CIVIL.Litigiu de muncă. Învăţământ. Plata ajutorului pentru achiziţionare de cărţi şi programe educaţionale Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţei sub nr.4937/114/2010, reclamantul SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR a chemat în judecată pe pârâţii SCOALA CU CLASELE I-VIII … , PRIMARUL COMUNEI …, CONSILIUL LOCAL … , ŞCOALA CU CLASELE I-VIII … , PRIMARUL COMUNEI …, CONSILIUL LOCAL …, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN, MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI si SPORTULUI solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâţilor unităţi de învăţământ şcolare la plata ajutorului pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii didactice, prevăzut de Legea nr.315/1006, aferent anului 2009, actualizat în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii, către petenţii-membrii de sindicat menţionaţi în tabelele anexate acţiunii; obligarea pârâtului Inspectoratul Şcolar judeţean … să aloce către unităţile de învăţământ pârâte sumele necesare plăţii ajutorului menţionat; obligarea pârâtului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării să aloce Inspectoratului Şcolar judeţean .. sumele necesare plăţii ajutorului pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii didactice.

În motivarea cererii, reclamantul a învederat instanţei că potrivit art. 1 şi 2 din Legea 315/2006, cadrele didactice titulare şi/ sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar beneficiază de un ajutor financiar anual în cuantum de 100 euro, în vederea achiziţionării de cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic.

Reclamantul a mai relatat că potrivit art. 4 din Legea 315/2006 sumele necesare acordării acestui ajutor financiar se asigură de la bugetul de stat prin M.Ed.C., iar în aplicarea acestei legi acest minister a elaborat norme metodologice aprobate prin HG 453/2007.

A mai precizat reclamantul că în cuprinsul acestei hotărâri de guvern se detaliază procedura de alocare a sumelor şi de acordare a ajutorului şi, deşi membrii săi de sindicat au depus cereri pentru acordarea acestui ajutor la unitatea de învăţământ până la data de 01.11.2008, nu au primit sumele ce li se cuveneau, motiv pentru care solicită admiterea acţiunii.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus la dosar tabel cu cadrele didactice membrii de sindicat si adeverinte emise de unitatea de invatamant din care rezulta ca semnatarii tabelului in calitate de cadre didactice, au solicitat plata ajutorului, pana la data de 1.11.2008, si nu au beneficiat de acesta.

În termen legal pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean … a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii.

Pe fondul cauzei, pârâtul a relatat că şi-a îndeplinit toate atribuţiile ce-i revin conform prevederilor legale, iar in urma alocarii a 33% din contravaloarea celor 100 euro pentru fiecare beneficiar al acestui program, conf. Lg. 315/2006, directionand unitatilor de invatamant parate sumele cuvenite. In masura in care MECI va aloca diferenta de plata pana la 100 euro pentru fiecare beneficiar si ISJ va directiona sumele primite catre unitatile de invatamant, astfel încât apreciază acţiunea ca neîntemeiată.

Paratii, Primarul comunei … si Consiliul Local , au depus la dosar intampinare, prin care, in principal, pe cale de exceptie, au inteles sa invoce exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a lor, motivat de faptul ca, atat Primarul cat si Consiliul Local sunt doar platitori ai salariilor cadrelor didactice in funcţie de sursele de venituri alocate capitolului învăţământ, intre parti neexistând raporturi de munca, respectiv angajator- angajat, in cazul de fata angajator fiind ISJ . Fata de aceste considerente paratii, Primarul si Consiliul Local … solicita admiterea exceptiei.

Pe fondul cauzei, paratii, solicita respingerea actiunii deoarece reclamantii ar fi trebuit sa faca dovada faptului ca in anul 2009 au achizitionat carti si programe educationale pe suport electronic necesare imbunatatirii calitatii didactice, insa acestia nu au facut nici un demers in acest sens, motiv penru care, prin acordarea ajutorului nu s-ar mai atinge scopul acestei masuri.

Reclamanta, prin reprezentant, a restrâns obiectul cererii în sensul că a solicitat acordarea ajutorului pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic în procent de 67%, deoarece diferenţa a fost achitată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

În temeiul art. 137 cod pr.civilă instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor invocate.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratilor Primarul si Consiliul Local …., instanta urmeaza sa o respinga si constată în primul rând că primăria nu este parte în dosar, însă, dacă se apreciază că poziţia priveşte pe ordonatorul de credite – Primarul comunei, excepţia este nefondată întrucât cheltuielile efectuate de la bugetul de stat pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar se regularizează cu bugetele locale, după aprobarea bugetului de stat, potrivit OUG 32/2001

Pe fondul acţiunii, tribunalul reţine că potrivit art. 1 şi 2 din Legea nr.315/2006 se recunoaşte cadrelor didactice titulare şi/ sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar un ajutor financiar anual în cuantum de 100 euro, în vederea achiziţionării de cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic şi, potrivit art. 4 din Legea 315/2006, sumele necesare acordării acestui ajutor financiar se asigură de la bugetul de stat prin M.Ed.C., iar în aplicarea acestei legi acest minister a elaborat norme metodologice aprobate prin HG 453/2007.

Potrivit acestei hotărâri de guvern, în art. 5 din Normele metodologice, se prevede în mod detaliat procedura de alocare a sumelor şi de acordare a ajutorului în care sunt angrenate atât unităţile şcolare pârâte, cât şi ISJ şi M.E.C.T., prin Direcţia generală buget finanţe, patrimoniu şi investiţii.

În condiţiile în care pârâţii ISJ şi M.EC.I. au recunoscut dreptul solicitat de reclamant prin demersurile pe care aceste instituţii le-au făcut în vederea acordării acestui ajutor financiar către unităţile şcolare pârâte, şi implicit au efectuat o plată în procent de 33% din suma datorată cadrelor didactice-membrii de sindicat, instanţa apreciază acţiunea formulată ca fiind întemeiată în conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Legea 315/2006 şi art. 161 al.4 Codul Muncii şi, în consecinţă, o va admite aşa cum a fost restrânsă şi va obliga pârâţii unităţi şcolare la plata către petenţii cadre didactice – membri de sindicat a ajutorului pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii didactice aferent anului 2009, în procent de 67%, sume actualizate în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii.

Totodată instanţa va obliga pârâtul ISJ să aloce unităţilor şcolare pârâte sumele necesare plăţii ajutorului prevăzut de Legea 315/2006 şi pârâtul M.Ed.C.I. să aloce ISJ sumele necesare plăţii acestui ajutor.

În temeiul art. 289 Codul muncii prezenta sentinţă este definitivă şi de drept.