Aplicarea legii 330/2009 în învăţământ Învăţământ


Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28 04 2011, UNIUNEA SINDICATELOR INDEPENDENTE DIN INVĂŢĂMÂNT pentru reclamanţii …. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii COLEGIUL TEHNIC C.D. NENIŢESCU CRAIOVA, CONSILIUL LOCAL CRAIOVA să fie obligaţi pârâţii la calcularea , utilizând coeficientul de multiplicare 1,000 cu valoarea de 400,00 lei şi plata diferenţelor de drepturi salariale neacordate reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite membrilor de sindicat în conformitate cu prevederile Legii cadru nr.330/2009 coroborate cu dispoziţiile Legii 221/2008, începând cu data de 01 ianuarie 2010, actualizate cu coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii; obligarea pârâţilor să opereze în carnetul de muncă salariul cuvenit în baza sentinţelor Tribunalului Dolj şi a Legii nr.221/2008.

În motivare , au arătat în esenţă că au calitatea de personal didactic în cadrul şcolii pârâte, iar prin OG nr.15/2008 s-a stabilit ca începând cu 01 octombrie 2008 valoarea coeficientului de multiplicare 1, 000 pentru salariile personalului didactic şi didactic auxiliar să fie de 400,00 lei , pentru perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2008 şi care reprezintă valoare de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare Legii 221/2008 de aprobare cu modificări a OG15/2008.

Prin mai multe acte normative declarate neconstituţionale s-a încercat blocarea aplicării prevederilor Legii nr.221/2008 de majorare a coeficientului 1,000 la valoarea de referinţă de 400, 00 lei , însă în măsura în care aceste acte şi-au încetat efectele, pârâţii aveau obligaţia imperativă de a proceda la calcularea salariilor utilizând această valoare a coeficientului de multiplicare 1,000.

În aceste condiţii , prin aplicarea art. 30 al. 5 din legea nr. 330/2009 , începând cu luna ianuarie 2010 reclamanţii ar fi trebuit să beneficieze de salariul pe care erau în drept a – l încasa în luna decembrie 2009, în raport de dispoziţiile legii 221/2008.

În consecinţă , în măsura în care în luna decembrie 2009 salariile trebuiau calculate prin utilizarea coeficientului 1,000 la valoarea de referinţă de 400,00 , acest coeficient trebuie utilizat şi în prezent , în temeiul prevederilor Legii 330/2009 care stabileşte obligativitatea menţinerii salarizării avute la nivelul lunii decembrie 2009.

Reclamanţii au mai arătat şi faptul că există hotărâri judecătoreşti irevocabile care confirmă majorările salariale stabilite prin Legea nr.221/2008 , fiind un motiv în plus pentru pârâţi de a face aplicarea dispoziţiilor Legii 330/2009 în sensul de a calcula salariile începând cu ianuarie 2010 şi în continuare cu luarea în considerare a legii 221/2008.

În drept, s-au invocat dispoziţiile Legi 330/2009, art.unic din Legea 221/2008 , OG 15/2008, Legea 54/2003, art.283 alin 1 lit.c C muncii.

În scop probatoriu, s-au anexat carnete de muncă, cărţi de identitate în fotocopii, hotărâri judecătoreşti privind legea 221/2008.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare.

Prin sentinţa nr. 9630/14.09.2011 instanţa a respins acţiunea reţinând următoarele:

Asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Local, instanţa constată că, potrivit dispoziţiilor art. 166 din Legea nr. 84/1995, O.G. 32/2001 şi H.G. nr. 538/2001, coroborate, în speţă, cu art. 16 din H.G. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţele – pilot, între care şi judeţul Dolj (nominalizat prin H.G. 1942/2004 ), calculul şi plata drepturilor salariale, pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic, este realizată de unităţile şcolare care au calitatea de ordonator de credite. Dată fiind inexistenţa raporturilor juridice de muncă între reclamanţi şi autoritatea administrativă locală chemată în judecată, instanţa constată că acest pârât nu are calitate procesuală pasivă.

În consecinţă, instanţa va admite excepţia invocată din oficiu şi va respinge acţiunea promovată de reclamanţi împotriva acestui pârât ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală.

Pe fondului cauzei, instanţa reţine următoarele

Reclamanţii sunt angajaţi în cadrul şcolii pârâte în calitate de cadre didactice sau didactice auxiliare şi în anul 2010, unitatea şcolară pârâtă a procedat la reîncadrare acestora corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute în luna decembrie 2009, aşa cum a prevăzut art.30 alin.3 din legea 330/2009.

Nemulţumirea reclamanţilor vizează modalitatea de stabilire şi plată a salariilor pentru anul 2010, solicitând prin prezenta acţiune calcularea salariilor prin utilizarea coeficientului de multiplicare 1, 000 cu valoarea de 400, 00 lei (valoare stabilită prin Legea nr. 221/2008), şi plata diferenţelor de drepturi salariale astfel rezultate, începând cu 01.01.2010.

Aşadar, instanţa constată că se solicită stabilirea salariului prin utilizarea unei valori aferente coeficientului de ierarhizare 1,00 diferită de cea utilizată de pârâtul angajator în ianuarie 2010.

Legea nr.330/2009 a privit salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a avut ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru acest personal (art. 1 din legea 330/2009), iar ca scop şi finalitate armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar în raport cu importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii; stabilirea salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, ca principal element al câştigului salarial, prin includerea în acestea, după caz, a unor sporuri, majorări sau indemnizaţii cu caracter general; realizarea ierarhiei salariilor funcţiilor de bază, a soldelor şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, pe criteriile enunţate în art. 6 din lege ( art. 6 din legea 330/2009).

Instanţa mai reţine că potrivit dispoziţiilor art. 3 din legea nr. 330/2009 sistemul de salarizare reglementat prin această lege a avut la bază următoarele principii: caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege; supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii; luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum şi prin alte modalităţi, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz, în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare.

Prin legea 330/2009 s-a urmărit reîncadrarea tuturor bugetarilor şi reaşezarea salariilor acestora după principiile enunţate chiar în cuprinsul legii, iar nu majorarea salariilor din decembrie 2009.

Noul sistem de salarizare a cuprins pe de o parte salariile de bază (soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare) şi pe de altă parte sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar, conform prevederilor art. 11 alin,2 din legea 330/2009, sporurile specifice pe categorii de personal şi domenii de activitate fiind cele prevăzute în cap. III şi în anexele la respectiva lege.

Legiuitorul a urmărit ca salariul de bază (soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare) să reprezinte principalul element al câştigului salarial, prin includerea în acesta, după caz, a unor sporuri, majorări sau indemnizaţii cu caracter general aşa cum prevede art. 6 litera b din legea 330/2009, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat în salariul de bază aşa cum prevede art. 3 litera c din legea 330/2009.

Potrivit art. 30 alin.1 „începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, şi, după caz, indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, din soldele funcţiilor de bază, respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în soldele funcţiilor de bază, respectiv în indemnizaţiile lunare de încadrare corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de execuţie, cât şi pentru funcţiile de conducere”.

Astfel, în anexa II 1.2 cu privire la salarii învăţământ preuniversitar s-a reglementat expres că în coeficientul prevăzut în coloana “Bază” sunt cuprinse: sporul neuropsihic, sporul de stabilitate, sporul de vechime în muncă, salariul de merit, creşterea cu 5% a salariilor de bază, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform acestor dispoziţii in coeficientul prevăzut în coloana “Bază” ( coeficientul corespunzător fiecărei funcţii) s-a inclus creşterea salariului de bază cu 5 %, creştere acordată prin Legea nr. 221/2008, această creştere regăsindu-se la un nivel acceptat în salariul de bază conform art. 3 alin 3 din legea 330/2009.

Aşadar în vederea asigurării salarizării unitare prevăzută de legea 330/2009 s-a procedat la reîncadrarea personalului şi, implicit, la stabilirea salariilor acestora prin includerea sporurilor şi a majorărilor anterioare in salariul de bază într-un nivel acceptat ( conform art. 1 şi 3 din Legea 330/2009) şi nu la nivelul anului 2009, cum susţin reclamanţii.

Pe de altă parte potrivit art. 13 alin.4 din legea 330/2009 salariile de bază se determină prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi pentru fiecare funcţie cu valoarea coeficientului1,00 .

Prin Legea nr. 330/2009 au fost schimbaţi coeficienţii de multiplicare corespunzători funcţiei şi s-a reglementat expres valoarea coeficientului 1,00 – pentru anul 2010 la suma de 705 lei, art. (12 alin. 2 din Legea nr. 330/2009) superioară celei solicitate în cauză de reclamanţi şi anume de 400 lei, eventuala reducere a cuantumului salariului acestora nefiind determinată de valoarea coeficientului.

Susţinerea reclamanţilor cu privire la neaplicarea de către unitatea şcolară pârâtă a prevederilor art. 7 alin. 2, art. 12 alin. 3 şi art. 30 alin 5 din Legea nr. 330/2009, la stabilirea salariilor, nu este întemeiată.

Potrivit art. 7 alin.2 „realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectuează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări” .

În alin. 3 al art. 12 din lege se prevede că „în anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege”.

Conform art. 30 alin 5 „În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009”.

Dispoziţiile art. 12 nu se raportează la încadrarea efectivă a personalului bugetar, care se realizează în funcţie de nivel studii, competenţe, importanţă şi complexitate a muncii etc. ( conform art. 6 ), ci doar la cuantumul – în plată – al salariului.

Legea prevede astfel compunerea salariului în funcţie de noua încadrare, potrivit principiilor enunţate, doar cuantumul efectiv ( în plată) al salariului nu este afectat şi se poate compensa până la nivelul salariului avut în decembrie 2009 în conformitate cu art. 30 alin. 5 din lege şi art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, astfel încât nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări(art. 7 alin 2).

Potrivit art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar în cazul în care drepturile salariale determinate în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009 se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă se include în salariul de bază, solda/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare, după caz, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc în funcţie de acestea.

Reclamanţii, însă nu au înţeles să solicite aceste sume compensatorii cu caracter tranzitoriu, ci doar calcularea salariilor cu luarea in considerare a valorii coeficientului de ierarhizare 400, 00, prevăzut de Legea nr. 221/2008, care – aşa cum am subliniat anterior – este inferior celui prevăzut de Legea nr. 330/2009 de 705 lei, conform art.12 alin.2 .

Dată fiind soluţia în capătul principal de cerere, instanţa va respinge şi cererea reclamanţilor privind înscrierea menţiunilor cuvenite în carnetul de muncă.

Pentru toate considerentele mai sus expuse, instanţa va respinge acţiunea precizată.

1