Contestaţie decizie concediere Contracte de muncă


La termenul de judecată din 15.01.2010 contestatoarea a precizat că înţelege să se judece în contradictoriu şi cu Şcoala cu clasele I-VIII „S.V.Ş.M.” O., instanţa dispunând introducerea în cauză a acestei instituţii de învăţământ în calitate de intimată (f.16).

Motivându-şi cererea, contestatoarea a arătat că decizia este netemeinică întrucât a prestat muncă în baza unui contract individual de muncă încheiat în 1995, îndeplinindu-şi în mod corespunzător sarcinile de serviciu, conştientă fiind de situaţia sa familială precară (divorţată fiind şi singura întreţinătoare a familiei) punctajul ce i-a fost acordat, de numai 8,4 puncte fiind stabilit după criterii şi potrivit unei metodologii ce-i sunt necunoscute, motivele nefiind de ordin administrativ ci legate de persoana sa, neavându-se în vedere vechimea, starea socială şi situaţia familială a salariaţilor.

Contestaţia nu a fost motivată în drept acţiunea, contestatoarea depunând la dosar decizia contestată (f.4), fără a solicita administrarea altor probe.

Contestaţia este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit art.285 Codul muncii.

Intimata depus la dosar actele care au stat la baza emiterii deciziei contestate, alte înscrisuri (f.22-32,50-56,79-84) iar la cererea contestatoarei, instanţa a administrat proba cu interogatoriul intimatei (f.68,69,75-78).

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

D-na E. M. a fost angajata Şcolii cu clasele I-VIII „S.V.Ş.M.” O. pe postul de îngrijitoare, prin Hotărârea consiliului local O. nr.79/15.10.2009 (f.30) fiind aprobat statul de funcţii pentru anul şcolar 2009-2010, stat potrivit căruia numărul posturilor de îngrijitor a fost redus de la 5 la 4 (f.29,31).

În urma unei proceduri de evaluare, consiliul de administraţie a hotărât în data de 1.09.2009 desfacerea contractului de muncă al contestatoarei (f.25,26), fiind emisă decizia nr.10/1.09.2009, întemeiată pe dispoziţiile art.65 alin.1 din L.53/2003 (f.4,32), decizie contestată în prezenta cauză.

Metodologia şi criteriile de evaluare a salariaţilor au fost stabilite de consiliul de administraţie şi nu sunt exclusiv subiective, aşa cum în mod eronat susţine contestatoarea, comisia având în vedere în primul rând criterii obiective, precum gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, respectarea programului de lucru dar şi capacitatea de a întreţine relaţii normale de muncă precum şi spiritul de iniţiativă sau creativitatea în muncă, fiind de netăgăduit, de altfel şi recunoscut de către şcoala intimată, că s-a ţinut cont şi de comportamentul general al contestatoarei în relaţiile de serviciu şi de sancţiunile anterioare primite de aceasta.

În consecinţă, instanţa apreciază că măsura concedierii a fost luată cu respectarea criteriilor impuse de art.65 Codul muncii, motiv pentru care contestaţia formulată împotriva deciziei nr.10/1.09.2009 va fi respinsă ca nefondată.

Având în vedere că decizia de concediere a fost criticată doar sub aspectul criteriilor avute în vedere la evaluarea salariaţilor, iar aceste criterii au fost stabilite de consiliul de administraţie al şcolii angajatoare, instanţa apreciază că IŞJ Bacău nu îşi justifică în prezenta cauză calitatea procesuală pasivă motiv pentru care acţiunea formulată în contradictoriu cu a această instituţie va fi respinsă ca atare.