Contestație decizie de concediere. Decizia 14/2008. Curtea de Apel Galati


Dosar nr-

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL GALAȚI

SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 14/

Ședința publică din 7 ianuarie 2008

Completul compus din:

PREȘEDINTE: Benone Fuică

JUDECĂTOR 2: Ion Ioneci

JUDECĂTOR 3: Marioara Coinacel

GREFIER – – –

Pe rol fiind judecarea contestației în anulare formulată de contestatorul, domiciliat în G,-, – 5B,. 49, împotriva deciziei civile nr. 797/17.09.2007 pronunțată de Curtea de APEL GALAȚI, în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimata SRL B – SUCURSALA G, cu sediul în G,-, – 2,. 51.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns contestatorul, lipsă fiind intimata – SRL B – SUCURSALA

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care;

Nemaifiind cereri de formulat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pentru susținerea contestației.

Contestatorul consideră decizia pronunțată de instanța de recurs ca fiind netemeinică și nelegală. În mod greșit i s-a respins recursul. La termenul de judecată din 16.08.2007 a depus la dosarul cauzei cerere de înscriere în fals și solicitat a se dispune efectuarea de scripte în ceea ce privește contractul de muncă. Prin încheierea de ședință din aceeași dată, instanța de recurs reține că a depus acea cerere de înscriere în fals. Prezenta contestație în anulare se încadrează în disp. art. 318 al. Cod procedură civilă. Instanța de recurs în mod nelegal a respins recursul pe motiv că nu a solicitat verificarea de scripte. Consideră că este o greșeală materială care duce la neexaminarea unui motiv de casare. Solicită admiterea contestației, casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare.

CURTEA

Asupra contestației în anulare de față;

Examinând actele și lucrările dosarului constată următoarele:

Prin contestația formulată și înregistrată sub nr. 1348/44/4.10.2007 la Curtea de APEL GALAȚI – Secția Conflicte de muncă și asigurări sociale, contestatorul a solicitat anularea deciziei civile 797/17.09.2007 pronunțată de Curtea de APEL GALAȚI în dosarul nr-.

În motivarea contestației se arată că în mod greșit instanța de recurs a reținut că nu ar fi solicitat verificarea de scripte în conf. cu disp. art. 177 – 179 Cod procedură civilă.

Astfel la termenul de judecată din data de 16.08.2007 a depus la dosarul instanței de recurs o cerere prin care s-a înscris în fals cu semnătura indescifrabilă de la rubrica “angajat” de pe contractul individual de muncă și totodată prin aceiași cerere a solicitat ca în baza disp. art. 177 al. 1, art.178 și art. 179 Cod procedură civilă să dispună efectuarea verificării de scripte.

Față de susținerile sale, instanța de recurs i-a pus în vedere să depună la dosar pentru următorul termen de judecată înscrisuri și acte oficiale din care să rezulte semnătura acestuia pentru a se putea face verificări.

În drept, a invocat disp. art. 318 al.1 Cod procedură civilă.

Deși citată legal, intimata nu a depus întâmpinare la dosar.

Instanța din oficiu a dispus atașarea dosarului nr- al Curții de Apel.

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză instanța reține următoarele:

Prin sentința civilă nr.712/30.03.2007 a Tribunalului Galația respins ca nefondată acțiunea formulată de reclamantul în contradictoriu cu pârâta SC Protect SRL

Pentru a pronunța această hotărârea instanța de fond a reținut următoarele:

Reclamantul a fost angajat al societății pârâte SC Protect SRL B- Sucursala G, în funcția de agent de pază, conform contractului individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată sub nr.27140/12.sept.2005 (fila 35 la dosar), până la data de 18.11.2006, când a solicitat încetarea raporturilor de muncă, în temeiul disp. art.55 lit.b Codul Muncii (fila 36 la dosar).Potrivit copiei contractului individual de muncă (filele 40-42 la dosar) reclamantul a fost reangajat pe posul de agent de pază în cadrul pârâtei, pe perioadă determinată, începând cu data de 18.12.2006 și până la 1.01.2007, perioada de probă fiind de 15 zile, acordat de angajator pentru verificarea aptitudinilor în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

În baza referatului din 28.12.2002, pârâta a arătat că în perioada de probă reclamantul nu a corespuns pentru postul de agent de pază și intervenție în cadrul băncii, datorită modului defectuos de desfășurare a activității (a declanșat alarmă falsă în 19.12.2006, a plecat 3 zile de C, lăsând postul descoperit) și nu a făcut dovada atestatului și a faptului că a urmat un curs de agent de pază și intervenție.

Din cuprinsul înscrisului arătat, instanța a reținut că potrivit disp. art.31 Codul Muncii, art.25 din Legea 333/2003, privind paza obiectivelor valorilor, reclamantului nu i s-a putut încheia contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, întrucât acesta nu a corespuns în termenul de probă pentru verificarea aptitudinilor.

De asemenea, pârâta a făcut dovada achitării drepturilor salariale pentru activitatea prestată de reclamant în cadrul acesteia, așa cum rezultă din statul de plată anexat la dosarul cauzei, potrivit căruia acesta a încasat suma de 86 RON.

Cât privește acordarea de daune interese și daune morale instanța apreciat că reclamantul nu a făcut dovada prejudiciului moral și material suferit din culpa pârâtei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul considerând- nelegală și netemeinică.

Prin decizia nr.795/17.09.2007 a Curții de APEL GALAȚIs -a respins ca nefondat recursul declarat de reclamantul împotriva sentinței civile nr.713/30.03.2007 a Tribunalului Galați avându-se în vedere următoarele considerente:

Art.16 al.1 din muncii stabilește că contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților în formă scrisă în limba română, obligația încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

Astfel în conformitate cu disp.art.16 din muncii, între angajator- Protect SRL B și angajat- – s-a încheiat contractul individual de muncă, pe o perioadă determinată, respectiv 18.12.2006-1.01.2007, contract semnat de ambele părți.

Susținerea recurentului că semnătura atât de pe contractul individual de muncă cât și de pe referatul încheiat în data de 18.12.2006 nu-i aparține nu poate fi reținută de către instanță deoarece acesta nu a solicitat verificarea de scripte care este reglementată în art.177-179.pr.civ.

Astfel se prezumă până la proba contrarie că semnătura de pe cele două înscrisuri aparține recurentului.

Nu se poate reține susținerea recurentului că prima instanță i-ar fi încălcat dreptul la apărare și la un proces echitabil.

Verificând încheierea de ședință din data de 28.03.2007 instanța constată că reclamantul a răspuns personal și nu solicitat termen pentru lipsă de apărare sau probe în susținerea acțiunii, i s-a acordat cuvântul pe fond în susținerea cererii, rezultând în consecință că prima instanță i-a respectat toate drepturile procesuale prevăzute de codul d e procedură civilă.

Nu are relevanță susținerea recurentului că intimata nu i- comunicat pe cale oficială copii de pe contractul individual de muncă având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată respectiv obligarea intimatului de a încheia contractul de muncă începând cu 18.12.2006.

Împotriva acestei decizii dată în recurs, contestatorul a formulat contestație în anulare prin care a susținut că dezlegarea dată cauzei este rezultatul unei greșeli materiale.

Din cercetarea contestației în anulare rezultă că nemulțumirea acestuia privește soluția dată în fond litigiului, din moment ce contestatorul o apreciază nelegală și totodată reproșează instanței de casare că a ignorat o serie de dovezi ce erau hotărâtoare în opinia contestatorului.

Potrivit art. 318 Cod procedură civilă, hotărârile instanțelor de recurs pot fi atacate cu contestații, când dezlegarea dată este rezultatul unei greșeli sau când instanța respingând recursul sau admițându-l în parte a omis din greșeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de casare.

Motivul învederat de contestator – dezlegarea dată recursului este rezultatul unei greșeli materiale are în vedere erori materiale în legătură cu aspectele formale ale judecării recursului și care au avut drept consecință darea unei soluții greșite. Este deci vorba de o greșeală pe care o poate comite instanța prin confundarea unor elemente importante sau a unor date materiale și care determina soluția pronunțată.

Numai o greșeală materială esențială, care a determinat o soluție eronată, poate fi invocată pe calea contestației în anulare. Textul mai sus citat vizează, așadar greșeli de fapt involuntare iar nu greșeli de judecată, respectiv de apreciere a probelor sau de interpretare a unor dispoziții legale, astfel cum se apără contestatorul.

Este adevărat că a solicitat în fața instanței de recurs verificare de scripte în conf. cu disp. art. 177 – 179 Cod procedură civilă și deși instanța i-a pus în vedere să depună la dosar înscrisuri și acte oficiale din care să rezulte semnătura acestuia pentru a se putea face verificări, acesta nu s-a mai prezentat în fața instanței de recurs.

Prin urmare verificarea de scripte nu s-a efectuat din culpa recurentului care nu s-a conformat dispoziției dată de instanța de recurs.

În realitate, contestatorul se plânge aceleiași instanțe ce a dat hotărârea de modul în care apreciat probele și dispozițiile legale aplicabile în cauza dedusă judecății și a stabilit raporturile juridice dintre părți, așa încât demersul contestatorului nu poate fi apreciat ca o contestație în anulare, ci mai degrabă ca un recurs la recurs, inadmisibil în sistemul nostru procedural.

Pentru aceste considerente și văzând disp. art. 318 al.1 Cod procedură civilă instanța urmează să respingă contestația în anulare formulată de contestatorul ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondată contestația în anulare formulată de contestatorul, domiciliat în G,-, – 5B,. 49, împotriva deciziei civile nr. 797/17.09.2007 pronunțată de Curtea de APEL GALAȚI, în contradictoriu cu intimata SRL B – SUCURSALA G, cu sediul în G,-, – 2,. 51.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședința publică azi 07 ianuarie 2008.

: /15.01.2008

: DC/2 ex/18.01.2008