Asigurări sociale Pensii


R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

Sentinta civila Nr. 1926

Sedinta publica de la 16 Decembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE PETRUS CIPRIAN DIACONARU

Asistent judiciar OLIVIA CRETU

Asistent judiciar LORIN STEFAN PASCARU

Grefier LAVINIA-CERASELA LICA

Pe rol judecarea cauzei Asigurari sociale privind pe reclamant FM, domiciliat în, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeteana de Pensii Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, , având ca obiect contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta av. Leustean Carmen Gabriela pentru reclamant, lipsa fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza urmatoarele: dosarul se afla la al 2 termen de judecata, procedura de citare cu partile este completa si reclamantul nu a formulat raspuns fata de întâmpinarea depusa de pârâta la termenul anterior.

S-au analizat actele si lucrarile dosarului, dupa care;

Av. Leustean Carmen Gabriela, pentru reclamant, depune la dosarul prezentei cauze raspuns fata de întâmpinarea pârâtei împreuna cu un set de înscrisuri si practica judiciara constând în sentinta civila nr. 187/12.02.2009 pronuntata de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 3803/89/2008.

Fiind interpelat de catre instanta, aparatorul reclamantului arata ca nu mai are alte cereri de formulat si nici alte probe de administrat în prezenta cauza, motiv pentru care instanta constata cauza în stare de judecata, dupa acre da cuvântul partii prezente cu privire la fondul cauzei.

Av. Leustean Carmen Gabriela, pentru reclamant, având cuvântul pe fondul cauzei, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, respectiv obligarea pârâtei sa recalculeze drepturile de ale reclamantului cu luarea în calcul a adeverintei nr.65 din 10.03.2010, eliberata de SC ISPA ARHIVE SRL Husi.

Fara cheltuieli de judecata.

S-au declarat dezbaterile închise, dupa care s-a lasat dosarul în pronuntare, urmând a se trece ulterior la deliberare, conform art.256 Cpc, pentru când s-a dat sentinta civila de fata;

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei de fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalul Vaslui sub nr. 2510/89/20010la data de 09.08.2010, contestatorul FM, in contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii Vaslui, a formulat contestatie împotriva deciziei nr. 1160 din 29.07.2010 emisa de intimata, solicitând obligarea intimatei la recalcularea drepturilor de .

In motivare contestatorul a aratat faptul ca, la data de 15.04.2010 a depus la Casa Judeteana de Pensii Vaslui înscrisurile care mi-au fost solicitate, care atesta atât stagiul sau de cotizare ( deoarece a depus adeverinte cu privire la vechimea in care se afla la dosarul de la sediul intimatei) cât si dovezi medicale cu privire la starea de invaliditate in care se afla, respectiv acte medicale iar dupa verificarea acestora, i s-a transmis ca începând cu luna iunie voi primi pensie de invaliditate

Contestatorul sustine ca, un salariat al intimatei i-a comunicat sotiei sale ca va primi pensia acasa iar peste o luna, la sfârsitul lunii iulie , când fiica sa s-a deplasat la sediul intimatei sa ceara relatii, a primit aceasta decizie prin care i se comunica faptul ca nu poate beneficia de pensia de invaliditate, cu motivarea ca nu a fost valorificata la calculul acestei pensii adeverinta nr. 65/ 10.03.2010 emisa de catre S.C. ISPA SRL Husi .

Precizeaza contestatorul faptul ca, ca aceasta decizie este nelegala si neîntemeiata , astfel ca se impune obligarea intimatei sa emita o noua decizie in care sa se valorifice adeverinta eliberata de SC ISPA SRL HUSI, in calitate de detinator al arhivei SC AGROIND LAZA SA judetul Vaslui, unde a realizat un stagiu de cotizare pentru perioada 1987 – 1993, conform adeverintei eliberate si depusa la intimata, care nu are abilitatea legala de a cenzura mentiunile cuprinse in adeverinta eliberata, cu respectarea dispozitiilor legale .

În drept au fost invocate dispozitiile din Legea nr. 19/2000 .

În dovedirea actiunii, contestatorul a atasat cererii de chemare în judecata, în copii, Decizia nr. 1160 din 15.04.2010 emisa de Casa Judeteana de Pensii Vaslui, adeverinta nr. 65/10.03.2010 eliberata de SC ISPA ARHIVESRL Husi , buletinul de identitate ( filele 4 – 10).

Intimata, legal citata, a formulat întâmpinare prin care a solicitat

respingerea contestatiei determinat de faptul ca, FM a depus la data de 15.04.2010 o cerere de înscriere la pensia de invaliditate, cerere respinsa prin Decizia nr. 1160 din 15.04.2010 determinat de faptul ca nu sunt îndeplinite conditiile art. 57 alin 1 si 2 din Legea nr. 19/2000, respective pentrcu ca solicitantul nu a realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare în raport cu vârsta .

Sustine intimata ca, potrivit art. 57 alin 2 din Legea nr. 19/2000, angajatii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unor boli obisnuite sau unor accidente care nu au legatura cu munca, beneficiaza de pensie de invaliditate, daca, pâna la data ivirii invaliditatii, au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesarastfel ca, în cazul contestatorului – fata de data ivirii invaliditatii ( la vârsta de 62 ani si o luna) acesta trebuia sa realizeze un stagiu de cotizare de cel putin 12 ani si 6 luni .

Învedereaza intimata ca, la calcularea drepturilor de pensie ale contestatorului, nu a fost luata în considerare adeverinta nr. 65/10.03.2010 eliberata de SC ISPA ARHIVESRL Husi, întrucât predarea documentelor cu valoare practica ce au apartinut creatorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiintat, catre directiile judetene ale Arhivelor Nationale, nu s-a efectuat potrivit OUG nr. 39/2006, acest serviciu fiind preluat de diferite societati comerciale ce au ca obiect activitate de arhivistica, astfel încât, casele teritoriale de pensii s-au aflat în imposibilitatea valorificarii adeverintele eliberate, referitoare la stagiile de cotizare, încadrare in grupe de munca, sporuri.

Arata intimata ca, potrivit adresei nr. 2007/13.08.2008 a Directiei Juridice si Reglementari Comunitare pentru recunoasterea de catre casele teritoriale de pensii a adeverintelor eliberate de catre societatile ce au ca obiect activitatea de arhivistica, în vederea deblocarii situatiei create în rândul persoanelor care solicita aceste adeverinte în scopul recunoasterii unor drepturi privind stagiile de cotizare, singura posibilitate este ca aceste adeverinte sa fie certificate, pentru conformitate, de catre Arhivele Nationale, prin directiile judetene, certificarea” urmând a ti însotita de copii de pe actele care au stat la baza eliberarii acestora, astfel încât, contestatorul ar fi trebui sa depuna adeverinta nr. 65/10.03.2010, certificata de Arhivele Nationale .

Intimata a atasat întâmpinarii, în copii, decizia nr. 1160 din 15.04.2010, buletin de calcul, decizia nr. 82367/10.01.2010, buletin de calcul, tabel cu datele privind activitatea în munca a contestatorului, adeverinta nr. 65/10.03.2010, adresa nr. 2007/13.08.2008 emisa de catre Casa Nationala de Pensii – Directiei Juridice si Reglementari Comunitare, adresa nr. 2314/05.09.2008 emisa de catre Casa Nationala de Pensii – Directia de îndrumare metodologica, adresa nr. 2597/23.10.2008 emisa de catre Casa Nationala de Pensii – Directia Legislatie si ( filele 18 – 28) .

La solicitarea contestatorului, instanta a încuviintat administrarea probei cu înscrisuri, acesta depunând la dosar, la termenul din 16.12.2010, în copii chitanta nr. 0036500/09.12.2010 emisa de catre intimata, contractul de sociala nr. 46/09.12.2010, dispozitia de încasare nr. 47/09.12.2010 si fisa de calcul anexa, si practica judiciara constând în sentinta civila nr. 187/12.02.2009 pronuntata de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 3803/89/2008

Cum înscrisurile depuse de catre contestator emana de la intimata, instanta a retinut ca nu este necesar ca acestea sa-i fie comunicate, deoarece, pe de o parte, emitându-le, evident are cunostinta de acestea iar pe de alta parte, nu sunt înscrisuri determinante în solutionarea cauzei . .

Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Contestatorul FM a depus la sediul intimatei, la data de 15.04.2010 o cerere de înscriere la pensia de invaliditate, cerere respinsa prin Decizia nr. 1160 din 15.04.2010 determinat de faptul ca nu sunt îndeplinite conditiile art. 57 alin 1 si 2 din Legea nr. 19/2000, respectiv pentru ca acesta nu a realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare în raport cu vârsta sa .

În motivarea decizie, intimata a aratat ca nu a valorificat adeverinta nr. 65/10.03.2010 eliberata de SC ISPA ARHIVESRL Husi din arhiva SC AGROIND LAZA, întrucât nu este vizata de Arhivele Nationale .

Dispozitii legale incidente :

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale republicata, modificata si completata : art. 77 alin 1 „ (1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determina prin împartirea numarului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare, prevazut în anexa nr. 3.” Art. 78 alin 1 : „ (1) Punctajul anual al asiguratului se determina prin împartirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numarului de puncte realizat în fiecare luna. Numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.” ; art. 161 alin 2 si 3 lit. b, c: „(2) În conditiile în care, pentru o anumita perioada care constituie stagiu de cotizare, în carnetul de munca nu sunt înregistrate drepturile salariale, asiguratul poate prezenta acte doveditoare ale acestora. În caz contrar, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul minim pe tara, în vigoare în perioada respectiva. 3) Fac exceptie de la aplicarea prevederilor alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963 pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeaza: b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care în carnetul de munca nu sunt înregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite; c) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, în situatia în care prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare rezulta, pentru fiecare luna de stagiu de cotizare, un numar de puncte mai mic decât cel prevazut la lit. b).” Art. 164 alin 2 : „ (2) La determinarea punctajelor anuale, pe lânga salariile prevazute la alin. (1) se au în vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate în carnetul de munca.”. art. 165 lit.a – f: „ (1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade, astfel: a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 1 ianuarie 1973; b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 – 1 ianuarie 1978; c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986; d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986 – 1 noiembrie 1990; e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 1 aprilie 1991; f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991 – 1 aprilie 1992;” .

Legea nr. 16/1996, privind Arhivele Nationale, modificata si completata : art. 18 alin 1 – 3: „ In cazul desfiintarii, in conditiile legii, a unui creator de documente, persoana juridica, fara ca activitatea acestuia sa fie continuata de altul, documentele cu valoare istorica, in sensul prevederilor art. 2, cat si cele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurari sociale ale cetatenilor, vor fi preluate de Arhivele Nationale sau de directiile judetene ale Arhivelor Nationale. Documentele cu valoare practica prevazute la alin. 1 se preiau dupa infiintarea in cadrul Arhivelor Nationale si al directiilor judetene ale Arhivelor Nationale a unor structuri specializate, cu asigurarea, in conditiile legii, a resurselor umane si logistico-financiare necesare. Documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile cetatenilor referitoare la stagiile de cotizare in sistemul public de pensii, aflate la casele teritoriale de pensii, se preiau, in conditiile alin. 2, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-preluare, intocmite potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 2 si 3.” .

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, prin prisma dispozitiilor legale incidente în cauza, instanta retine faptul ca prezenta contestatie este întemeiata.

Potrivit adeverintei nr. 65/10.03.2010 eliberata SC ISPA ARHIVE SRL Husi, în timpul desfasurarii activitatilor desfasurate în cadrul raporturilor de munca, contestatorul a beneficiat de o serie de venituri, dupa cum sunt evidentiate pe larg, adresa fiind emisa de societate în calitate de detinator al creatorului de documente SC AGROIND LAZA SA.

În adeverinta nr. 65/10.03.2010 eliberata SC ISPA ARHIVE SRL Husi, document pe care intimata a refuzat sa-l valorifice, se mai atesta ca, FM pensia suplimentara a fost calculata si retinuta, conform situatiei detaliate în fila 2 din aceasta adeverinta .Aceasta adeverinta nu a fost primita de catre intimata întrucât, din punctul acesteia de vedere exprimat printr-o nota administrativa a Casei Nationala de Pensii (adresei nr. 2007/13.08.2008 emisa de catre Directia Juridica si Reglementari Comunitare din cadrul CNPAS Bucuresti – filele 24 – 25), doar în situatia în care Arhivele Nationale atesta valabilitatea acestui document, care este însotit si de actele în baza carora a fost emis documentul, acest act ar putea fi valorificat fara a fi indicat temeiul legal care sa sustina acest punct de vedere.

Instanta retine ca atitudinea intimatei este nu este conforma legii si obligatiilor impusa de aceasta, deoarece, pe de o parte, cerintele impuse administrativ Caselor judetene de pensii pentru luarea în considerare a actelor emise de detinatorii fondului arhivistic al societatilor dizolvate nu se regasesc în legislatie, iar pe de alta parte, atributiile Arhivelor Nationale sunt reglementate de articolul 5 din Legea Arhivelor nationale iar printre aceste atributii nu se regaseste “certificarea pentru conformitate” a unor adeverinte eliberate de catre detinatorii de arhiva.

Nici a doua cerinta, respectiv aceea ca adeverintele sa fie însotite de copii dupa actele în baza carora au fost eliberate nu are temei legal iar impunerea unei asemenea conditii ar duce la crearea unei arhive paralele cu cea detinatorilor de arhiva.

Pe de alta parte, acceptarea unei asemenea conditii abuzive ar duce la un tratament discriminatoriu al contribuitorilor la fondul de asigurari sociale pentru obtinerea drepturilor de pensie, dupa criteriul categoriei detinatorului de arhiva, în lipsa unei reglementari legale exprese, ceea ce nu poate fi admis.

Nu în ultimul rând, instanta retine ca atitudinea intimatei este nejustificata, în conditiile în care, Legea nr. 19/2000, cere ca proba drepturilor sa se faca prin “acte doveditoare”, fara a impune conditii legate de emitentul acestuia iar prevederile art. 16 si 21 din Legea nr. 16/1996, dispun ca detinatorii de arhiva, creatorii de documente sau persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligati sa elibereze “copii, certificate si extrase” privind drepturile individuale ale cetatenilor .

În alta ordine de idei, se pune si problema persoanei îndrituite a emite acte care sa ateste date relevante pentru calcularea drepturilor de asigurari sociale ale fostilor angajati ai societatilor comerciale dizolvate a caror arhiva se afla în posesia unor societati comerciale cu activitate arhivistica. Articolul 19 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 19/200 anexa la HG nr. 1550/2005 foloseste sintagma „acte doveditoare, întocmite conform prevederilor legale în vigoare”.

Pâna în anul 2006 când art. 18 din Legea nr. 19/1996 a fost modificata prin OUG nr. 39/2006, respectivele documente trebuiau arhivate de catre Casele de pensii, însa, structurile specializate si spatiile de depozitare necesare, prevazute de actul normativ nu au fost realizate pâna în prezent, asa încât nu se poate imputa contestatorului nepreluarea acestor documente de catre Arhivele Nationale sau de catre intimata .

În cocnluzie, cerintele impuse administrativ Caselor judetene de pensii pentru luarea în considerare a actelor emise de detinatorii fondului arhivistic al societatilor dizolvate, cerinte care nu se regasesc în legislatie, nu pot fi opuse ca aparari pentru nevalorificarea acestui inscris atat timp cat actul este perfect valabil si neatacat c atât mai mult cu cât, detinatorii arhivelor sunt direct raspunzatori de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, documentelor si informatiilor înscrise în adeverintele pe are le întocmesc si le elibereaza si în conditiile în care, în calitate de detinatoare a arhivei societatii mentionate anterior SC ISPA ARHIVE SRL Husi, se substituie în obligatia fostului angajator de a elibera toate documentele care atesta calitatea de salariat a contestatorului, respectiv drepturile salariale obtinute de aceasta (conform art. 40 lit. h din C o d u l m u n c i i si art. 160 alin. 7 din Legea 19/2000).

În aceste conditii, instanta retine ca se impune admiterea actiunii, urmând sa retina si deciziile de speta în aceasta materie, respectiv decizia nr. 1134 din 15 februarie 2010 a Curtii de Apel Craiova – Sectia a II-a Civila si pentru Conflicte De Munca Si Asigurari Sociale, decizia nr. 2502/R/din 16 noiembrie 2009 a Curtii de Apel Cluj – Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie si decizia nr. 1061 din 30 octombrie 2009 a Curtii de Apel Iasi – Sectia Litigii De Munca Si Asigurari Sociale .

Pentru toate aceste considerente, urmeaza ca instanta sa admita contestatia formulata de catre contestatorul FM si sa oblige intimata sa recalculeze drepturile de pensie ale acestuia cu luarea în calcul a adeverintei nr.65 din 10.03.2010, eliberata de SC ISPA ARHIVE SRL Husi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite contestatia formulata de FM, domiciliat în, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeteana de Pensii Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Andrei Muresanu nr.22, judetul Vaslui.

Obliga pârâta sa recalculeze drepturile de pensie ale reclamantului cu luarea în calcul a adeverintei nr.65 din 10.03.2010, eliberata de SC ISPA ARHIVE SRL Husi.

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 16.12.2010.