Cerere de încuviintare a executarii silite. Executarea silită


Cerere de încuviintare a executarii silite.Suspendarea executarii silite prin vointa legiuitorului.Lipsa de incidenta a principiului neretroactivitatii legii.

Prin OUG nr. 71/2009, astfel cum a fost modificata prin OUG nr. 45/2010 si 113/2010, în privinta obligatiilor de plata a unor sume prevazute prin hotarâri judecatoresti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pâna la data de 31 decembrie 2009, s-a reglementat un termen suspensiv legal în favoarea debitorului si s-a esalonat debitul.

Caracterul anterior al titlului executoriu detinut în raport de momentul intrarii în vigoare a OUG nr. 71/2009, nu are nici o relevanta asupra principiului neretroactivitatii legii consacrat de art. 15 alin.2 din Constitutia României. Dispozitiile OUG nr. 71/2009 nu modifica raporturi juridice nascute anterior, sub aspectul întinderii obligatiilor,ci efectele sale se produc exclusiv pentru viitor în sensul prorogarii termenelor de plata a sumelor stabilite prin hotarâri judecatoresti anterioare.

(Tribunalul Arad,sectia civila,dosar nr. 18182/55/R/2010,decizia civila nr. 18/ 11 ianuarie 2011 )

Prin încheierea civila nr. 4981 din 19.11.2010 pronuntata de Judecatoria Arad în dosar nr. 18182/55/2010, s-a respins cererea de încuviintare a executarii silite formulata de Biroul Judecatoresc Bociort Crina, prin reprezentant executor judecatoresc Bociort Crina, la cererea creditoarei D.C., împotriva debitoarei D.S.V.S.A. Arad.

Pentru a hotarî astfel prima instanta de fond a retinut ca prin sentinta civila nr. 809 pronuntata la data de 04.11.2008 de Tribunalul Arad – Sectia de administrativ si fiscal, litigii de si asigurari sociale, în dosar nr.2279/108/2008, a admis actiunea formulata de reclamanta D.C. împotriva pârâtei D.S.V.S.A. Arad, a fost obligata pârâta sa plateasca sumele reprezentând sporul de conditii deosebit de periculoase de 75% din salariul de baza, pentru anul 2007, actualizate la zi cu indicele de inflatie, pâna la data platii efective, pentru perioada 01.01.2007-31.12.2007si la plata cheltuielilor de judecata, hotarârea fiind irevocabila prin nerecurare,constituind titlu executoriu potrivit art. 289 din Legea nr. 53/2003.

Prima instanta a considerat ca potrivit art.1 alin.1 si 2 din OUG nr.71/2009 modificata legiuitorul a înteles sa suspende executarea unui atare titlu executoriu pâna în anul 2012 si, totodata sa esaloneze executarea obligatiilor de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,plata sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pâna la data de 31 decembrie 2009, urmând a se realiza dupa o procedura de care începe astfel:

a) în anul 2012 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2013 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2014 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu.

În cursul termenelor prevazute la alin.1 orice procedura se suspenda de drept.

Drept urmare, fiind suspendata de drept executarea, a considerat ca, cererea de încuviintare a executarii a fost prematur formulata, fiind respinsa în temeiul art.3731 Cod procedura civila.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs recurenta D.C. , solicitând admiterea recursului, casarea încheierii atacate si pe cale de consecinta, rejudecând cauza în fond, admiterea cererii formulate de judecatoresc Bociort Crina si încuviintarea executorii silite a titlului executoriu.

Recurenta si-a întemeiat recursul pe dispozitiile art. 304 alin. 1 pct. 9 Cod procedura civila aratând ca prima instanta a facut o gresita aplicare a dispozitiilor OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, deoarece sentinta civila nr. 809 care constituie titlul executoriu a fost pronuntata la data de 4 noiembrie 2008, în textul art. 1 alin. 1 al acesteia nefacându-se referire expresa la hotarârile judecatoresti devenite executorii anterior datei intrarii în vigoare a respectivei Ordonante de Urgenta, apreciind ca, potrivit principiului neretroactivitatii legii civile consacrat de art. 1 si art. 15 alin. 2 din Constitutia României, titlul executoriu privind dreptul de creanta asupra sumelor ce rezulta din aceasta nu intra sub incidenta OUG 71 din 18 iunie 2009.

Prin întâmpinare intimata Directia a solicitat respingerea recursului ca netemeinic si nelegal.

În motivare a aratat ca drepturile banesti stabilite prin sentinta civila nr. 809 din 4 noiembrie 2008 pronuntata de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2279/108/2008, intra sub incidentele O.U.G. nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevazute de titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului bugetar, cu completarile si modificarile ulterioare respectiv art. 1 care prevede ca „ plata sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pâna la data de 31 decembrie 2009, se va realiza dupa o procedura de executare care începe astfel a) în anul 2012 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu; b) în anul 2013 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu; c) în anul 2014 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu. În cursul termenelor prevazute la alin. 1 orice procedura de executare silita se suspenda de drept”.

Analizând recursul prin prisma dispozitiilor art. 304 si 3041 Cod. pr. civila, tribunalul a apreciat ca acesta este neîntemeiat pentru urmatoarele considerente.

Motivul invocat de recurenta este acela ca prima instanta a interpretat si aplicat în mod gresit dispozitiile OUG nr.71/2009, invocând principiul neretroactivitatii legii ; sustine recurenta ca acest act normativ se aplica numai titlurilor obtinute si devenite executorii de la data aparitiei ordonantei, conform principiului tempus regit actum, celorlalte titluri anterioare ordonantei aplicându-li-se normele generale în materie.

Sustinerea recurentului nu poate fi primita întrucât, prin OUG nr. 71/2009, astfel cum a fost modificata prin OUG nr. 45/2010 si nr.113/2010, în privinta obligatiilor de plata a unor sume prevazute prin hotarâri judecatoresti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pâna la data de 31 decembrie 2009, s-a reglementat un termen suspensiv legal în favoarea debitorului si s-a esalonat debitul.

Caracterul anterior al titlului executoriu detinut în raport de momentul intrarii în vigoare a OUG nr. 71/2009 nu are nicio relevanta asupra principiului neretroactivitatii legii consacrat de art. 15 alin.2 din Constitutia României. Dispozitiile OUG nr. 71/2009 nu modifica raporturi juridice nascute anterior sub aspectul întinderii obligatiilor,ci efectele sale se produc exclusiv pentru viitor în sensul prorogarii termenelor de plata a sumelor stabilite prin hotarâri judecatoresti anterioare.

Prin urmare titlul executoriu în baza caruia s-a pornit executarea silita nu contine o creanta exigibila, nefiind astfel îndeplinita conditia impusa de art. 379 al.1 Cod procedura civila.

Fata de cele retinute, instanta a apreciat ca temeiul de drept invocat de recurenta, respectiv art. 304 pct.9Cod.pr. civila, nu este incident în cauza, astfel ca recursul a fost respins ca neîntemeiat.