CONT. ADM. : Primirea la muncă a unei persoane pentru care nu s-a încheiat contract individual de muncă. Contravenţie prevăzută la art. 276 alin. 1 lit. e) din Codul muncii. Individualizarea sancţiunii Contracte de muncă


1.) – Obiectul plângerii

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Pătârlagele sub nr.2324/277/2010 din 4.11.2010, petenta SC I. I. SRL Pârscov a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul I.T.M. să se dispună înlocuirea cu avertisment a amenzii în sumă de 3.000 lei aplicată prin procesul verbal de contravenţie seria BZ nr.22126 din 19.10.2010 pentru comiterea contravenţiei prevăzute la art.276 alin.1 lit.e) din Codul muncii.

2.) – Motivarea plângerii

2.1.) – În fapt petenta a susţinut că, într-adevăr , la data de 12.10.2010 a primit la muncă o persoană în probă de lucru, fără să încheie contract individual de muncă , intrând în legalitate însă ulterior controlului efectuat.

2.2.) – În drept, petenta a invocat dispoziţiile OG nr.2/2001.

3.) – Întâmpinarea

Intimatul I.T.M. a formulat întâmpinare în aplicarea art.115 – 118 din , solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată ( filele 23-26).

4.) – Probe

În sprijinul susţinerilor formulate prin plângerea introductivă şi prin întâmpinare , părţile în proces au depus la dosar înscrisuri ( filele 5 – 22, 27 – 29).

5.). – Soluţia instanţei fondului

5.1.) – Prin sentinţa civilă nr.133 din 20.01.2011 pronunţată de Judecătoria Pătârlagele s-a admis plângerea în parte, dispunându-se înlocuirea amenzii aplicate în sumă de 3.000 lei cu avertisment.

5.2.) – Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzută la art.276 alin.1 lit.e) din Codul muncii, constând în primirea la muncă , la data de 12.10.2010, a unei persoane : B. A., pentru care nu a încheiat contract individual de muncă.

5.3.) – Având în vedere, însă, că persoana respectivă a lucrat în condiţiile expuse doar o perioadă de 5 zile : 12.10. – 17.10.2010 şi că petenta nu a mai fost sancţionată contravenţional, instanţa fondului a apreciat asupra gravităţii reduse a faptei comise , făcând prin consecinţă aplicarea dispoziţiilor art.5 şi 7 raportat la art.21 alin.3 din OG nr.2/2001.

6.) – Recursul

6.1.) – Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul I.T.M., în termen legal conform art.34 alin.2 din OG nr.2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

6.2.) – În expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat greşita apreciere de către instanţa fondului asupra gravităţii reduse a faptei săvârşite de petentă, solicitând prin consecinţă modificarea sentinţei în sensul respingerii plângerii ca neîntemeiată.

7.) – Constatări:

Examinând sentinţa atacată în raport de actele şi lucrările dosarului , de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate, precum şi din oficiu conform art.304? din Codul de procedură civilă , tribunalul a constatat:

7.1.) – În baza probatoriului administrat , instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzută la art.276 alin.1 lit.e) din Codul muncii, constând în primirea la muncă , la data de 12.10.2010, a unei persoane : B. A., pentru care nu a încheiat contract individual de muncă.

7.2.) – În raport de împrejurările în care a fost comisă fapta , în sensul că persoana primită la muncă fără contract încheiat a prestat servicii o perioadă redusă de timp : 5 zile şi că petenata nu a mai fost sancţionată contravenţional , tribunalul reţine că instanţa a făcut o corectă aplicare a legii sub aspectul individualizării sancţiunii dispuse, scopul educativ – preventiv al acesteia realizându-se prin aplicarea avertismentului.

8.) – Soluţia tribunalului

Pentru considerentele expuse, apreciindu-se asupra legalităţii şi temeiniciei soluţiei atacate, în baza art.312 alin.1 din Codul de procedură civilă s- a respins ca neîntemeiat recursul declarat de intimat împotriva sentinţei civile nr.133/20.01.2011 pronunţată de Judecătoria Pătârlagele în contradictoriu cu petenta SC I.I. SRL, în dosarul nr.2324/277/2010.