Carte funciară. Cererea de anulare număr cadastral. Condiţii de admisibilitate. Carte Funciară


cererea de anulare numar cadastral. conditii de admisibilitate.

(decizia civila nr. 1114/21.10.2010, pronuntata de Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr. 11528/225/2009).

La data la care aceasta operatiune a avut loc nu existau motive care sa fi putut împiedica receptionarea documentatiei cadastrale; actele invocate în actiune si reiterate în recurs de recurenta reclamanta, care au modificat situatia juridica a imobilului pentru care s-a întocmit documentatia cadastrala în noiembrie 1999, sunt ulterioare acestei date, respectiv sunt din decembrie 1999 si respectiv februarie 2002. Aplicarea sanctiunii nulitatii unui act trebuie sa aiba ca suport nerespectarea conditiilor de fond si de forma cerute pentru întocmirea acestuia la momentul întocmirii.

Prin cererea adresata instantei la data de 21.10.2009 si înregistrata sub numarul de dosar 11528/225/2009 reclamanta T.E, în contradictoriu cu pârâtii T.D. si OCPI Dr. Tr. Severin a solicitat rectificarea cartii funciare întocmite pentru beneficiarul T.D, pentru bunul imobil situat în comuna Breznita Ocol, sat Jidostita, judetul Mehedinti, în anul 1999 de catre OJCJ Mehedinti.

În motivarea actiunii reclamantii au învederat faptul ca la data de 21.11.1999, pârâtul a demarat operatiunile de înscriere în C.f a imobilului ce-l detine în proprietate, cu mentiunea ca a solicitat acest lucru si asupra imobilului ce-l detine reclamanta în proprietate, fiind lipsita de un atribut esential al proprietatii. S-a aratat ca actul care a stat la baza înscrierii în cf a imobilului pârâtului a fost contractul de vânzare cumparare nr. 3645 din 01.12.1977, act asupra caruia s-a constatat nulitatea absoluta prin sentinta civila nr. 11051/07.12.1999 a Judecatoriei Drobeta Turnu Severin, iar ulterior, prin sentinta nr.1999/02.05.2006 constatându-se si nulitatea Ordinului Prefectului nr. 190/F/29.11.1999, eliberat în baza aceluiasi contract anulat.

Prin sentinta nr. 961/22.02.2001, reclamantei i s-a atribuit lotul 1, compus din teren în suprafata de 500 mp, situat în intravilanul comunei Breznita Ocol, pe care se afla o casa cu trei camere, sala si fântâna si pe care nu a reusit sa îl intabuleze, întrucât OCPI motiveaza ca exista deja un proprietar.

La data de 14.12.2009, pârâta OCPI a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive; pe fond a solicitat respingerea actiunii ca lipsita de obiect, întrucât pârâtul are întocmita pe teren doar o documentatie cadastrala înregistrata sub nr. 2860/24.11.1999, pentru teren atribuindu-i-se nr. cadastral 4, nefiind deschisa carte funciara pentru terenul în suprafata de 3665 mp din com. Breznita de Ocol, sat Jidostita.

La data de 08.02.2010, reclamanta a depus la dosar precizare de actiune prin care a solicitat anularea numarului cadastral atribuit pârâtului, înregistrat sub nr. 4 la OCPI, întemeiata pe art.3, pct.2, si 1 din Ordinul nr.633/2006.

Pârâtul a fost de acord ca si acest capat de cerere sa se judece împreuna cu actiunea principala, desi a fost depus ulterior primului termen de judecata, conform art.132 c.p.civ.

Judecatoria Drobeta Turnu Severin, prin sentinta supusa apelului, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI Mehedinti. A respins actiunea formulata de reclamanta T.E. împotriva pârâtului T.D. A respins actiunea formulata de reclamanta T.E, împotriva OCPI ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Împotriva sentintei a declarat apel reclamanta T.E. criticând-o pentru nelegalitate si netemeinice sub aspectul nepronuntarii asupra capatului de cerere precizat, privind anularea numarului cadastral atribuit pârâtului T.D., înregistrat la OCPI Mehedinti sub nr. 4.

Prin decizia nr.182 din 28 iunie 2010, pronuntata de Tribunalul Mehedinti, în dosarul nr.11528, s-a respins ca nefondat apelul formulat de reclamanta.

S-a retinut ca nu se poate invoca faptul ca instanta de fond nu s-ar fi pronuntat asupra vreunui capat de cerere, cu atât mai mult cu cât în considerentele sentintei se face vorbire despre netemeinicia cererii de anulare a numarului cadastral.

Pe de alta parte, s-a constatat ca instanta de fond a administrat probele necesare aflarii adevarului, a facut o temeinica analiza a probelor administrate si a pronuntat o sentinta în conformitate cu normele legale în vigoare. Din înscrisurile depuse a reiesit ca pentru terenul în litigiu nu exista deschisa carte funciare acest capat de cerere fiind lipsit de obiect, iar o eventuala anulare a numarului cadastral se poate face doar în conditiile în care amplasamentul imobilului s-ar afla pe teritoriul altei unitati administrative decât aceea unde a fost înscris. În speta înscrierea a fost corect facuta, terenul exista si a apartinut autorului celor doua parti si în conditiile în care o parte din teren îi revine reclamantei are posibilitatea, în conformitate cu art. 19 din Ordinul nr. 634/2006, sa-si întocmeasca propria documentatie cadastrala si sa procedeze pe cale amiabila sau pe cale de judecata la dezmembrarea partii din imobil care-i apartine si la înscrierea acesteia pe numele sau.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta T.E. solicitând modificarea hotarârilor pronuntate în cauza si pe fond admiterea actiunii asa cum a fost precizata.

În motivarea recursului recurenta reclamanta a sustinut ca decizia pronuntata a fost data cu aplicarea gresita a legii întrucât s-a trecut cu prea multa usurinta peste nepronuntarea în dispozitivul sentintei asupra cererii de anulare a numarului cadastral atribuit pârâtului T.D. În dispozitivul hotarârii trebuie sa se regaseasca solutia pentru fiecare capat de cerere. De asemenea, potrivit minutei întâlnirii comisiei de unificare a practicii judiciare în materie civila, dreptul familiei, conflicte de si asigurari sociale din 15 noiembrie 2009 din cadrul CSM cererile pentru anularea lucrarilor de (documentatii cadastrale, acte de dezmembrare, schite topografice) sunt inadmisibile, singura actiune pertinenta fiind tocmai actiunea în rectificare carte funciara. Astfel fiind tribunalul avea posibilitatea fie de a admite apelul si a trimite cauza la fond pentru a se pronunta asupra precizarii de actiune, fie de a rejudeca pe fond litigiul si sa admita actiunea în totalitate.

În cauza a fost formulata întâmpinare de catre OCPI Mehedinti solicitându-se în principal mentinerea hotarârilor sub aspectul lipsei calitatii procesuale pasive a oficiului de cadastru si publicitate imobiliara. Pe fondul litigiului s-au pus concluzii de respingere a recursului cu motivarea ca actiunea a fost solutionata în totalitate de catre instante; ca pentru suprafata de 3665 mp. situata în comuna Breznita de Ocol sat Jidostita nu exista carte funciara; la cererea numitului T.D. în conditiile în care acesta a prezentat o documentatie cadastrala, a fost receptionata aceasta documentatia cadastrala la 24 noiembrie 1999 si s-a atribuit numar cadastral.

Recursul este nefondat.

Observându-se atât sentinta cât si decizia pronuntata în apel se constata ca au fost respectate limitele investirii, respectiv instantele au analizat ambele capete de cerere deduse judecatii. Pentru a concluziona astfel nu era necesar ca în dispozitivul sentintei sa fie enumerate toate cererile formulate de recurenta reclamanta, câta vreme s-a precizat ca se dispune respingerea actiunii promovata împotriva pârâtului T.D. Termenul utilizat, de actiune, a fost si este în masura sa duca la concluzia ca pronuntarea a vizat toate capetele de cerere deduse judecatii iar considerentele sentintei confirma acest lucru.

Cât priveste fondul litigiului, astfel cum au retinut instantele, nu exista deschisa carte funciara la cererea intimatului T.D. pentru suprafata de teren si constructiile pentru care a fost întocmita documentatie cadastrala în noiembrie 1999. În aceste conditii cererea de rectificare carte funciara este lipsita de obiect. Totodata, faptul ca s-a întocmit o documentatie cadastrala care a fost receptionata prin atribuirea unui numar cadastral fara însa ca demersul început în anul 1999 de T.D. sa fie finalizat prin întocmirea unei carti funciare, nu poate duce la anularea operatiunii de atribuire a numarului cadastral. La data la care aceasta operatiune a avut loc nu existau motive care sa fi putut împiedica receptionarea documentatiei cadastrale; actele invocate în actiune si reiterate în recurs de recurenta reclamanta, care au modificat situatia juridica a imobilului pentru care s-a întocmit documentatia cadastrala în noiembrie 1999, sunt ulterioare acestei date, respectiv sunt din decembrie 1999 si respectiv februarie 2002. Aplicarea sanctiunii nulitatii unui act trebuie sa aiba ca suport nerespectarea conditiilor de fond si de forma cerute pentru întocmirea acestuia la momentul întocmirii.

Este de precizat ca în conditiile în care nu exista carte funciara pentru imobilul descris prin documentatia cadastrala receptionata în noiembrie 1999 cele consemnate în aceasta documentatie cadastrala precum si faptul ca s-a atribuit numar cadastral imobilului nu sunt opozabile recurentei reclamante.