Concediere Desfacerea contractului de muncă


Concediere

Prin sentinta nr. 4842/01.04.2011 instanta a respins cererea retinând urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 16717/63/2010 contestator D.P. a solicitat în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII anularea deciziei de concediere nr. 156/2010 , reintegrarea pe postul de inspector de specialitate gr. IA din structura Inspectoratului Teritorial în Constructii Dolj.

În motivarea cererii, contestatorul a aratat ca a ocupat postul mentionat , iar prin decizia contestata s-a dispus încetarea contractului sau individual de cu motivarea ca s-a desfiintat locul de munca ocupat prin reorganizarea Inspectoratului de Stat în Constructii.

A mentionat ca masura a fost luata fara respectarea criteriilor prev de art 79 si 80 CCM la nivel national , deoarece dis part 81 CCM sunt aplicabile în subsidiar , intimatul nu a urmat procedura mentionata de disp legale mentionate si a facut o aplicare arbitrara a disp. art 81 .

A mai aratat ca desi si-a exprimat acordul pentru ocuparea unui post la ITC Mehedinti , i s-a comunicat fara nicio o motivare ca acest post a fost ocupat de catre o alta persoana , fara a se aratat în concret ce criterii au fost avute în vedere .

A depus la dosar în copie decizia contestata .

Intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei , motivat de faptul ca s-a urmat procedura privind concedierea colectiva , decizia contestata fiind consecinta punerii în aplicare a HG nr. 808/20010 prin care s-au redus numarul posturilor la ISC cu 155 .

A depus la dosar în copie urmatoarele acte: notificari , state de functii si de personal din 31.05.2010, 01.11.2010 , proces verbal din 31.08.2010 din 06.09.2010.

La termenul de judecata din 19.01.2011 s-a învederat instantei de catre intimata ca pe perioada mai – noiembrie 2010 nu exista state de functii , altele de decât cele depuse la dosar.

S-a solicitat intimatei sa se depuna la dosar raspunsul contestatorului la notificare , cât si raspunsul intimate la optiunea contestatorului, precum si state de functii anterior si ulterior datei concedierii contestatorului si sa se precizeze în scris motivul pentru care si persoana care a fost numita la ITC Mehedinti sau criteriile de acceptare avute în vedere la IOTC Mehedinti, relatii depus cu adresa nr. 177/2011 si adresa nr. 1390/2011la care s-a anexat înscrisuri.

La termenul din 02.03.2011 s-a acordat la cererea partilor un termen pentru solutionarea amiabila a litigiului.

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta a retinut urmatoarele:

Contestatorul a fost angajatul intimatei , iar prin decizia nr. 156/18.10.2010, contestata în prezenta cauza a încetat contractul sau individual de munca , începând cu data de 19.10.2010 , din motive neimputabile acestuia , prin concediere colectiva , determinata de desfiintarea locului de munca ocupat , prin reorganizarea Inspectoratului de Stat în Constructii., având un preaviz de 20 zile lucratoare , comunicat contestatorului prin Notificarea nr. 3741/2010 .

Ca si criteriu avut în vedere , în decizia contestata s-a mentionat ” persoana care nu are copii în întretinere “, criteriu prev. de art 81 CCM unic la nivel national.

Potrivit art. 74 CM ” (1) Decizia de concediere se comunica salariatului în scris si trebuie sa contina în mod obligatoriu:

a) motivele care determina concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, conform art. 69 alin (2) lit. d);

d) lista tuturor locurilor de munca disponibile în unitate si termenul în care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, în conditiile art. 64.”

În cazul concedierilor colective, legea prevede la art. 74 alin. 1 lit. c Codul Muncii obligatia angajatorului de a cuprinde criteriile de stabilire a ordinii de prioritate. Textul legal nu distinge între criteriile generale de stabilire a ordinii de prioritate si cele aplicabile fiecarui angajat în parte, motiv pentru care nici interpretul nu ar trebui sa o faca.

Dispozitia legala enuntata sanctioneaza însa cu nulitatea absoluta neindicarea criteriilor de selectare a salariului si nu indicarea necorespunzatoare sau enumerarea criteriilor cuprinse în contractul colectiv de munca la nivelul unitatii, în regulamentul intern sau contractul colectiv de munca unic la nivel national.

În speta , se constata ca decizia contestata cuprinde criteriul avut în vedere la concediere de catre intimata si anume “persoana care nu are copii în întretinere “, criteriu necontestat de altfel de catre acesta , decât sub aspectul subsidiaritatii, respectiv ca acesta trebuia aplicat doar dupa aplicarea criteriilor generale, însa nu a sustinut si nici nu a dovedit care criterii generale nu au fost respectate în ceea ce-l priveste , motiv pentru care instanta va analiza contestatia în limitele învestirii sale.

În ceea ce priveste oferirea unui alt loc de munca existent vacant la momentul concedierii , instanta constata ca prin notificarea nr.3741 /2010 i s-au propus contestatorului mai multe posturi vacante existente la nivelul ISC , printre care si cel de la Mehedinti , pentru care acesta si-a exprimat acordul ulterior( f. 30).

Prin adresa nr. 4288/2010 s-a comunicat contestatorului ca pentru postul pentru care si-a data acordul , si-au manifestat acordul si alti salariati aflati în situatii similare cu acesta , fiind acceptata o alta persoana , criteriul fiind prioritatea manifestarii acordului.

Instanta constata disp. art. 74 alin. 1 lit. d Codul Muncii vizeaza exclusiv situatia în care concedierea a fost dispusa pentru motivele prevazute de art. 61 lit. c si d, precum si în cazul în care contractul individual de munca a încetat în temeiul art. 56 lit. f Codul Muncii, trimiterea la art. 64 Codul Muncii fiind expresa. Or, în speta , contractul de munca al contestatorului a încetat în conditiile art. 65 Cmuncii, concediere colectiva, astfel încât pentru aceasta situatie nu era necesar sa se regaseasca în cuprinsul deciziei lista tuturor locurilor de munca vacante, art. 74 lit. d CM.

În ceea ce priveste selectarea unuia sau altuia dintre salariatii care si-au manifestat acordul cu privire la ocuparea unui post vacant în situatia reducerii postului sau , este la latitudinea angajatorului acceptarea acestora si criteriile avute în vedere în acest scop, nefiind prevazuta de lege sanctiunea nulitatii deciziei de concediere în acest sens.

Fata de cele expuse mai sus, în baza art 76 C.muncii , instanta va respinge contestatia formulata.