Contestarea dispoziţiei emisă de primar pentru ocuparea unui post vacant Acte ale autorităţilor publice


În motivarea actiunii , reclamantul a aratat ca Dispozitia nr. 34/12 .02. 2010 emisa de Primarul comunei Silistea prin care s-a dispus constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I aflat în cadrul Serviciului de Utilitate Publica – APASERV precum si dispozitia nr. 52/2.03.2010 prin care s-a dispus încadrarea pârâtului Aurica Vaduva pe postul de muncitor calificat I în cadrul serviciului mentionat sunt nelegale întrucât încalca prevederile art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar fiscale.

Astfel, s-a sustinut ca potrivit dispozitiilor art. 22 alin. 1 din OUG 34/2009 , ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritatile si institutiile publice începând cu data intrarii în vigoare a actului normativ sunt suspendate , iar pentru cazuri temeinice , ordonatorii principali de credite pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15 % din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa intrarea în vigoare a OUG 34/2009 , însa sub conditia de a se încadra în cheltuielile de personal aprobate prin buget .

Prin urmare , reclamantul a aratat ca în conditiile în care ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritatile si institutiile publice sunt suspendate , pârâtul nu putea organiza concurs si implicit sa dispuna numirea unei persoane în postul respectiv , astfel ca Dispozitiile contestate sunt nelegale fiind emise cu încalcarea prevederilor legale din OUG nr. 34/2009.

În drept , au fost invocate prevederile Legii nr. 340/2004 , legea nr. 554/2004, Legea nr. 215/2001, OUG nr. 34/2009 si nr. 1/2010, iar în dovedirea acesteia la dosarul cauzei au fost depuse în copie , dispozitiile contestate.

Primarul comunei Silistea nu a formulat întâmpinare însa în sedinta publica din 22.11.2010 a solicitat respingerea actiunii ca nefondata, sustinând ca dispozitiile atacate sunt legale , fiind emise cu respectarea dispozitiilor art. 22 alin. 2 din OUG nr. 34/2009, ocuparea postului încadrându-se în limita de 15 % din totalul posturilor vacante dupa aparitia acestui act normativ.

La solicitarea instantei acest pârât a depus la dosarul cauzei actele care au stat la baza emiterii deciziilor contestate ..

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta constata ca prin dispozitia nr. 34/12.02.2010, pârâtul primarul comunei Silistea a aprobat constituirea comisiei pentru concursul organizat la data de 1 martie 2010 pentru ocuparea functiei contractuale de executie de muncitor calificat I din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apa „ APASERV ”.

La emiterea acestei dispozitii , Primarul comunei Silistea a avut în vedere dispozitia nr.7/15.01.2010, privind aprobarea statului de functii pe anul 2010 pentru posturile aflate în organigrama Serviciului Public de Alimentare cu Apa „APASERV ”, REFERATUL NR. 260/2010 ÎNTOCMIT DE SECRETARUL COMUNEI Silistea privind necesitatea scoaterii la concurs a postului de muncitor , prevederile HCL nr.8/2009 prin care s-a aprobat înfiintarea Serviciului de Utilitate Publica „ APASERV ” în comuna Silistea precum si dispozitia Primarului comunei Silistea nr. 5 /15.01.2010 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea examenului sau concursului.

Prin dispozitia nr. 52/2.03.2010, pârâtul Primarul comunei Silistea a dispus încadrarea pârâtului Vaduva Aurica pe postul de muncitor calificat I în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apa „APASERV ”, la emiterea acesteia avându-se în vedere rezultatele concursului consemnate în procesul verbal nr. 568/1.03.2010, prevederile art. 12 alin. 1, art. 16 alin. 1 , art. 17 alin. 1ą , art. 30 alin. 1 din Codul Muncii , precum si prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice .

Dispozitiile contestate sunt legale întrucât pârâtul Primarul comunei Silistea a dispus organizarea concursului în vederea ocuparii postului de muncitor calificat I la Serviciul Public de Alimentare cu Apa „APASERV ”si apoi încadrarea pârâtului Vaduva Aurica pe acest post cu respectarea dispozitiilor art. 22 alin. 2 din OUG nr. 34/2009, potrivit carora ordonatorii principali de credite , în cazuri temeinic justificate , pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15 % din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data intrarii în vigoare a acestui act normativ, sub conditia de a se încadra în cheltuielile de personal aprobate prin buget .

Ori, în cauza , toate aceste prevederi au fost respectate.

Astfel, potrivit înscrisurilor existente la dosarul cauzei f (30) dupa data intrarii în vigoare a OUG nr. 34/2009 – 14 aprilie 2009 si pâna la data desfasurarii concursului pentru ocuparea postului de muncitor calificat I aflat în cadrul Serviciului de Utilitate Publica „APASERV” , la nivelul autoritatii publice s-au vacantat 11 posturi,3 posturi în cadrul aparatului de specialitate al primarului si 8 posturi corespunzatoare functiilor contractuale , asa încât aprobarea ocuparii postului de muncitor vizeaza un post ce îndeplineste cerinta legii.

De asemenea , potrivit sustinerilor pârâtului , necombatute de reclamant , ocuparea postului de muncitor se încadreaza în limita impusa de OUG nr. 34/2009 , respectiv de 15 % din totalul posturilor vacante dupa intrarea în vigoare a acestui act normativ ( f 30) ..

La fel, din examinarea dispozitiei nr. 34 din 12 .02.2010, rezulta ca la emiterea acesteia a fost avute în vedere prevederile Dispozitiei Primarului comunei Silistea nr. 7/2010 privind aprobarea statului de functii pe anul 2010 pentru posturile aflate în organigrama Serviciului Public de Alimentare cu Apa , ceea ce este de natura sa sustina concluzia ca ocuparea postului s-a facut cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul local si fara a se depasi numarul de personal aprobat prin organigrama si statul de personal al autoritatii publice .

În fine, având în vedere ca pârâtul , în calitatea sa de primar conform prevederilor art. 63 din Legea 215/2001 are printre alte atributii si pe acelea ce vizeaza serviciile publice asigurate cetatenilor , precum si nota de fundamentare nr. 260/2010 întocmita de secretarul Primariei Silistea , se constata ca, ocuparea postului de muncitor se impunea pentru eficientizarea activitatii Serviciului Public „APASERV ” , asa încât conditia privind existenta cazului temeinic justificat este îndeplinita .

În consecinta, constatând ca dispozitia atacata a fost emisa cu respectarea dispozitiilor art. 22 alin. 2 din OUG nr. 34/2009, actiunea va fi respinsa ca nefondata.