CONT. ADM. : Contravenţie prevăzută la art. 276 alin. 1 lit. e) din Codul muncii. Reevaluarea probatorului în recursul declarat de intimat. Modificarea soluţiei fondului în sensul respingerii plângerii Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană et


Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă constată :

1.) – Obiectul plângerii

1.1.) – Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 3006/200/2010 din 9.03.2010, petenta S.C. A C M S.R.L. Mizil a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău să se dispună anularea parţială a procesului – verbal de contravenţie seria BZ nr. 6355/22.02.2010 sub aspectul revocării măsurii obligării sale la încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă pentru Nicu Emil , conform anexei nr. 2 la procesul – verbal de control seria BZ nr. 21141/22.02.2010 .

1.2.) – În motivarea plângerii petenta a susţinut că la data efectuării controlului de către reprezentanţii intimatei , Nicu Emil presta serviciul de pază în locaţia din comuna Amaru , judeţul Buzău, în calitate de angajat la S.C. DR Developement SRL Ploieşti , care executa lucrări de construcţii în beneficiul său în baza contractului încheiat , astfel că în mod greşit i s-a stabilit obligaţia de a încheia acestuia contract individual de muncă conform anexei nr. 2 la procesul verbal de control.

2.) Întâmpinarea

Intimatul a formulat întâmpinare conform art. 115 – 118 din , solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată , sub motivaţia în esenţă că , potrivit declaraţiei date de Nicu Emil ,în faţa inspectorilor de muncă , acesta lucrează în beneficiul petentei din luna octombrie 2009 , nu a semnat contract de muncă prestează serviciul în ture de 24/24 ore şi nu a primit salariul pe ultimele 3 luni .

3.) Soluţia instanţei fondului

3.1.) – Prin sentinţa civilă nr. 4799 din 5.07.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis în parte plângerea formulată de petentă şi s-a anulat în parte procesul – verbal seria BZ nr. 6355/22.02.2010 în sensul revocării măsurii instituite în sarcina acesteia de a încheia contractul individual de muncă pentru Nicu Emil de la data începerii prestaţiei în muncă ( octombrie 2009) conform anexei nr. 2 la procesul verbal de control seria BZ nr. 21141 , menţinându-se celelalte măsuri aplicate prin anexa menţionată.

3.2.) – Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut în fapt şi în drept :

În baza procesului verbal seria BZ nr. 21141 din 22.02.2010 întocmit de reprezentanţii intimatului , s-a încheiat procesul – verbal de contravenţie seria BZ nr. 6355 din 22.02.2010 în baza căruia petenta a fost sancţionată cu 3.000 lei amendă pentru comiterea contravenţiei prevăzută la art. 276 alin.1 lit. e ) din Codul Muncii , constând în primirea la muncă a unei persoane: Nicu Emil , pentru care nu s-a încheiat contract individual de muncă, astfel cum rezultă din declaraţia dată de acesta organului de control.

Verificând legalitatea procesului verbal de contravenţie în raport de prevederile art. 34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 , instanţa fondului a apreciat că actul a fost încheiat cu respectarea cerinţelor prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 17 din ordonanţă.

Pe fond , instanţa a apreciat în baza probatoriului administrat că petenta a răsturnat prezumţia de temeinicie a procesului verbal de contravenţie contestat.

S-a avut în vedere în acest sens , că in derularea contractului încheiat la data de 1.03.2009 între petentă (în calitate de beneficiar) şi S.C. DR Developement SRL Ploieşti ( în calitate de furnizor) acesta din urmă a executat anumite lucrări astfel cum au fost definite prin contract , asigurând in exclusivitate paza obiectivului.

Probele reţinute de instanţa fondului sub acest aspect sunt reprezentate de : adresa din 2.04.2009 emisă de S.C. DR Developement SRL Ploieşti privind amplasarea unui container cu echipament în locaţia din comuna Amaru în vederea asigurării pazei prin 5 angajaţi ai săi ( fila 36 dosar ) , nota de relaţii din 22.02.2010 întocmită de împuternicitul petentei : Udrea Carmen prin care susţine că paznicul Nicu Emil este salariatul S.C. DRD S.R.L. Ploieşti ( fila 14) , contractul individual de muncă înregistrat la I.T.M. Prahova sub nr. 1134400 din 22.02.2010 încheiat între S.C. DRD SRL Ploieşti şi Nicu Emil ( filele 17-18) şi declaraţia dată de Nicu Emil la termenul de judecată din 29.06. 2010 ( fila 77).

3.3.)- În raport de probatoriul expus, instanţa fondului a reţinut că in lipsa unui comportament ilicit care să aparţină petentei , în condiţiile in care Nicu Emil a prestat serviciul de pază la perioada de referinţă în beneficiul SC DRD SRL Ploieşti , este exclusă răspunderea sa contravenţională.

Prin consecinţă , potrivit considerentei sentinţei , instanţa a apreciat că se impune anularea in parte a procesului verbal de contravenţie contestat în sensul exonerării petentei de plata amenzii aplicate în sumă de 3.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută la art. 276 alin. 1 lit e din Codul muncii şi revocării măsurii de încheiere a contractului de muncă pentru Nicu Emil , astfel cum a fost instituită prin anexa nr. 1 la procesul verbal de control .

4) Recursul

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen legal conform art. 34 alin.1 din OG nr.2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs , intimatul a invocat greşita apreciere de către instanţa fondului a probatoriului administrat în cauză, neluîndu-se în considerare declaraţia dată de Nicu Emil în faţa inspectorilor de muncă prin care confirmă primirea la muncă de către petentă în lipsa unui contract de muncă şi imposibilitatea prezentării la data controlului a contractului de muncă pentru paznicul respectiv , de către împuternicitul petentei.

Intimata – petentă a formulat întâmpinare , solicitând motivat respingerea recursului ca neîntemeiat.

5.) Prin decizia nr. 14 din 10.01.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a modificat sentinţa atacată în sensul admiterii plângerii în parte şi înlocuirii amenzii aplicate în sumă de 3.000 lei cu sancţiunea avertisment .

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

5.1.) Prin procesul – verbal de contravenţie contestat , s-a reţinut în sarcina petentei comiterea contravenţiei prevăzută la art. 276 alin.1 lit e din Codul muncii , constând în primirea la muncă a unei persoane : Nicu Emil, începând cu luna octombrie 2009 fără să se încheie contract individual de muncă , astfel cum se prevede imperativ la art. 16 alin.1.

5.2.) Contrar sentinţei fondului, tribunalul apreciază , prin evaluarea corectă a probatoriului administrat în cauză , că procesul verbal de contravenţie este legal şi temeinic, dovedindu-se neechivoc întrunirea elementelor constitutive ale contravenţiei reţinută în sarcina societăţii petente .

5.2.1.) În executarea contractului de construcţie din 1.03.2009 încheiat între petentă şi S.C. DRD S.R.L. Ploieşti ( fără număr de înregistrare în evidenţele părţilor , depus la filele 55-56 dosar), executantul a emis o adresă la data de 2.04.2009 (depusă la fila 36, de asemenea fără număr în evidenţele acestuia ), prin care încunoştiinţa beneficiarul asupra faptului că paza obiectivului se realizează prin cei 5 angajaţi ai săi, astfel cum sunt nominalizaţi (clauză neprevăzută de altfel prin contract).

5.2.2.) – De remarcat este faptul că între cele 5 persoane , cu atribuţii de pază a locaţiei , în ture de 8 ore / zi fiecare , prin rotaţie, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică , şi anume : Savin Gheorghe , Radu Ionuţ, Beţivu Gheorghe, Curcă Daniel şi Grozeanu Constantin , nu se regăseşte şi paznicul Nicu Emil .

5.2.3.) – Cu prilejul controlului efectuat de reprezentanţii intimatului sub aspectul respectării prevederilor Legii nr. 130/199 , Legii nr. 53/2003 şi HG nr. 161/2006 , la data de 16.02. 2010 , orele 11,45 a fost identificat în locaţia din comuna Amaru, cetăţeanul Nicu Emil , în timp ce presta serviciul de pază în lipsa unui contract individual de muncă .

Prin declaraţia dată în faţa inspectorilor de muncă , la momentul de referinţă , scrisă şi semnată de Nicu Emil , acesta a susţinut punctual că : prestează serviciul de pază în beneficiul S.C. A C SRL din luna octombrie 2009, timp de 24/24 ore/zi inclusiv sâmbătă şi duminică şi pe timp de noapte , nu a semnat contract de muncă şi nu a primit salariul pe ultimele 3 luni şi jumătate ( fila 31).

5.2.4.) În contextul expus , tribunalul apreciază că fapta contravenţională reţinută în sarcina petentei procesul verbal contestat a fost dovedită cu prisosinţă.

5.2.5.)- Tribunalul înlătură apărările formulate de petentă la fond atât prin plângerea introductivă cât şi prin notele de concluzii scrise depuse la filele 62-63 dosar , ce se regăsesc şi în întâmpinarea depusă în recurs la filele 9-11, reţinând că:

* Declaraţia paznicului Nicu Emil , din 29.06.2010 , a fost dată in instanţă pro cauza , susţinerile nou formulate în sensul că deşi presta serviciul încă din luna octombrie 2009 nu ştia precis denumirea firmei pentru care a lucrat, neprezentând credibilitate. ( fila 77 dosar fond ).

* Adresa din 24.02.2010 emisă de constructor cu privire la amplasarea gratuită a unui container cu echipament in locaţia petentei şi asigurarea pazei obiectivului cu 5 angajaţi proprii este nerelevantă cauzei în condiţiile în care Nicu Emil nu se regăseşte între acele persoane , iar în contract nu este prevăzută o asemenea clauză ( filele 36, 55-56 dosar ) .

* Contractul individual de muncă încheiat între S.C. DRD SRL Ploieşti şi Nicu Emil a fost înregistrat la I.T.M. Prahova sub nr. 1134400 la data de 22.02.2010 , când s-a încheiat controlul început la data de 16.02.2010 , astfel că nu prezintă relevanţă pentru cauză ( filele 17-18) .

* Deşi Udrea Carmen împuternicit al petentei conform procurii speciale autentificată sub nr. 322/22.02.2010, a formulat obiecţiuni la procesul verbal de contravenţie în sensul că paza este asigurată de S.C. DRD SRL Ploieşti , serviciul fiind ulterior facturat, nu a fost în măsură la acel moment să invoce existenţa unui înscris de natură să confirme apărarea formulată (respectiv adresa din 2.04.2009 , fără număr în evidenţe şi care face vorbire de gratuitate şi nicidecum de „ facturare preţ”).

6. ) Soluţia tribunalului

6.1.) Pentru considerentele ce preced , reţinând că procesul verbal de contravenţie încheiat de intimat este legal şi temeinic sub aspectul întrunirii elementelor constitutive ale contravenţiei prevăzută de art. 276 alin.1 lit. e) din Codul muncii , tribunalul apreciază că în raport de împrejurările în care a fost săvârşită contravenţia şi de faptul că petenta nu a mai fost sancţionată pentru acest gen de abateri , scopul preventiv educativ al sancţiunii se realizează prin înlocuirea amenzii cu avertisment conform art. 5 şi 7 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor .

6.2.) Prin consecinţă , în baza art. 312 alin.2 raportat la art. 304 pct.9 din Codul de procedură civilă , prin decizia nr. 14 din 10.01.2011 s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a modificat sentinţa atacată în sensul admiterii plângerii în parte şi înlocuirii amenzii aplicate în sumă de 3.000 lei cu sancţiunea avertisment .

6.3.) Tribunalul a apreciat că celelalte neregularităţi constatate sub aspectul contradictorialităţii între considerentele sentinţei ( prin care se invocă exonerarea petentei de la plata amenzii aplicate în cuantum de 3.000 lei ) şi dispozitivul acesteia ( prin care nu se preia dispoziţia în sensul înlăturării amenzii aplicate ) nu sunt de natură să conducă la casarea hotărârii cu trimitere, în condiţiile in care totuşi , instanţa a antamat fondul litigiului in raport de propria ei convingere.