Constatarea nulitatati contractului individual de muncă Contracte de muncă


Procedura completă din ziua dezbaterilor.

Deliberând, instanţa pronunţă următoarea sentinţă:

TRIBUNALUL

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, sub nr. 3557/95/2009, petenta S N a L O a formulat cerere de constatare a nulităţii contractului individual de muncă nr.12/15.12.2008 încheiat între petentă şi intimata J D.

În fapt, s-a arătat că intimata J D a fost angajată la S.N.L. Oltenia Tg-Jiu, cu contractul individual de muncă nr.12/15.12.2008, ca urmare a punerii în aplicare a art.13 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.13/12.12.2008, iar S N a L O S.A. Tg-Jiu prin Consiliul de Administraţie, numit prin Ordinul Ministrului nr.18/12.01.2009 şi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.1/12.01.2009 a analizat documentele care au stat la baza angajării doamnei J D, în funcţia de Director Financiar – Contabil, rezultând că numirea în funcţie a fost făcută cu încălcarea prevederilor art.29 alin.1 şi 2 din Codul Muncii, conform căruia contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea, modalităţile de verificare fiind stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil.

De asemenea, prin art. 38 alin.1 lit. M din contractul colectiv de muncă pe anul 2008, încheiat la nivelul S.N.L. Oltenia Tg-Jiu, s-a stabilit că angajarea pe o funcţie de conducere trebuie să se facă pe o perioadă de probă de 90 de zile, pentru certificarea aptitudinilor salariatului şi că prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de specialitate pentru susţinerea concursurilor prin lucrări scrise/testări şi probă practică, art.1 stabileşte că ”Încadrarea în muncă, precum şi promovarea personalului muncitor, operativ, CFL, TESA, se realizează prin concurs, pe baza verificării aptitudinilor şi pregătirii profesionale, prin lucrare scrisă/testare, probă practică şi termen (perioadă) de încercare, după caz, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, precum şi a altor reglementări cu caracter normativ”.

Că, în conformitate cu prevederile C.C.M./2008 – anexa nr.9 A, vechimea minimă cerută în mod imperativ pentru încadrarea pe această funcţie este de 11 ani în specialitate economică, cu studii superioare.

S-a invocat că au fost încălcate prevederile art. 29 alin.1 şi 2 din Codul Muncii, ale contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul S.N.L. Oltenia Tg-Jiu/2008, art. 38 alin.1 lit. M coroborat cu anexa nr.9, coroborat cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de specialitate pentru susţinerea concursurilor.

În dovedire, s-a depus la dosar procesul-verbal încheiat la data de 12.12.2008 în şedinţa Consiliului de Administraţie al S.N.L. Oltenia Tg-Jiu, Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.13/12.12.2008, contractul individual de muncă al intimatei, Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.1/15.01.2009, copie de pe carnetul de muncă al intimatei, curriculum vitae al intimatei, copie de pe actele de studii superioare, copie de pe C.C.M./2008 – anexa 9 şi art.38 şi copie de pe Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de specialitate pentru susţinerea concursurilor prin lucrări scrise/testări şi probă practică.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi nelegală.

Analizând cererea de faţă, în raport de actele de la dosar şi de susţinerile părţilor, tribunalul constată şi reţine următoarele:

Prin Hotărârea nr.13/12.12.2008 a Consiliului de Administraţie al SNLO Tg-Jiu intimata a fost numită în funcţia de director Direcţia Financiar ca urmare a revocării din funcţie a doamnei economist P M S. Astfel, intimata a fost angajată la societatea petentă, fiindu-i încheiat contractul individual de muncă nr.12/15.12.2008.

Ulterior, prin Hotărârea nr.1/15.01.2009 a aceluiaşi Consiliu de Administraţie, intimata a fost revocată din funcţie începând cu data de 16.01.2009. În procesul verbal al şedinţei CA s-a consemnat că propunerea de revocare are la bază situaţia economico-financiară a SNLO(fila 20 din dosar).

Se mai reţine că, la data angajării, intimata era absolventa U L I din Moldova, aşa cum rezultă din atestatul de echivalare depus la fila 34 din dosar, şi absolventa Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Constantin Brâncuşi din Tg-Jiu( fila 35 din dosar).

Petenta invocă nulitatea contractului individual de muncă al intimatei pentru încălcarea prevederilor art 29 alin.1 şi 2 din Codul Muncii referitoare la verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea, precum şi ale art. 38 alin.1 lit.M din CCM încheiat la nivel de unitate pe anul 2008 conform cărora angajarea pe o funcţie de conducere trebuie să se facă pe o perioadă de probă de 90 de zile , pentru certificarea aptitudinilor salariatului.

Se mai invocă de către petentă faptul că la angajarea intimatei nu au fost respectate prevederile cuprinse în art 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de specialitate pentru susţinerea concursurilor prin lucrări scrise /testări şi probă practică conform cărora încadrarea în muncă precum şi promovarea personalului muncitor, operativ, CFL, TESA se realizează prin concurs, pe baza verificării aptitudinilor şi pregătirii profesionale, prin lucrare scrisă/testare, probă practică şi termen(perioadă ) de încercare, după caz cu respectarea condiţiilor prevăzute lege, precum şi a altor reglementări cu caracter normativ.

Din redactarea textului art.31 din Codul muncii instanţa constată că stabilirea perioadei de probă reprezintă o facultate şi nu o obligaţie a angajatorului din moment ce legiuitorul a prevăzut că, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă.

Mai mult, conform dispoziţiilor art. 32 alin3 din Codul Muncii, neinformarea salariatului anterior încheierii contractului de muncă cu privire la perioada de probă în termenul de 15 zile calculat de la data încheierii contractului( art.17 alin.4 din Codul Muncii) duce la decăderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate.

De asemenea, dispoziţiile art.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de specialitate pentru susţinerea concursurilor trebuie coroborate cu dispoziţiile art 40 din CCM la nivel de unitate pe anul 2008 care prevăd că încadrarea personalului…la subunităţi se face pe baza verificării aptitudinilor şi pregătirii profesionale prin probă practică, examen sau concurs şi termen(perioadă) de încercare. Prin urmare, obligaţia se referă la personalul din subunităţi şi nu la cel din conducerea societăţii.

Se mai reţine că, în raport de dispoziţiile art 57 alin.1 din Codul Muncii, conform cărora nerespectarea condiţiilor legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia, petenta nu poate invoca drept cauză de nulitate a contractului de muncă nerespectarea dispoziţiilor referitoare la perioada de probă întrucât angajatorul nu a utilizat toate mijloacele puse legal la dispoziţia sa pentru a cunoaşte adevărata situaţie a viitorului salariat.

Este adevărat că angajatorul trebuie să poată invoca un viciu de consimţământ a cărui victimă este şi care se raportează la calităţile salariatului, calităţi necesare pentru buna a prestaţiei muncii. Astfel, este necesar să se stabilească un raport imediat între calităţile cerute şi prestaţia de efectuat, o calitate absentă sau nedorită trebuind să fie cu adevărat de natură să afecteze executarea prestaţiei salariatului. Dacă angajatorul are puterea şi datoria de a face cercetări cu privire la persoana pe care o recrutează, salariatul nu este ţinut reciproc de obligaţia de informare.

Având în vedere faptul că angajatorul îşi invocă propria culpă constând în nedepunerea tuturor diligenţelor cerute de lege la angajarea unei persoane, astfel încât competenţele profesionale ale viitorului salariat să nu afecteze serios activitatea societăţii,

Raportat la dispoziţiile art 57 din Codul Muncii ce reglementează nulitatea contractului individual de muncă pentru nerespectarea condiţiilor legale necesare încheierii valabile a acestuia,

Ţinând cont de faptul că petenta nu a contestat în instanţă Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.13/12.12.2008 de numire a intimatei pe funcţia de director Direcţia Financiar Contabilitate, instanţa va respinge acţiunea formulată de petentă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de petenta S N a L O S.A. Tg-Jiu, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimata J D, domiciliată în Tg-Jiu,

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţa publică din 15 Octombrie 2009, la Tribunalul Gorj.

Jud. Semenescu Elena