp.art.68 din Legea nr.567/2004, până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei.

Împotriva acestei sentinţe în termen legal a formulat recurs intimata, susţinând că în mod greşit Tribunalul a admis acţiunea, fără să aibă în vedere că în cazul intimatei a fost stabilită o de asigurări sociale în cuantum de 1272 lei recalcularea pensiilor fiind efectuată în temeiul unei legi, respectiv Legea nr. 119/2010, caz în care nu poate fi pusă în discuţie legalitatea recalculării pensiei, nefiind îndeplinite nici celelalte trei condiţii de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială.

Curtea a admis recursul, modificând sentinţa atacată în sensul respingerii cererii de ordonanţă preşedinţială reţinând următoarele:

Cele trei condiţii de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale sunt : urgenţa, caracterul vremelnic şi neprejudecarea fondului. Dacă cea de-a doua condiţie este îndeplinită , contestatoarea solicitând suspendarea deciziei doar până la soluţionarea dosarului nr. 5572/105/2010, celelalte condiţii de admisibilitate nu sunt îndeplinite deoarece nu se justifică condiţia urgenţei pentru că nu se poate susţine că se pierde un drept prin întârziere sau că se produce o pagubă ce nu s-ar putea repara.

De asemenea, s-ar încălca cea de-a treia condiţie de admisibilitate privind neprejudecarea fondului, deoarece dacă intimata contestatoare va avea câştig de cauză pe fondul dreptului, instanţa se va pronunţa cu privire la cuantumul pensiei, de la data stabilită prin decizia contestată, contestatoarea nefiind astfel prejudiciată cu privire la eventuale diferenţe de drepturi de pensie ce i s-ar cuveni.

Menţinerea în plată a unei decizii de pensionare anterioare deciziei de pensie contestată, ar echivala cu o cercetare a fondului cauzei şi cu o pronunţare pe aceste aspecte pe fondul cauzei, deoarece decizia a cărei menţinere în se solicită a fost revocată prin emiterea deciziei contestată, ori menţinerea în plată a unei decizii revocate se poate dispune doar după cercetarea fondului cauzei prin anularea deciziei care a revocat-o.

Întocmit,

Judecător Dumitru Violeta