AUDITORI DE JUSTITIE.PLATA BURSA Contracte de muncă


Auditorii de justitie beneficiaza de bursa aferenta si pentru perioada cuprinsa între data absolvirii studiilor si data numirii în functia de judecator stagiar.

Prin sentinta civila nr. 125/12.01.2012, pronuntata de Tribunalul Gorj, s-a admis cererea formulata de reclamanta CI în contradictoriu cu pârâtii C.S.M si INM,obligat pârâtii I la plata catre reclamanta a drepturilor banesti reprezentând bursa prevazuta de lege pentru auditorii de justitie pentru perioada 01,07.2007 si pâna la numirea în functia de judecator stagiar a reclamantei, suma la care se vor calcula retinerile pentru obtinerea indemnizatiei nete si se vor efectua viramentele prevazute de lege.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca reclamanta C. I. are calitatea de magistrat prin Hotarârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 514 din data de 05 iulie 2007, în urma promovarii examenului de absolvire a INM, a fost numita in functia de judecator stagiar, respectiv judecator stagiar in cadrul Judecatorie Novaci, începând cu data de 15.08.2007, actualmente reclamanta îsi desfasoara activitatea în cadrul Judecatoriei Tg.-Jiu.

Reclamanta a solicitat obligarea pârâtilor la recunoasterea dreptului de a beneficia de bursa prevazuta de lege pentru auditorii de justitie în perioada cuprinsa între absolvirea Institutului National al Magistraturii (30.06.2007) si data numirii în functia de magistrat stagiar si obligarea pârâtilor la plata drepturilor banesti reprezentând bursa prevazuta de lege pentru auditorii de justitie în perioada cuprinsa între absolvirea Institutului National al Magistraturii ( 30.06.2007 ) si data numirii în functia de judecator a sumei reprezentând actualizarea pana la data platii efective.

Potrivit dispozitiilor art, 17 din Legea nr. 303/2004 republicata “auditorii de justitie beneficiaza de o bursa având caracterul unei indemnizatii lunare corespunzatoare functiei de judecator stagiar si procuror stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori “

Conform art. 17 alin. 2 din Legea nr. 303/2004″ (2) Bursa auditorilor de justitie prevazuta la alin. (1) are natura si regimul juridic al unui drept salariul si se stabileste pe baza indemnizatiei brute prevazute de lege pentru judecatorii si procurorii stagiari, la care se vor calcula retinerile pentru obtinerea indemnizatiei nete, urmând a se vira obligatia angajatorului si a asiguratilor la asigurarile sociale de stat, precum si obligatia angajatorului si a asiguratilor privind contributia la asigurarile sociale de sanatate. Auditorii de justitie beneficiaza de indemnizatie si în perioada vacantelor.

Indemnizatiile auditorilor de justitie se platesc din fondul prevazut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Auditorii de justitie beneficiaza de drepturile prevazute de art. 79 alin,(4) si (5), care se aplica în mod corespunzator.

Perioada în care o persoana a avut calitatea de auditor de justitie, daca a promovat examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, constituie vechime în functia de judecator sau procuror.”

1

Prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 21/2008 s-a constatat ca, în temeiul art 17 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, auditorii de justitie îsi pastreaza aceasta calitate pâna la data numirii în functia de procuror stagiar.

Prin urmare, absolventilor Institutului Superior al Magistraturii li s-a recunoscut calitatea de auditor de justitie si în perioada de la data absolvirii si pâna la data numirii în functia de Judecator sau procuror stagiar.

Or, câta vreme potrivit Hotarârii Consiliului Superior al Magistraturii auditorii de Justitie îsi pastreaza aceasta calitate pâna la data numirii în functia de judecator sau procuror stasiar, iar potrivit prevederilor legale perioada în care o persoana a avut calitatea de auditor de justitie, daca a promovat examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, constituie vechime în functia de judecator sau procuror, “rezulta fara îndoiala ca în egala masura, întreaga perioada în care o persoana (cate a promovat examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii) a avut calitatea de auditor de justitie constituie vechime în functia de judecator sau procuror.

In acest context nu se poate sustine ca reclamantii beneficiaza pe perioada dintre data absolvirii cursurilor si pâna la data numirii în functia de procuror stagiar de vechime în functia de procuror dar fara a beneficia de vechime efectiva în functia de procuror, care presupune si vechime în prin aceea ca perioada în discutie constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurarilor sociale de stat

Tot astfel, daca reclamanta pastreaza calitatea de auditor de justitie nu exista justificare, in lipsa unei prevederi legale exprese, pentru a se considera ca aceasta beneficiaza de mai putine drepturi decât cele pe care legea le prevede în favoarea acestei categorii, în functie de împrejurarea ca mai urmeaza sau nu cursurile câta vreme dupa data absolvirii si pâna la data numirii în functie pastreaza calitatea de auditor de justitie si se afla la dispozitia Consiliului Superior al Magistraturii pentru a fi numita oricând în functie, iar întârzierea numirii si începerii activitatii efective nu le este imputabila absolventilor, momentul începerii activitatii nedepinzând de vointa acesteia.

împotriva acestei sentinte a formulat recurs pârâtul INM,sustinând în esenta ca în lege nu este prevazuta acordarea bursei de auditor de justitie pentru perioada cuprinsa între data absolvirii cursurilor INM si data numirii în functie.

S-a mai aratat ca în acelasi sens s-a pronuntat si Plenul Consiliului al Magistraturii, prin Hotarârea nr.21/17.01.2008 a constatat ca auditorii de justitie îsi pastreaza aceasta calitate pâna la momentul numirii în functia de judecator sau procuror stagiar, ulterior, în sedinta din 08.05.2008 a apreciat ca nu exista temei legal pentru ca auditorii sa poata beneficia de bursa în perioada cuprinsa între data absolvirii cursurilor si data numirii în functie.

Curtea a apreciat recursul ca nefondat pentru urmatoarele considerente: Potrivit art. 16 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, cursantii Institutului National al Magistraturii au calitatea de auditori de justitie, iar durata cursurilor de formare profesionala a auditorilor de justitie este de 2 ani.

In conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. 1 din acelasi act normativ, auditorii de justitie beneficiaza de o bursa având caracterul unei indemnizatii lunare, corespunzatoare functiei de judecator si procuror stagiar, în raport de vechimea pe care o au ca auditori.

2

Alin. 2 prevede ca, bursa auditorilor de justitie prevazuta de alin. 1, are natura si regimul juridic al unui drept salarial si se stabileste pe baza unei indemnizatii brute prevazute de lege pentru judecator sau procuror stagiar, la care se vor calcula retinerile pentru obtinerea indemnizatiei nete, urmând a se vira obligatia angajatorului si a asiguratilor la asigurarile sociale de stat, precum si obligatia angajatorului si asiguratilor privind contributia la asigurarile sociale de sanatate.

Auditorii de justitie beneficiaza de indemnizatie si în perioada vacantelor.

Având în vedere faptul ca din dispozitiile legale mentionate mai sus rezulta ca durata cursurilor de formare profesionala a auditorilor de justitie este de 2 ani, pârâtii aveau obligatia sa achite reclamantei indemnizatia de auditor de justitie pe o perioada de 2 ani.