Contestatie Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


Cod Operator 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 286/2012

Şedinţa publică de la 26 Ianuarie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent judiciar

Asistent judiciar

Grefier

Pe rol se află soluţionarea contestaţiei împotriva dispoziţiei nr.16935/17.11.2011 formulată de către petentul T C în contradictoriu cu intimata AJOFM.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul, lipsă fiind intimata AJOFM.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că s-au depus la dosar de către petent, prin Serviciul Registratură, la data de 26.01.2012, concluzii scrise, în dublu exemplar.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, iar dosarul se află în stare de judecată, s-a acordat cuvântul pe fond.

Petentul solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, respectiv anularea dispoziţiei nr.16935/17.11.2011 emisă de către AJOFM şi obligarea AJOFM la emiterea unei noi dispoziţii prin care să-i fie acordată prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002.

TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Gorj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr……., petentul T C a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr.16935/17.11.2011 emisă de către AJOFM, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se anularea dispoziţiei nr.16935/17.11.2011şi obligarea intimatei la emiterea unei noi dispoziţii prin care să-i fie acordată prima de instalare prevăzută de art.75 din Legea nr.76/2002.

Motivându-şi cererea, petentul a arătat că în conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Legea nr. 76/2002, persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează potrivit legii într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

A precizat petentul că în calitate de şomer, începând cu data de 01.06.2011 a fost angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată la SC E SA HIDRO schimbându-şi domiciliul ,judeţul Gorj şi a solicitat plata drepturilor prevăzute de art. 75 din Legea nr.76/2002. Prin dispoziţia nr.16935/17.11.2011, intimata i-a respins însă cererea pe motivul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 75 din Legea nr. 76/2002.

Petentul consideră că îndeplinea condiţiile cerute de lege, motiv pentru care a solicitat anularea dispoziţiei intimatei.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 75 din Legea nr. 76/2002.

În dovedirea cererii, a depus la dosar, în copie, dispoziţia contestată, cartea de identitate, contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 1660/16.05.2011.

Intimata A.J.O.F.M. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii formulată de reclamant, cu motivarea că potrivit art. 45 alin.1 din HG nr. 174/2002, pentru acordarea drepturilor prevăzute de art. 75 din Legea nr. 76/2002, persoanele îndreptăţite trebuie să depună următoarele documente: cerere conform modelului prevăzut la anexa nr. 11, actul de identitate în copie, care să ateste domiciliul, dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea, angajament pentru respectarea art. 76 alin. 1 din lege, care constituie titlu executoriu.

A mai arătat intimata că potrivit art.40 alin.1 lit. a din HG nr.174/2002, drepturile prevăzute de art. 72* din lege se acordă numai dacă persoanele îndreptăţite vor depune în termen de 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţia de şomaj ca urmare a angajării un document emis de angajator din care să rezulte că în ultimii doi ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.

A susţinut intimata că petentul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de art. 75 din Legea nr. 76/2002, întrucât în ultimii doi ani a mai beneficiat de două ori de prima de instalare, iar în cuprinsul contractului individual de muncă nu a fost trecut ca loc de desfăşurare a muncii oraşul Bumbeşti-Jiu.

În apărare, a depus la dosar, în copie, decizia de respingere a solicitării petentului, dovada comunicării acesteia, cererea petentului înregistrată sub nr.106/21.07.2011, angajamentul nr. 165/21.07.2011, adresa nr.2230/12.07.2011 emisă de SC E SA HIDRO, cartea de identitate a petentului, contractul individual de muncă al acestuia.

Analizând probatoriul administrat în cauză, Tribunalul constată că acţiunea petentului este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Petentul T C a beneficiat de indemnizaţie de şomaj până la data de 01.06.2011, când s-a angajat la SC E SA HIDRO, în funcţia de sudor electric, între el şi societate fiind încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 1660/16.05.2011 pe durată nedeterminată.

La data de 21.07.2011, petentul s-a adresat intimatei A.J.O.F.M. şi a solicitat acordarea primei de instalare prevăzută de art.75 din Legea nr. 76/2002, având în vedere faptul că în urma angajării a trebuit să-şi schimbe domiciliul din , în localitatea Bumbeşti-Jiu.

Odată cu cererea, a depus la dosar şi angajamentul nr.165/21.07.2011, adresa nr. 2230/12.07.2011 emisă de S.C. E S.A. HIDRO, cartea de identitate şi contractul individual de muncă înregistrat sub nr.1660/16.05.2011.

Prin dispoziţia nr.1100055 înregistrată sub nr.15773/28.10.2011, intimata a respins solicitarea petentului, invocând neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 75 din Legea nr.76/2002.

Petentul a contestat în termen legal această dispoziţie arătând că îndeplinea toate condiţiile cerute de lege. La rândul său, intimata consideră că petentul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de art.75 din Legea nr.76/2002, întrucât în ultimii doi ani a mai beneficiat de două ori de prima de instalare, iar în cuprinsul contractului individual de muncă nu a fost trecut ca loc de desfăşurare a muncii oraşul Bumbeşti-Jiu.

Potrivit art.75 din Legea nr. 76/2002, persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează potrivit legii într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Art.45 din HG nr.174/2002 prevede documentele ce trebuie depuse de solicitant pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor impuse de art.75 din Legea nr.76/2002, respectiv cerere conform modelului prevăzut la anexa nr.11, actul de identitate în copie, care să ateste domiciliul, dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea, angajament pentru respectarea art.76 alin.1 din lege, care constituie titlu executoriu.

Toate aceste documente au fost depuse de petent. Astfel, la cererea de acordare a primei de instalare a fost anexată copia cărţii de identitate a petentului din care rezultă că începând cu data de 15 iulie 2011, acesta domiciliază în …….. Însăşi intimata a fost cea care a depus copia cărţii de identitate vechi a petentului, document ce atestă faptul că anterior domiciliul petentului a fost în comuna Călugăreni , sat Călugăreni(fila 18 din dosar). de asemenea, din adresa nr.2230/17.02.2011 emisă de SC E SA HIDRO rezultă că petentul îşi desfăşoară activitatea în localitatea Bumbeşti-Jiu, fiind astfel evident că petentul şi-a schimbat domiciliul ca urmare a angajării în baza unui contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată.

Intimata nu se poate prevala de faptul că în contractul individual de muncă nu a fost consemnat locul de muncă al petentului ca fiind în localitatea Bumbeşti-Jiu, de vreme ce chiar art. 45 alin.1 din HG nr.174/2002 prevede că dovada încadrării poate fi făcută printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să-şi desfăşoare activitatea. Ori, indubitabil, această dovadă a fost făcută. În plus, în contractul individual de muncă s-a prevăzut posibilitatea ca angajatul să-şi desfăşoare activitatea la sediile secundare ale societăţii.

Intimata a mai invocat că petentul ar fi trebuit să depună şi un document din care să rezulte că în ultimii doi ani nu a mai aut raporturi de muncă cu angajatorul, condiţie prevăzută de art. 40 alin. 1 lit. a din HG nr. 174/2002.

Acest argument nu poate fi însă primit de instanţă. Condiţia respectivă nu este însă cerută de lege pentru ca solicitantul să beneficieze de prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea 76/2002, ci de drepturile prevăzute de art. 72*, respectiv de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii.

Constatând astfel că petentul îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.75 din Legea nr. 76/2002 şi că în mod greşit pârâta i-a solicitat petentului acte suplimentare, deşi acestea erau cerute pentru a beneficia de prevederile art. 72*, drepturi pe care petentul nu le-a solicitat, faptul că legea nu exclude persoanele care au mai beneficiat de această indemnizaţie anterior, instanţa urmează să admită acţiunea formulată de reclamant, să anuleze dispoziţia contestată şi să oblige pârâta să emită o altă dispoziţie prin care să-i fie acordată petentului prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr.76/2002.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia formulată de către petentul T C cu domiciliul în judeţul Gorj în contradictoriu cu intimata AJOFM judeţul Gorj.

Anulează dispoziţia nr.16935/17.11.2011 emisă de intimată.

Obligă intimata să emită o nouă dispoziţie prin care să acorde petentului prima de instalare conform dispoziţiilor art. 75 din Legea 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 26.01.2012, la Tribunalul Gorj.