Conflict de muncă. Decizia 1170/2009. Curtea de Apel Tg Mures


ROMÂNIA

CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ

SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE

Dosar nr-

Decizie nr. 1170/

Ședința publică din 15 Mai 2009

Completul compus din:

– Președinte

– Judecător

– Judecător

Grefier –

Pe rol judecarea contestației în anulare formulată de contestatoarea Uniunea Sindicală Teritorială – Filiala H Confederației Naționale Sindicale “Cartel “, cu sediul în M C, P-ța – nr.15, cam.44, jud. H, împotriva deciziei civile nr.310/R din 25 martie 2005, pronunțată de Curtea de Apel Tg-M în dosarul nr-.

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns reprezentantul contestatoarei, , lipsă fiind intimata Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că prezenta contestație este scutită de plata taxei judiciare de timbru, iar intimata a depus la dosar, prin serviciul registratură, întâmpinare din care un exemplar se comunică reprezentantului contestatoarei.

Reprezentantul contestatoarei nu solicită termen pentru studierea întâmpinării.

Neformulându-se alte cereri, instanța acordă cuvântul asupra contestației în anulare.

Reprezentantul contestatoarei solicită admiterea contestației, rejudecarea recursului și pe fond admiterea acțiunii introductive de instanță.

CURTEA,

Prin sentința civilă nr. 59 din 15 ianuarie 2009, pronunțată de Tribunalul Harghitaa fost respinsă acțiunea civilă formulată de Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Ha C onfederației Sindicale “Cartel ” în contradictoriu cu pârâta Direcția Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor a județului

Pentru a pronunța această hotărâre Tribunalul a reținut două motive:

În primul rând, alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă o vocație și nu un drept așa cum a stabilit Înalta Curte de Casație și Justiție în decizia nr. XIV din 18.02.2008.

În al doilea rând, Legea nr. 435/2006 invocată de reclamantă ca temei a dreptului pretins stabilește la art. 33 că sumele necesare acordării tuturor drepturilor salariale trebuie să se încadreze în cheltuieli de personal, aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

Împotriva acestei hotărâri judecătorești, a declarat recurs Uniunea Sindicală Teritorială, solicitând desființarea hotărârii și, în urma rejudecării, să se admită acțiunea civilă.

În drept, reclamanta a invocat motivele de nelegalitate prev. de art. 304 pct. 7, 8 și 9 Cod procedură civilă.

Prin decizia nr.310/R/25.03.2009 Curtea de Apel Tg.M a respins ca nefondat recursul formulat de Uniunea Sindicală Teritorială – Filiala H, a Confederației Naționale Sindicale “Cartel “, împotriva sentinței civile nr. 59 din 15 ianuarie 2009, pronunțată de Tribunalul Harghita.

Pentru a pronunța această decizie Curtea a reținut următoarele:

Reclamanta a criticat hotărârea atacată pentru că au fost încălcate dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 435/2006, potrivit căreia tichetele de masă, reprezintă un drept și nu o vocație, Decizia nr. XIV/18.02.2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție neavând incidență în cauză.

Apoi, reclamanta a subliniat că angajații pârâtei, ale căror interese le reprezintă, au dreptul de a li se acorda tichete de masă conform art. 23 din Legea nr. 435/2006 și este conținut în raportul obligațional de muncă. Neacordarea acestui drept de către reclamantă constituie o prejudiciere a dreptului la despăgubiri.

În fine, în opinia reclamantei, nu poate fi primit argumentul ultim invocat de instanța de fond pentru că obligația de a prevede în bugetul de venituri și cheltuieli a sumelor necesare acordării tichetelor de masă revine exclusiv pârâtei. Oricum, dispozițiile prevăzute de art. 33 din Legea nr. 435/2006 vin în contradicție cu dispozițiile art. 38 Codul muncii.

Pârâta a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca neîntemeiat, reluând argumentele avute în vedere la soluționarea cauzei de instanța de fond. În plus, pârâta a precizat că în contractul colectiv de muncă, pe anii 2007 – 2010, nu se stabilește obligația de a acorda tichete de masă.

Verificând hotărârea atacată, Curtea a constatat că recursul nu este fondat, pentru următoarele considerente:

Reclamanta deși a invocat trei motive de nelegalitate în dezvoltarea considerentelor, s-a limitat doar la unul dintre acestea – aplicarea greșită a legii. Reclamanta nu invocat că hotărârea instanței de fond nu este motivată ori că motivele sunt contradictorii ori străine de cauză. De altfel, soluționând cauza, instanța de fond și-a argumentat soluția arătând că cel puțin din două puncte de vedere, cererea reclamantei este neîntemeiată. De asemenea, reclamanta nu a indicat care act juridic dedus judecății a fost greșit interpretat, schimbându-i sensul vădit neîndoielnic. Oricum, temeiul acțiunii reclamantei a fost art. 23 din Legea nr. 435/2006 și art. 67- 82 din Legea nr. 168/1999 iar instanța de fond a stabilit că cererea reclamantei a fost neîntemeiată având în vedere condițiile impuse de Legea nr. 435/2006 și decizia dată într-un recurs în interesul legii.

În privința motivului de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct.9 Cod procedură civilă, Curtea constată că nu este întemeiat. Pe lângă argumentele avute în vedere de instanța de fond, trebuie avut în vedere că prin art. III din nr.OUG 88/2006 și prin art. II din nr.OUG 90/2007, s-a interzis acordarea de tichete de masă pentru anii 2007 și 2008 angajaților instituțiilor publice centrale și locale.

Împotriva acestei decizii a declarat în termen legal contestație în anulare Uniunea Sindicală Teritorială – Filiala H Confederației Naționale Sindicale “Cartel “, M C, în temeiul art.317-321 Cod procedură civilă, arătând că:

Direcția Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor a județului H prin întâmpinare a solicitat respingerea contestației în anulare înaintată de reclamantă, deoarece a afirma și a susține argumentul, cum că instanța ar fi omis din greșeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare a hotărârii atacate este doar o încercare de manevră lingvistică, de a schimba sensul termenelor folosite de legiuitor în codul d e procedură civilă.

Examinând contestația formulată și dedusă judecății, prin raportare la motivele invocate, precum și din oficiu, în limitele prevăzute de lege, Curtea reține următoarele:

În speță, recursul a fost declarat de contestator împotriva instanței de recurs, care a fost întemeiat, în drept, pe prev. art.304 pct.7,8, 9 Cod procedură civilă.

În mod corect instanța de recurs a analizat cele trei motive de nelegalitate în considerentele hotărârii, astfel că temeiul acțiunii contestatoarei – reclamante a fost art.23 din Legea nr.435/2006 și art.67-82 din Legea nr.168/1999, reținând că instanța de fond a stabilit că cererea reclamantei a fost neîntemeiată având în vedere condițiile impuse de Legea nr.435/2006 și decizia dată într-un recurs în interesul legii.

În ceea ce privește motivul de nelegalitate prev. de disp. art.304 pct.9 Cod procedură civilă, acesta a fost analizat în cadrul recursului, reținându-se că acesta nu este incident în cauză, și astfel, amintim art.III din OUG nr.988/2006 și art.II din OUG nr.90/2007, prin care s-au interzis acordarea tichetelor de masă pentru 2007 și 2008 angajaților instituțiilor publice centrale și locale.

În condițiile în care instanța de recurs a analizat toate motivele de recurs prev. de art.304 pct.9 Cod procedură civilă, nu sunt incidente prev. art.317-321 Cod procedură civilă, deoarece toate argumentele invocate în cererea de recurs, se subsumează motivului menționat și sub acest aspect nu are relevanță faptul că nu au fost analizate punctual toate argumentele.

Contestația în anulare, cale extraordinară de atac de retractare, este deschisă exclusiv pentru situațiile art.317 Cod procedură civilă – adică necompetența sau vicii vizând procedura citării și art.318 Cod procedură civilă – pentru greșeală materială sau nepronunțare asupra unui motiv de recurs, iar pentru greșita apreciere a probelor sau aplicare a legii, care sunt motive reformare a hotărârii, este posibilă doar în recurs și nu în contestație în anulate.

În consecință, Curtea reține că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Cod procedură civilă pentru admiterea contestației în anulare și ca atare, urmează să o respingă.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge contestația în anulare formulată de contestatoarea Uniunea Sindicală Teritorială – Filiala H Confederației Naționale Sindicale “Cartel “, cu sediul în M C, P-ța – nr.15, cam.44, jud. H, împotriva deciziei civile nr.310/R din 25 martie 2005, pronunțată de Curtea de Apel Tg-M în dosarul nr-.

IREVOCABILĂ.

Pronunțată în ședință publică, azi 15 Mai 2009

Red.AV

Tehnored.CC/2 exp.

01.07.2009