Calcul drepturi salarial Salarizare


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 902/CM

Şedinţa publică de la 21 Iunie 2010

Completul compus din:

Pe rol judecarea cauzei litigii de muncă privind pe SIPAM în numele şi

pentru reclamanta-membră de sindicat B. L. în contradictoriu cu pârâţii G.P.P,

CENTRUL BUGETAR CAMINE C. , ORASUL C. – PRIN PRIMAR,

având ca obiect calcul drepturi salariale

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa din data de

17.06.2010 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face

parte integrantă din prezenta sentinţă, când având nevoie de timp pentru deliberare,

instanţa a amânat pronunţarea asupra cauzei la data de 21.06.2010, când deliberând

a pronunţat următoarea soluţie.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestui tribunal la data de 19.02.2010,

reclamanta B. L., reprezentată prin S.I.P.A.M., a chemat în judecată pe pârâţii

G.P.P, CENTRUL BUGETAR CAMINE C. şi ORASUL C. – PRIN PRIMAR,

solicitând obligarea pârâtei G.P.P. la calcularea corectă şi plata sumelor

reprezentând prima de vacanţă pe o perioadă de trei ani anterioară introducerii

acţiunii şi până la data pronunţării sentinţei, actualizate cu indicele de inflaţie la data

plăţii efective, şi efectuarea menţiunilor corespunzătoare în carnetul de muncă,

precum şi obligarea Centrului Bugetar Cămine C. să asigure fondurile necesare plăţii

acestor drepturi, indiferent de sursa de finanţare, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamantul arata că salarizarea

personalului din învăţământ este reglementată în principal de prevederile Legii

nr.128/1997, care se completează cu prevederile contractelor colective de muncă

unice la nivel de ramură învăţământ, din care rezultă că personalul din învăţământ

beneficiază de o primă de vacanţă, iar potrivit art.50 alin.12 din Legea nr.128/1997,

personalul didactic beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de lege şi de contractul

colectiv de muncă.

De asemenea, art.30 din Legea nr.130/1996 prevede că executarea

contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi, neîndeplinirea

obligaţiilor asumate prin acest contract atrăgând răspunderea părţilor care se fac

vinovate de aceasta, iar art.11 din acelaşi act normativ stipulează că, clauzele

contractelor colective de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii încadraţi în toate

unităţile din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul.

În raport de această situaţie, se apreciază că pârâţii se fac vinovaţi de

nerespectarea contractelor colective de muncă menţionate, reclamanţii fiind privaţi

de un drept cuvenit în mod legal.

În susţinerea cererii de chemare în judecată reclamanţii au anexat un set de

înscrisuri (filele 6-20).

La data de 13.04.2010 pârâtul Municipiul C. a înaintat la dosarul cauzei

întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive,

întrucât nu este parte în contractele colective de muncă pe care reclamanţii îşi

întemeiază pretenţiile.

Pe fondul cauzei, acest pârât a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată,

întrucât prin contractele colective de muncă nu se pot negocia clauze referitoare la

drepturile a căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale.

Ceilalţi pârâţi nu au formulat întâmpinare în cauză.

Prin încheierea din data de 17.06.2010, instanţa a respins excepţia lipsei

calităţii procesuale pasive a Municipiului C. invocată prin întâmpinare.

Sub aspectul probatoriului, în cauză a fost încuviinţată şi administrată proba

cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Reclamanta B. L,, membră de sindicat, este angajata G.P.P:, desfăşurându-şi

activitatea în calitate de educatoare.

Potrivit art.50 alin.12 din Legea nr.128/1997 „Personalul didactic beneficiază

de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de contractul colectiv de

muncă.”

Contractul Colectiv de Unic la Nivel de Ramura de Învăţământ a

prevăzut încă de la începutul apariţiei sale dreptul personalului didactic la prima de

vacanta, ce trebuia acordata in plus fata de indemnizaţia de concediu.

Astfel, potrivit art. 37 lit. g din contractul colectiv de munca amintit, părţile

contractante convin ca personalul din învăţământ sa beneficieze de o prima de

vacanta, care se acorda odată cu indemnizaţia de concediu.

Potrivit art. 241 alin 1 lit.c din codul muncii, clauzele contractelor colective

de munca produc efecte pentru toţi salariaţii încadraţi la toţi angajatorii din ramura

de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel.

Potrivit dispoziţiilor art.236 alin.4 C.muncii „Contractele colective de muncă,

încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor”, iar potrivit art.

243 alin.1 „Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru

părţi”.

Potrivit dispoziţiilor art.40 alin.2 lit.c din C.muncii, angajatorul are obligaţia

„să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de

muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă”.

Este adevărat că dispoziţiile art.12 din Legea nr.130/1996 prevăd faptul că

salariaţii instituţiilor bugetare care încheie contracte colective de muncă nu pot

negocia clauze referitoare la drepturi a căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin

dispoziţii legale, însă atâta vreme cât prin dispoziţiile art. 37 lit. g Contractul

Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura de Învăţământ părţile au prevăzut

acordarea primei de vacanţă, clauza respectivă îşi produce efectele juridice, câtă

vreme nu a fost anulată.

In cauza nu a intervenit nicio clauza de suspendare a acestui drept al

personalului didactic la prima de vacanta.

In consecinţă va fi admisă în parte acţiunea şi vor fi obligaţi pârâţii G.P.P. şi

Centrul Bugetar Cămine C . să calculeze şi să plătească reclamantei prima de

vacanţă corespunzătoare perioadei 19.02.2007-31.12.2009, în funcţie de perioada

efectiv lucrată de reclamantă.

Potrivit art. 161 alin.4 din Codul muncii, urmează ca aceste drepturi să fie

actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Având în vedere prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale,

modificată şi completată prin Legea nr.286/2006 coroborate cu prevederile OG

nr.17/2006, precum şi dispoziţiile art. 13 din OUG nr. 32/2001 pentru

reglementarea unor probleme financiare, în raport de care începând cu anul 2001

finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetele

locale ale unităţilor administrativ teritoriale pe a căror rază acestea îşi desfăşoară

activitatea, urmează a obliga pe pârâtul Municipiul C. să vireze pârâţilor G.P.P. şi

Centrul Bugetar Cămine C. fondurile necesare achitării drepturilor salariale

solicitate.

Întrucât menţiunile privind prima de vacanţă nu se evidenţiază în carnetul de

muncă, urmează a respinge solicitarea reclamantei în acest sens.

În temeiul disp.art.274 şi 276 C.pr.civilă, instanţa va obliga pe pârâţii G.P.P.

şi Centrul Bugetar Cămine C. să plătească Sindicatului cheltuieli de judecată în

cuantum de 50 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de SIPAM în numele şi pentru

reclamanta-membră de sindicat B.L. , în contradictoriu cu pârâţii G.P.P, ş,

CENTRUL BUGETAR CAMINE C , , ORASUL C. – PRIN PRIMAR, cu

Obligă pe pârâţii G.P.P. şi Centrul Bugetar Cămine C. să calculeze şi să

plătească reclamantei prima de vacanţă corespunzătoare perioadei 19.02.2007-

31.12.2009, în funcţie de perioada efectiv lucrată de reclamantă, drepturi ce vor fi

Obligă pe pârâtul Municipiul C. să vireze pârâţilor de mai sus fondurile

necesare achitării acestor drepturi.

Obligă pe pârâţii G.P.P. şi Centrul Bugetar Cămine C. să plătească

Sindicatului cheltuieli de judecată în cuantum de 50 lei.

Definitivă şi executorie.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 21 iunie 2010, la Tribunalul Argeş, Secţia

Civilă – complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale

Preşedinte,

Judecător,

Asistent judiciar,

Asistent judiciar,

Grefier,

1