Cerere de acordare drepturi de natură salarială. State de plată nesemnate de salariat. Temeinicia cererii Salarizare


În conditiile în care titlul executoriu a fost desfiintat plata facuta în baza unui asemenea titlu nu mai are temei , trimiterea cauzei spre rejudecare neavând vreo relevanta în acest sens.

Prin cererea înregistrata la nr. 5470/87 din 12.12.2011 reclamanta S.C. OMV P. S.A. a chemat în judecata pe pârâtul D.D.M. pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtului la restituirea sumei de 4.933 lei, actualizata la data platii efective în raport cu indicele de inflatie; cu plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, prin sentinta nr. 448/30.01.2008 pronuntata de Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 3218/87/2007 a fost obligata la plata unor compensatii banesti, achitându-i pârâtei suma de 4.933 lei. Prin decizia din data de 09.12.2008 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti a fost desfiintata sentinta pronuntata de instanta de fond, suma achitata pârâtului în executarea titlului executoriu nefiindu-i restituita.

A mai aratat reclamanta ca, urmare a pronuntarii deciziei de catre Curtea de Apel Bucuresti nu exista o obligatie de plata catre pârât, o hotarâre nelegala neputând produce efecte.

În drept, au fost invocate prevederile art. 404 ą din Codul de Procedura Civila.

În dovedirea cererii au fost depuse înscrisuri.

Din proba cu acte administrata în cauza se retine ca:

Prin sentinta civila nr. 448/30.01.2008 pronuntata de Tribunalul Teleorman, S.C. Petrom S.A. a fost obligata sa plateasca reclamantului D.D.M, pârâtului din prezenta cerere, drepturile banesti cuvenite si neachitate cu ocazia sarbatorilor de Pasti si de Craciun, actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.

Prin decizia civila din data de 09.12.2008 Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul declarat de S.C. Petrom S.A. împotriva sentintei civile sus mentionate, pe care a casat-o, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

Potrivit art. 4041 alin. 1 Cod procedura civila „În toate cazurile în care se desfiinteaza titlul executoriu sau însasi executarea silita, cel interesat are dreptul la întoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia”.

Conform art. 4042 alin. 3 Cod procedura civila „Daca nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare în conditiile alin.(1) si (2), cel îndreptatit o va putea cere instantei judecatoresti competente potrivit legii”.

Potrivit art. 1091 din Codul Civil, obligatiile se sting prin plata, prin novatie, prin remitere voluntara, iar art. 1092 alin. 1 din Codul civil, dispune: „Orice plata presupune o datorie; ceea ce s-a platit fara sa fie debit este supus repetitiunii.”. Conform art. 272 alin. 1 Codul muncii, „Salariatul care a încasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie”.

Reclamanta a facut dovada ca a achitat în mod voluntar pârâtului, suma de 4.933 lei, prin statul de plata aflat la fila 32 din dosar.

Cererea de plata a cheltuielilor de judecata urmeaza a fi respinsa ca nefondata în baza art. 1169 din Codul Civil, neexistând niciun mijloc probator care sa faca dovada efectuarii acestora.

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse se va admite în parte cererea reclamatei; va dispune întoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare executarii sentintei civile nr. 448/30.01.2008, pronuntata de Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 3218/87/2007; va obliga pârâtul D.D.M, sa restituie reclamantei SC OMV P.S.A. B, suma de 4.933 lei, suma ce va fi actualizata la data platii efective, cu rata inflatiei; va respinge ca nefondata cererea privind acordarea cheltuielilor de judecata.